Philips MCM395/12 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 12 из 28)

Языки: Русский
Страницы:28
Описание:Классическая музыкальная микросистема
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 12 из 28
12
Русский
äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
(ÒÚp. 3 ËÎβÒÚp‡ˆËfl ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚)
ÌÓÔÍË ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ Ë
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÔÛθڇ
1
ÑËÒÔÎÂÈ
ÔÓ͇Á˚‚‡ÂÚ ÒÚ‡ÚÛÒ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
2
Eco Power/STANDBY ON
y
èÂÂÍβ˜ÂÌË ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl Eco Power ËÎË
‚Íβ˜ÂÌË ÒËÒÚÂÏ˚.
3
DISPLAY
ÓÚÓ·‡ÊÂÌË ËÌÙÓχˆËË Ó ‰ÓÓÊÍ ‚Ó ‚ÂÏfl
‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl.
4
OPEN/CLOSE
0
ÓÚÍp˚‚‡ÂÚ ÓÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ÎÂÌÚ˚.
5
43
MP3-CD/USB
.........................
‚˚·Ó Ô‰˚‰Û˘Â„Ó /
ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó Ì‡Á‚‡ÌËfl
Tuner
................
‚˚·Ó Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌÓÈ
7
#
@
¡
5
%
£
^
*
(
)
7
5
$
&
3
6
‡‰ËÓÒڇ̈ËË.
6
ÉÅ
CD/MP3-CD/USB
.........................
‰Îfl ̇˜‡Î‡ ËÎË ÔÂ˚‚‡ÌËfl
ÔÓË„˚‚‡ÌËfl.
7
TUNING
S T
CD/MP3-CD/USB
.........................
‚˚·p‡Ú¸ Ôp‰˚‰Û˘ËÈ/
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‡Î¸·ÓÏ.
.........................
ÔÓËÒÍ ‚ÔÂ‰/̇Á‡‰ (̇ʇڸ Ë
Û‰ÂÊË‚‡Ú¸).
Tuner
................
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ̇ÒÚÓËÚ¸Òfl ̇
·ÓÎÂÂ ÌËÁÍÛ˛ ËÎË ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÛ˛
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÛ.
8
éÚ‰ÂÎÂÌË ‰Îfl ‰ËÒÍÓ‚
9
n
„ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ̇ۯÌËÍÓ‚.
0
USB DIRECT
ÔÓ‰Íβ˜ËÚ Á‡ÔÓÏË̇˛˘Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó USB
·Óθ¯ÓÈ ÂÏÍÓÒÚË.
!
LINE-IN
„ÌÂÁ‰Ó ‰Îfl ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
@
9
CD/MP3-CD/USB
.........................
‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÔÓË„˚‚‡ÌË ËÎË ÒÚÂÂÚ¸
ÔÓ„‡ÏÏÛ.
#
VOL
„ÛÎËÛÂÚ ÛÓ‚Â̸ „ÓÏÍÓÒÚË.
ÚÓθÍÓ Ì‡ ÒËÒÚÂÏ - ÛÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚ Ë ÏËÌÛÚ ‰Îfl
ÙÛÌ͈ËÈ ˜‡ÒÓ‚/Ú‡ÈÏÂ‡.
$
DSC (Digital Sound Control)
‚˚·Ó Á‚ÛÍÓ‚˚ı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ: POP/JAZZ/
CLASSIC/ROCK.
%
DBB (Dynamic Bass Boost)
ÛÒËÎÂÌËÂ ·‡ÒÓ‚.
^
SOURCE
‚˚·Ó ËÒÚÓ˜ÌË͇ Á‚Û͇ ‰Îfl: CD, USB,
TUNER or
AUX.
&
CLOCK
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÚÓθÍÓ ˜‡Ò˚.
*
PROG
CD/MP3-CD/USB
.........................
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl Á‚ÛÍÓ‚˚ı
‰ÓÓÊÂÍ ‰ËÒ͇.
Tuner
................
‰Îfl ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌËfl
‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ.
(
REPEAT
ÔÓ‚ÚÓÌÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚‰ÂÌË ‰ÓÓÊÍË/
ÔÓ„‡ÏÏ˚.
Образец
Мануал подходит для устройств