SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 92 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 92 из 162
– 5
Szanowny Kliencie!
Przed pierwszym użyciem urządzenia na-
leży przeczytać oryginalną instrukcję ob-
sługi, postępować według jej wskazań i
zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla na-
stępnego użytkownika.
Zgodnie z opisami podanymi w niniejszej instrukcji ob-
sługi i z przepisami bezpieczeństwa urządzenie prze-
znaczone jest do zastosowania jako odkurzacz wielo-
funkcyjny.
To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatne-
go i nie jest przeznaczone do zastosowania przemysło-
wego.
Chronić przed deszczem. Nie magazynować na
wolnym powietrzu.
Za pomocą tego urządzenia nie można odkurzać
popiołu ani sadzy.
Odkurzacza wielofunkcyjnego używać wyłącznie z:
oryginalnymi workami filtrującymi,
oryginalnymi częściami zamiennymi, osprzętem
lub wyposażeniem specjalnym.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z
przeznaczeniem lub nieprawidłowej obsługi.
Materiały użyte do opakowania nadają się do re-
cyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do
zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojem-
ników na surowce wtórne.
Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce
wtórne, które powinny być oddawane do utyliza-
cji. Z tego powodu należy usuwać zużyte urzą-
dzenia za pośrednictwem odpowiednich syste-
mów utylizacji.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne często zawiera-
ją materiały, które rozporządzane lub utylizowane nie-
właściwie, mogą potencjalnie być niebezpieczne dla
zdrowia ludzkiego i środowiska. Są jednak kluczowe dla
prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Urządzenia
oznaczone tym symbolem nie mogą być usuwane z od-
padami domowymi.
Filtr i worek filtra wyprodukowane są z materiałów przy-
jaznych dla środowiska.
Jeśli zanieczyszczenia osadzone na wkładzie filtracyj-
nym lub w worku filtracyjnym nie są materiałami niebez-
piecznymi dla środowiska, to można je usuwać razem z
odpadami domowymi.
Wskazówki dotyczące składników (REACH)
Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się
pod:
www.kaercher.com/REACH
W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji wydanej
przez nasze przedstawicielstwo handlowe w tym kraju.
Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie
gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem
materiałowym lub produkcyjnym. W przypadku roszcze-
nia gwarancyjnego proszę zwrócić się z urządzeniem
wraz z wyposażeniem i dowodem kupna do Waszego
sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punk-
tu serwisowego.
W przypadku pytań lub usterek prosimy zwrócić się do
najbliższego oddziału firmy KÄRCHER.
Wybór najczęściej potrzebnych cześci zamiennych
znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
Części zamienne i akcesoria dostępne są u sprzedawcy
albo w oddziale firmy KÄRCHER.
±
NIEBEZPIECZE
Ń
STWO
Urz
ą
dzenie pod
łą
cza
ć
jedy-
nie do pr
ą
du zmiennego. Na-
pi
ę
cie musi by
ć
zgodne z na-
pi
ę
ciem podanym na tablicz-
ce znamionowej urz
ą
dzenia.
Nigdy nie dotyka
ć
wtyczki ani
gniazdka mokrymi r
ę
kami.
Przy wyjmowaniu wtyczki sie-
ciowej z gniazdka wtykowego
nie ci
ą
gn
ą
c za kabel siecio-
wy.
Przed ka
ż
dym zastosowa-
niem sprawdza
ć
, czy prze-
wód zasilaj
ą
cy lub wtyczka
nie s
ą
uszkodzone. W przy-
padku uszkodzenia przewo-
du zasilaj
ą
cego niezw
ł
ocznie
zleci
ć
jego wymian
ę
przez
autoryzowany serwis lub
elektryka.
W celu zapobiegania wypad-
kom spowodowanym pr
ą
dem
elektrycznym zaleca si
ę
sto-
sowanie gniazdek z wy
łą
czni-
Spis treści
Instrukcje ogólne
PL
5
Opis urządzenia
PL
7
Obsługa
PL
8
Czyszczenie i konserwacja
PL
9
Usuwanie usterek
PL
9
Dane techniczne
PL
10
Instrukcje ogólne
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ochrona środowiska
Utylizacja filtra i worka filtra
Gwarancja
Serwis firmy
Zamawianie części zamiennych i akcesoriów
specjalnych
Wskazówki
bezpieczeństwa
92
PL
Образец
Мануал подходит для устройств