SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 89 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 89 из 162
– 7
POZOR
Opozorilo na možno nevarno si-
tuacijo, ki lahko vodi do premo-
ženjskih škod.
Slike glejte na razklopni strani!
To navodilo za uporabo opisuje ve
č
-
namenski sesalnik, naveden na
sprednjem ovitku.
Slike kažejo maksimalno opremljenost, glede na
model obstajajo razlike v opremi in priloženem pri-
boru.
Pri razpakiranju preverite ali v vsebini paketa manjka
pribor oz. ali obstajajo poškodbe. V primeru transportnih
poškodb obvestite svojega prodajalca.
vsebovano v obsegu dobave
možen pribor
Slika
Za priklju
č
itev gibke sesalne cevi pri sesanju.
Slika
Položaj I
: Sesanje ali izpihovanje.
Položaj 0
: Naprava je izklopljena.
Slika
Položaj I
: Sesanje ali izpihovanje.
Položaj II
: Avtomatsko sesanje s priklju
č
enim ele-
ktri
č
nim orodjem
Položaj 0
: naprava in priklju
č
eno elektri
č
no orodje
sta izklopljena
Napotek
: Upoštevajte maksimalno priklju
č
no mo
č
(glej-
te poglavje „Tehni
č
ni podatki“).
Slika
Za priklju
č
itev elektri
č
nega orodja.
Za nošenje naprave ali za snemanje glave naprave
po deblokadi.
Slika
Za shranjevanje omrežnega priklju
č
nega kabla.
Slika
Gibko sesalno cev vtaknite v priklju
č
ek za pihanje,
s tem se aktivira funkcija izpihovanja.
Slika
Za odpiranje potegnite navzven, za zapiranje poti-
snite navznoter.
Slika
Za odstavljanje talne šobe pri prekinitvah dela.
Slika
Nastavek za pribor omogo
č
a shranjevanje sesalnih
cevi in sesalnih šob na napravi.
Slika
Vodilna kolesa so ob dobavi spravljena v posodi,
pred zagonom jih montirajte.
Opozorilo
: Za mokro sesanje se ne sme uporabljati fil-
trske vre
č
ke!
Slika
Priporo
č
ilo
: Za sesanje finega prahu uporabite fil-
trsko vre
č
ko.
Slika
Patronski filter je potrebno vedno uporabljati, tako
pri mokrem sesanju kot tudi pri suhem sesanju.
Opozorilo
: Pustite, da se moker patronski filter pred na-
daljnjo uporabo pri suhem sesanju posuši.
Slika
Gibko sesalno cev pritisnite v priklju
č
ek na aparatu,
cev se zasko
č
i.
Za odstranitev stisnite zasko
č
ko s palci in izvlecite
sesalno cev.
Napotek:
Pribore, kot npr. sesalne krta
č
e (opcijsko) je
mogo
č
e natakniti neposredno na spojnik in tako spojiti
z gibko sesalno cevjo.
Za udobno delo tudi na ozkih prostorih.
Snemljiv ro
č
aj se lahko po potrebi namesti med pribor in
gibko sesalno cev.
Glejte položaj 14.
Priporo
č
ilo:
Za talno sesanje ro
č
aj nataknite na gibko
sesalno cev.
Slika
Ro
č
aj spojite z gibko sesalno cevjo, dokler se ne
zasko
č
i.
Opis naprave
Priklju
č
ek sesalne cevi
Stikalo na stroju (ON/OFF)
(brez vgrajene vti
č
nice)
Stikalo na stroju (ON/OFF)
(z vgrajeno vti
č
nico)
Vti
č
nica na napravi
Nosilni ro
č
aj
Kljuka za kabel
Priklju
č
ek za pihanje
Zapiralo posode
Parkirni položaj
Sprejem pribora
Vrtljiva kolesca
Filtrska vre
č
ka
Patronski filter
Gibka sesalna cev s spojnikom
Snemljiv ro
č
aj
89
SL
Образец
Мануал подходит для устройств