SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 96 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 96 из 162
– 9
Rysunek
Podłączyć akcesoria.
Rysunek
Podłączyć urządzenie do zasilania.
Rysunek
Włączyć urządzenie.
UWAGA
Przed zastosowaniem filtra, sprawdzi
ć
go pod k
ą
tem
uszkodze
ń
, a w razie potrzeby wymieni
ć
.
Pracowa
ć
tylko przy u
ż
yciu suchego wk
ł
adu filtracyjne-
go!
Rysunek
Zalecenie
: Worek filtracyjny używany jest do odku-
rzania drobnego pyłu.
Stopień napełnienia worka filtracyjnego zależy od
rodzaju zasysanych śmieci.
W przypadku drobnego pyłu, piasku itp., worek fil-
tracyjny należy zmieniać częściej.
Założone worki filtra mogą pęknąć, z tego względu
należy na czas wymienić worek filtra!
UWAGA
Odkurzanie zimnego popio
ł
u tylko przy u
ż
yciu separa-
tora wst
ę
pnego.
Nr katalogowy Wersja Basic: 2.863-139.0, Wersja Pre-
mium: 2.863-161.0.
Do zasysania wody wzgl. wilgoci zwrócić uwagę na
właściwą wkładkę dyszy podłogowej i podłączyć
odpowiednie akcesoria.
UWAGA
Nie u
ż
ywa
ć
worka filtruj
ą
cego!
Wskazówka:
Gdy zbiornik jest pełen, pływak zamyka
otwór ssawny, a turbina ssawna pracuje na zwiększo-
nych obrotach. Natychmiast wyłączyć urządzenie i
opróżnić zbiornik.
Rysunek
W razie potrzeby dopasować przejściówkę przy
użyciu noża do średnicy złącza narzędzia elek-
trycznego.
Nałożyć na wężyk do zasysania przejściówkę i po-
łączyć ze złączem narzędzia elektrycznego.
Podłączyć wtyczkę elektronarzędzia do odkurza-
cza.
Rysunek
Ustawić włącznik odkurzacza w
położeniu II
i roz-
począć pracę.
Wskazówka:
Po włączeniu elektronarzędzia, turbina
ssawna załącza się z opóźnieniem 0,5 sekundy. Po wy-
łączeniu elektronarzędzia turbina ssawna obraca się
jeszcze przez ok. 5 sekund w celu zebrania pozostałe-
go brudu w wężu ssawnym.
Czyszczenie ciężko dostępnych miejsc wzgl. miejsc, w
których odkurzanie jest niemożliwe, np. listowie w war-
stwie żwiru.
Rysunek
Włożyć wężyk do zasysania do złącza nadmuchu;
powoduje to aktywację funkcji wydmuchiwania.
Wyłączyć urządzenie.
Rysunek
Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.
Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
Rysunek
Zdjąć głowicę urządzenia i opróżnić zbiornik.
Rysunek
Umieścić przewód sieciowy i wyposażenie przy
urządzeniu. Przechowywać urządzenie w suchym
pomieszczeniu.
Urządzenie i akcesoria z tworzywa sztucznego na-
leży czyścić zwykłym środkiem do czyszczenia
tworzyw sztucznych.
W razie potrzeby wypłukać zbiornik i akcesoria
wodą i osuszyć przed ponownym użyciem.
Rysunek
Filtr wkładkowy czyścić w razie potrzeby jedynie
pod wodą bieżącą; nie ścierać ani szczotkować.
Całkowicie osuszyć przed zamontowaniem. Całko-
wicie osuszyć przed zamontowaniem.
Jeżeli spada wydajność urządzenia, należy sprawdzić
następujące funkcje.
Akcesoria, wąż ssący lub rury ssące są zatkane;
należy je udrożnić drążkiem.
Rysunek
Worek filtra jest pełen, wstawić nowy worek filtra.
Rysunek
Filtr wkładkowy jest zanieczyszczony, wyczyścić
filtr wkładkowy i w razie potrzeby przemyć pod
wodą bieżącą.
Wymienić uszkodzony filtr wkładkowy.
Uruchomienie
Odkurzanie na sucho
Wskazówki dot. worka filtracyjnego
Odkurzanie na mokro
Praca przy użyciu elektronarzędzi
Funkcja nadmuchu
Przerwanie pracy
Zakończenie pracy
Opróżnić zbiornik
Przechowywanie urządzenia
Czyszczenie i konserwacja
Usuwanie usterek
Spadek siły ssania
96
PL
Образец
Мануал подходит для устройств