SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 94 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 94 из 162
– 7
Reaktywne py
ł
y metali (np.
aluminium, magnez, cynk) w
po
łą
czeniu z silnie alkaliczny-
mi i kwasowymi
ś
rodkami
czyszcz
ą
cymi
Nierozcie
ń
czone silne kwasy
i
ł
ugi
Rozpuszczalniki organiczne
(np. benzyna, rozcie
ń
czalniki
do farb, aceton, olej opa
ł
o-
wy).
Substancje te mog
ą
ponadto re-
agowa
ć
z materia
ł
ami zastoso-
wanymi w urz
ą
dzeniu.
±
NIEBEZPIECZE
Ń
STWO
Wskazówka dot. bezpo
ś
rednie-
go zagro
ż
enia, prowadz
ą
cego
do ci
ęż
kich obra
ż
e
ń
cia
ł
a lub do
ś
mierci.
²
OSTRZE
Ż
ENIE
Wskazówka dot. mo
ż
liwie nie-
bezpiecznej sytuacji, mog
ą
cej
prowadzi
ć
do ci
ęż
kich obra
ż
e
ń
cia
ł
a lub
ś
mierci.
²
OSTRO
Ż
NIE
Wskazówka dot. mo
ż
liwie nie-
bezpiecznej sytuacji, która
mo
ż
e prowadzi
ć
do lekkich zra-
nie
ń
.
UWAGA
Wskazówka dot. mo
ż
liwie nie-
bezpiecznej sytuacji, która
mo
ż
e prowadzi
ć
do szkód mate-
rialnych.
Ilustracje, patrz strony rozkładane!
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje
odkurzacz wielofunkcyjny przedsta-
wiony na przedzie okładki.
Na ilustracjach pokazane jest wyposażenie maksy-
malne. W zależności od modelu istnieją różnice w
wyposażeniu i w dostarczonych akcesoriach.
Podczas rozpakowywania urządzenia należy spraw-
dzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elemen-
ty i czy nic nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdze-
nia uszkodzeń w transporcie należy zwrócić się do dys-
trybutora.
stanowi część dostawy
możliwe akcesoria
Rysunek
Do podłączenia wężyka do zasysania.
Rysunek
Położenie I
: Tryb normalny, odkurzanie lub na-
dmuch.
Położenie 0
: Sprzęt jest wyłączony.
Rysunek
Położenie I
: Tryb normalny, odkurzanie lub na-
dmuch.
Położenie II
: Automatyczne odsysanie przy użyciu
podłączonego narzędzia elektrycznego
Położenie 0
: Urządzenie z podłączonym elektro-
narzędziem jest wyłączone
Wskazówka
: Przestrzegać maksymalnej mocy przyłą-
czeniowej (patrz rozdział „Dane techniczne“).
Rysunek
Do podłączenia narzędzia elektrycznego.
Do noszenia urządzenia wzgl. do zdjęcia głowicy
urządzenia po odryglowaniu.
Rysunek
Do przechowywania przewodu sieciowego.
Rysunek
Włożyć wężyk do zasysania do złącza nadmuchu;
powoduje to aktywację funkcji wydmuchiwania.
Stopnie zagrożenia
Opis urządzenia
Przyłącze węża ssącego
Włącznik/ wyłącznik
(bez wbudowanego gniazdka)
Włącznik/ wyłącznik
(z wbudowanym gniazdkiem)
Gniazdo urządzenia
Uchwyt do noszenia
Hak kablowy
Złącze nadmuchu
94
PL
Образец
Мануал подходит для устройств