SCARLETT SC-SI30K20 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 99 из 162)

Языки: Русский
Страницы:162
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 99 из 162
– 6
Înainte de orice lucrare de în-
grijire
ş
i între
ţ
inere decupla
ţ
i
aparatul
ş
i scoate
ţ
i fi
ş
a cablu-
lui de alimentare din priz
ă
.
Efectuarea lucr
ă
rilor de repa-
ra
ţ
ii precum
ş
i a celor la an-
samblurile electrice este per-
mis
ă
numai service-ului auto-
rizat pentru clien
ţ
i.
±
AVERTIZARE
Aparatul nu este destinat
pentru a fi folosit de persoane
cu capacit
ăţ
i psihice, senzori-
ale sau mintale limitate sau
de persoane, care nu dispun
de experien
ţ
a
ş
i/sau cuno
ş
-
tin
ţ
a necesar
ă
, cu excep
ţ
ia
acelor cazuri, în care ele sunt
supravegheate de o persoa-
n
ă
responsabil
ă
de siguran
ţ
a
lor sau au fost instruite de c
ă
-
tre aceast
ă
persoan
ă
în pri-
vin
ţ
a utiliz
ă
rii aparatului
ş
i
sunt con
ş
tiente de pericolele
care rezult
ă
din aceasta.
Copii pot utiliza aparatul doar
dac
ă
au împlinit 8 ani
ş
i sunt
supraveghea
ţ
i de o persoan
ă
responsabil
ă
de siguran
ţ
a lor
ş
i dac
ă
au fost instrui
ţ
i de c
ă
-
tre aceasta cu privire la utili-
zarea acestuia
ş
i sunt con
ş
ti-
en
ţ
i de pericolele care rezult
ă
din aceasta.
Nu l
ă
sa
ţ
i copiii s
ă
se joace cu
aparatul.
Nu l
ă
sa
ţ
i copii nesuprave-
ghea
ţ
i, pentru a v
ă
asigura,
c
ă
nu se joac
ă
cu aparatul.
Cur
ăţ
area
ş
i între
ţ
inerea fie-
rului de c
ă
lcat pot fi efectuate
de copii doar dac
ă
sunt su-
praveghea
ţ
i.
Ţ
ine
ţ
i foliile de ambalaj de-
parte de copii, pentru a evita
pericolul de sufocare!
Opri
ţ
i aparatul dup
ă
fiecare
utilizare sau înainte de cur
ă
-
ţ
area/între
ţ
inerea acestuia.
Pericol de incendiu. Nu aspi-
ra
ţ
i obiecte aprinse sau in-
candescente.
Este interzis
ă
func
ţ
ionarea în
zone cu pericol de explozie.
Dac
ă
se formeaz
ă
spum
ă
sau se constat
ă
scurgeri de li-
chid, opri
ţ
i imediat aparatul
sau scoate
ţ
i-l din priz
ă
!
Nu utiliza
ţ
i detergen
ţ
i pentru
vase, pentru sticle sau uni-
versali ! Nu scufunda
ţ
i nicio-
dat
ă
aparatul în ap
ă
.
Prin turbionare, anumite sub-
stan
ţ
e pot forma, împreun
ă
cu
aerul aspirat, aburi sau ameste-
curi explozive!
Niciodat
ă
s
ă
nu aspira
ţ
i urm
ă
-
toarele substan
ţ
e:
gaze, lichide
ş
i pulberi explo-
zive sau inflamabile (pulberi
reactive)
pulberi metalice reactive (ex.
aluminiu, magneziu, zinc) îm-
preun
ă
cu solu
ţ
ii de cur
ăţ
at
puternic alcaline sau acide
acizi sau solu
ţ
ii alcaline pu-
ternice, nediluate
solven
ţ
i organici (ex. benzin
ă
,
diluant, aceton
ă
, p
ă
cur
ă
).
Suplimentar, aceste substan
ţ
e
pot coroda materialele utilizate
în construc
ţ
ia aparatului.
99
RO
Образец
Мануал подходит для устройств