Philips MCM395/12 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 18 из 28)

Языки: Русский
Страницы:28
Описание:Классическая музыкальная микросистема
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 18 из 28
18
Русский
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚Â
Òڇ̈ËË
ç‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
ALBUM/PRESET
4
/
3
‰Ó
ÚÂı ÔÓ, ÔÓ͇ ÌÓÏÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl ÌÛÊÌÓÈ
‚‡Ï ‡‰ËÓÒڇ̈ËË Ì ÔÓfl‚ËÚÒfl ̇ ‰ËÒÔÎÂÂ.
RDS
Radio Data System Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Òڇ̈ËflÏ FM Ú‡ÌÒÎËÓ‚‡Ú¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÛ˛
ËÌÙÓχˆË˛. ÖÒÎË ‚˚ ÔËÌËχÂÚÂ
‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ RDS, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔΠÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl
ÁÌ‡Í RDS Ë Ì‡Á‚‡ÌË Òڇ̈ËË.
èÓÒÏÓÚ ‡Á΢ÌÓÈ ËÌÙÓχˆËË RDS
ä‡ÚÍÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ì‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ
RDS
̇
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ
‰ËÒÔβ Ôӯ· ÒÎÂ‰Û˛˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl (ÂÒÎË
Ó̇ ËÏÂÂÚÒfl):
ç‡Á‚‡ÌË Òڇ̈ËË
íÂÍÒÚ ‡‰ËÓÒÓÓ·˘ÂÌËÈ
ó‡ÒÚÓÚ‡
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÏÂÌË RDS
çÂÍÓÚÓ˚ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË RDS ÔÂ‰‡˛Ú
ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl ˜ÂÂÁ Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ.
ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÛÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ò˄̇·, ÔÂ‰‡˛˘Â„ÓÒfl
‚ÏÂÒÚÂ Ò Ò˄̇ÎÓÏ RDS.
1
ç‡ÒÚÓÈÚÂÒ¸ ̇ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆË˛ RDS ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ
FM (ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ “ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË”).
2
ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ
RDS
.
ç‡ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡ÁËÚÒfl "
SEAR TM
".
äÓ„‰‡ Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒfl ‚ÂÏfl RDS, ‚˚‚Ó‰flÚÒfl
Á̇˜ÂÌËfl ‚ÂÏÂÌË "
RDS
" Ë RDS, ‡ ÚÂÍÛ˘ÂÂ
‚ÂÏfl ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl.
èËϘ‡ÌËÂ:
çÂÍÓÚÓ˚ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË RDS ÔÂ‰‡˛Ú
ÚÂÍÛ˘Â ‚ÂÏfl ˜ÂÂÁ Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ. íÓ˜ÌÓÒÚ¸
ÔÂ‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÔÂ‰‡˛˘ÂÈ
‡‰ËÓÒڇ̈ËË RDS.
èËÂÏ ‡‰ËÓ
Образец
Мануал подходит для устройств