SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 98 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 98 из 162
– 5
Mult stimate client,
Înainte de prima utilizare a aparatului dvs.
citi
ţ
i acest instruc
ţ
iuni original, respecta
ţ
i
instruc
ţ
iunile cuprinse în acesta
ş
i p
ă
s-
tra
ţ
i-l pentru întrebuin
ţ
area ulterioar
ă
sau pentru urm
ă
-
torii posesori.
Aparatul este adecvat pentru utilizarea ca aspirator
umed
ş
i uscat, în conformitate cu descrierile cuprinse în
acest manual
ş
i cu indica
ţ
iile privind securitatea.
Acest aparat este prev
ă
zut pentru uzul casnic
ş
i nu este
conceput pentru solicit
ă
rile aferente utiliz
ă
rii în scop co-
mercial.
Feri
ţ
i aparatul de ploaie. Nu îl depozita
ţ
i în spa
ţ
ii
deschise.
Nu este permis
ă
aspirarea cu acest aparat a cenu-
ş
ii
ş
i a funinginii.
Utiliza
ţ
i aspiratorul umed
ş
i uscat numai cu:
saci de filtrare originali;
piese de schimb, accesorii sau accesorii op
ţ
ionale
originale .
Produc
ă
torul nu r
ă
spunde pentru eventualele daune re-
zultate în urma utiliz
ă
rii necorespunz
ă
toare sau a mani-
pul
ă
rii incorecte.
Materialele de ambalare sunt reciclabile. Amba-
lajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci
trebuie duse la un centru de colectare
ş
i revalo-
rificare a de
ş
eurilor.
Aparatele vechi con
ţ
in materiale reciclabile valo-
roase, care pot fi supuse unui proces de revalo-
rificare. Din acest motiv, v
ă
rug
ă
m s
ă
apela
ţ
i la
centrele de colectare abilitate pentru eliminarea
aparatelor vechi.
Filtrul si sacul de filtrare sunt fabricate din materiale
care nu d
ă
uneaz
ă
mediului.
Dac
ă
nu con
ţ
in substan
ţ
e care nu pot fi aruncate în gu-
noiul menajer, atunci ei pot fi arunca
ţ
i la gunoi.
Observa
ţ
ii referitoare la materialele con
ţ
inute (REA-
CH)
Informa
ţ
ii actuale referitoare la materialele con
ţ
inute pu-
te
ţ
i g
ă
si la adresa:
www.kaercher.com/REACH
În fiecare
ţ
ar
ă
sunt valabile condi
ţ
iile de garan
ţ
ie publi-
cate de re
ţ
eaua noastr
ă
de desfacere. Eventuale defec-
ţ
iuni ale aparatului dumneavoastr
ă
, care survin în peri-
oada de garan
ţ
ie
ş
i care sunt cauzate de defecte de fa-
brica
ţ
ie sau de material, se repar
ă
în mod gratuit. În ca-
zul producerii unei defec
ţ
iuni care se încadreaz
ă
în
garan
ţ
ie, prezenta
ţ
i aparatul, accesoriile
ş
i chitan
ţ
a de
cump
ă
rare la centrul de desfacere sau cea mai apropi-
at
ă
unitate de repara
ţ
ii autorizat
ă
.
Dac
ă
ave
ţ
i întreb
ă
ri sau în caz de defec
ţ
uni reprezen-
tan
ţ
a noastr
ă
KÄRCHER v
ă
st
ă
la dispozi
ţ
ie cu pl
ă
cere
în continuare.
O selec
ţ
ie a pieselor de schimb utilizate cel mai de se
g
ă
se
ş
te la sfâr
ş
itul instruc
ţ
iunilor de utilizare.
Piese de schimb
ş
i accesorii pute
ţ
i procura de la comer-
ciant sau de la filiala KÄRCHER.
±
PERICOL
Aparatul se conecteaz
ă
nu-
mai la curent alternativ. Ten-
siunea trebuie s
ă
corespund
ă
celei de pe pl
ă
cu
ţ
a aparatu-
lui.
Nu apuca
ţ
i niciodat
ă
fi
ş
a de
alimentare
ş
i priza având
mâinile ude.
Când scoate
ţ
i
ş
techerul din
priz
ă
, nu trage
ţ
i de cablu.
Înainte de fiecare utilizare ve-
rifica
ţ
i cablul de conectare s
ă
nu aib
ă
defec
ţ
iuni. Cablul de
re
ţ
ea deteriorat trebuie înlo-
cuit neîntârziat într-un atelier
electric / service pentru clien
ţ
i
autorizat.
Pentru evitarea accidentelor
electrice recomand
ă
m utiliza-
rea prizei cu întrerup
ă
tor de
protec
ţ
ie preconectat (max
30 mA intensitate nominal
ă
curent de deconectare)
Cuprins
Observa
ţ
ii generale
RO
5
Descrierea aparatului
RO
7
Utilizarea
RO
8
Îngrijirea
ş
i între
ţ
inerea
RO
9
Remedierea defec
ţ
iunilor
RO
9
Date tehnice
RO
9
Observa
ţ
ii generale
Utilizarea corect
ă
Protec
ţ
ia mediului înconjur
ă
tor
Eliminarea filtrului
ş
i a sacului de filtrare
Condi
ţ
ii de garan
ţ
ie
Service-ul autorizat
Comandarea pieselor de schimb
ş
i a
accesoriilor speciale
M
ă
suri de siguran
ţă
98
RO
Образец
Мануал подходит для устройств