SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 93 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 93 из 162
– 6
kiem ochronnym (pr
ą
d wy-
zwalaj
ą
cy o mocy znamiono-
wej maks. 30 mA).
Przed przyst
ą
pieniem do
wszelkich prac piel
ę
gnacyj-
nych i konserwacyjnych urz
ą
-
dzenie wy
łą
czy
ć
i wyj
ąć
wtyczk
ę
z gniazdka sieciowe-
go.
Do wszelkich napraw i prac
na podzespo
ł
ach elektrycz-
nych uprawniony jest jedynie
autoryzowany serwis.
±
OSTRZE
Ż
ENIE
Niniejsze urz
ą
dzenie nie jest
przewidziane do u
ż
ytkowania
przez osoby o ograniczonych
mo
ż
liwo
ś
ciach fizycznych,
sensorycznych lub mental-
nych albo takie, którym bra-
kuje do
ś
wiadczenia i/lub wie-
dzy na temat jego u
ż
ywania,
chyba
ż
e s
ą
one nadzorowa-
ne przez osob
ę
odpowie-
dzialn
ą
za ich bezpiecze
ń
-
stwo i otrzyma
ł
y od niej wska-
zówki na temat u
ż
ytkowania
urz
ą
dzenia oraz istniej
ą
cych
zagro
ż
e
ń
.
Dzieci mog
ą
u
ż
ytkowa
ć
urz
ą
-
dzenie tylko wtedy, gdy maj
ą
ponad 8 lat i gdy s
ą
one nad-
zorowane przez osob
ę
odpo-
wiedzialn
ą
za ich bezpie-
cze
ń
stwo lub otrzyma
ł
y od
niej wskazówki na temat u
ż
yt-
kowania urz
ą
dzenia i zrozu-
mia
ł
y zaistnia
ł
e wskutek tego
zagro
ż
enia.
Dzieci nie mog
ą
si
ę
bawi
ć
tym urz
ą
dzeniem.
Dzieci powinny by
ć
nadzoro-
wane,
ż
eby zapewni
ć
, i
ż
nie
bawi
ą
si
ę
urz
ą
dzeniem.
Czyszczenie i konserwacja
nie mo
ż
e by
ć
przeprowadza-
na przez dzieci bez nadzoru.
Opakowania foliowe przecho-
wywa
ć
dala od dzieci; istnieje
niebezpiecze
ń
stwo udusze-
nia!
Po ka
ż
dym u
ż
yciu i przed
ka
ż
dym czyszczeniem/kon-
serwacj
ą
urz
ą
dzenie nale
ż
y
wy
łą
czy
ć
.
Ryzyko po
ż
aru. Nie zasysa
ć
p
ł
on
ą
cych ani
ż
arz
ą
cych si
ę
przedmiotów.
Eksploatacja urz
ą
dzenia w
miejscach zagro
ż
onych wy-
buchem jest zabroniona.
W przypadku tworzenia piany
lub wycieku cieczy natych-
miast wy
łą
czy
ć
uderzenie lub
wyj
ąć
wtyczk
ę
sieciow
ą
!
Nie stosowa
ć
mleczka do
szorowania,
ś
rodka do czysz-
czenia szk
ł
a ani uniwersalne-
go
ś
rodka czyszcz
ą
cego! Ni-
gdy nie zanurza
ć
urz
ą
dzenia
w wodzie.
Okre
ś
lone substancje w wyniku
zawirowania z zasysanym po-
wietrzem mog
ą
tworzy
ć
wybu-
chowe opary i mieszanki!
Nigdy nie zasysa
ć
nast
ę
puj
ą
-
cych substancji:
Wybuchowe lub
ł
atwopalne
gazy, ciecze i py
ł
y (reaktyw-
ne).
93
PL
Образец
Мануал подходит для устройств