SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 90 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 90 из 162
– 8
Slika
Za snemanje ro
č
aja z gibke sesalne cevi, zasko
č
ko
stisnite s palci in snemite ro
č
aj.
Napotek:
S snetjem ro
č
aja se lahko pribori nataknejo
tudi neposredno na gibko sesalno cev.
Priporo
č
ilo:
Za talno sesanje ro
č
aj nataknite na gibko
sesalno cev.
Glejte položaj 13.
Slika
Obe sesalni cevi staknite skupaj in ju spojite z ro-
č
ajem.
Za robove, fuge, radiatorje in težko dostopna po-
dro
č
ja.
Slika
Pri napravah s samo enim vložkom:
Napotek:
Za talno sesanje suhe umazanije ali
vode - vedno delajte z vložkom (š
č
etine in gumijast
nastavek) v talni šobi.
Pri napravah z dvemi vložki:
Za talno sesanje suhe umazanije vložek z dvojnimi
š
č
etinami vpnite v talno šobo.
Za talno sesanje vode vložek z dvojnimi gumijasti-
mi nastavki vpnite v talno šobo.
Slika
Za spojitev gibke sesalne cevi z elektri
č
nim orod-
jem.
Adapter po potrebi prilagodite z nožem na premer
priklju
č
ka elektri
č
nega orodja.
POZOR
Vedno delajte z vstavljenim patronskim filtrom, tako pri
mokrem kot tudi pri suhem sesanju!
Slika
Pred zagonom montirajte napravi prosto priložene
dele.
Slika
Priklju
č
evanje pribora
Slika
Vtaknite omrežni vti
č
.
Slika
Vklopite napravo.
POZOR
Filter pred uporabo preglejte glede poškodb in ga po po-
trebi zamenjajte.
Delajte le s suhim patronskim filtrom!
Slika
Priporo
č
ilo
: Za sesanje finega prahu uporabite fil-
trsko vre
č
ko.
Polnost filtrske vre
č
ke je odvisna od umazanije, ki
se sesa.
Pri drobnem prahu, pesku itd... se mora filtrska
vre
č
ka pogosteje zamenjati.
Dodane filtrske vre
č
ke lahko po
č
ijo, zato filtrsko
vre
č
ko pravo
č
asno zamenjajte!
POZOR
Sesanje hladnega pepela le z lo
č
ilnikom.
Naro
č
. št. osnovna izvedba: 2.863-139.0, premium iz-
vedba: 2.863-161.0.
Za sesanje vlage oz. mokrote pazite na pravilen
vložek talne šobe in priklju
č
ite ustrezen pribor.
POZOR
Ne uporabljajte filtrske vre
č
ke!
Napotek:
Č
e je posoda polna, plovec zapre sesalno od-
prtino in aparat dela s pove
č
anim številom vrtljajev. Na-
pravo takoj izklopite in izpraznite posodo.
Slika
Adapter po potrebi prilagodite z nožem na premer
priklju
č
ka elektri
č
nega orodja.
Adapter nataknite ro
č
aj gibke sesalne cev in ga po-
vežite s priklju
č
kom elektri
č
nega orodja.
Omrežni vti
č
elektri
č
nega orodja vtaknite v sesal-
nik.
Slika
Sesalnik vklopite na
položaj II
in za
č
nite z delom.
Napotek:
Takoj ko se elektri
č
no orodje vklopi, ste
č
e se-
salna turbina z zakasnitvijo 0,5 sekund. Ko se elektri
č
no
orodje izklopi, sesalna turbina te
č
e še ca. 5 sekund, da
se vsesa preostala umazanija v gibki sesalni cevi.
Č
č
enje težko dostopnih mest ali kjer sesanje ni mogo-
č
e, npr. listje iz peska.
Slika
Gibko sesalno cev vtaknite v priklju
č
ek za pihanje,
s tem se aktivira funkcija izpihovanja.
Izklopite napravo.
Slika
Talno šobo obesite v parkirni položaj.
Sesalni cevi 2 x 0,5 m
Šoba za fuge
Talna šoba
(z nastavki)
Adapter
Uporaba
Pred zagonom
Zagon
Suho sesanje
Napotek za filtrsko vre
č
ko
Mokro sesanje
Delo z elektri
č
nim orodjem
Funkcija pihanja
Prekinitev obratovanja
90
SL
Образец
Мануал подходит для устройств