Philips MCM395/12 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 23 из 28)

Языки: Русский
Страницы:28
Описание:Классическая музыкальная микросистема
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 23 из 28
23
Русский
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ìëàãàíÖãú
Ç˚xӉ̇fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
.......................
2 x 50 W RMS
...............................................
100 W + 100 W MPO
ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇· Ë ¯ÛÏÓ‚
....
62 dBA (IEC)
éÚ‰‡˜‡ ˜‡ÒÚÓÚ˚
.................
40 – 15000 Hz, ± 3 dB
àÏÔ‰‡ÌÒ ÍÓÎÓÌÓÍ
............................................
4
àÏÔ‰‡ÌÒ Ì‡Û¯ÌËÍÓ‚
......................
32
-1000
èêéàÉêõÇÄíÖãú CD/ MP3
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÔÓ„‡ÏÏËÛÂÏ˚ı Á‚ÛÍÓ‚˚ı
‰ÓÓÊÂÍ
..............................................................
20
ÑˇԇÁÓÌ ˜‡ÒÚÓÚ
.............................
20 – 20000 Hz
ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇· Ë ¯ÛÏÓ‚
................
75 dBA
ê‡Á‰ÂÎÂÌË ͇̇ÎÓ‚
.....................
50 dB (1 kHz)
èÓÎÌÓ „‡ÏÓÌ˘ÂÒÍÓ ËÒ͇ÊÂÌËÂ
..........
0.5%
MPEG 1 ÛpÓ‚Â̸ 3 (MP3-CD)
..........
MPEG AUDIO
MP3-CD ÒÍÓpÓÒÚ¸ ÔÂp‰‡˜Ë
..............
32-256 kbps
(pÂÍÓÏ. 128 Í·/ÒÂÍ)
ó‡ÒÚÓÚ‡ ‚˚·ÓpÍË
..........................
32, 44.1, 48 kHz
èÓË„˚‚‡ÚÂθ
USB
USB
.....................................................
12Mb/s, V1.1
...........
ç‡ ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ ‚˚ ÏÓÊÂÚ ÔÓË„˚‚‡Ú¸
هȷÏË MP3/ WMA
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ‡Î¸·ÓÏÓ‚/ Ô‡ÔÓÍ
..............
χÍÒËÏÛÏ 99
äÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÚÂÍÓ‚ /Á‡„ÓÎÓ‚ÍÓ‚
....
χÍÒËÏÛÏ 500
êÄÑàéèêàÖåçàä
ÑˇԇÁÓÌ FM I
...............................
87.5 – 108 MHz
óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÒÚ¸ ÔË 75
– ÏÓÌÓ, ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌË ÒË„Ì‡Î‡Ë ¯ÛÏÓ‚ 26 ‰Å
......
.......................................................................
2.8 µV
ÒÚÂÂÓ, ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇· Ë ¯ÛÏÓ‚ 46 ‰Å .
.....................................................................
61.4 µV
èÓÎÌÓ „‡ÏÓÌ˘ÂÒÍÓ ËÒ͇ÊÂÌËÂ
.............
5%
éÚ‰‡˜‡ ˜‡ÒÚÓÚ˚
................
63 – 12500 Hz (± 3 dB)
ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌË Ò˄̇· Ë ¯ÛÏÓ‚
.............
50 dBA
ÄÓÎÓÌÍË
ëËÒÚÂχ ÓÚ‡ÊÂÌËfl ·‡ÒÓ‚
É·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl
èÂÂÏÂÌÌ˚È ÚÓÍ
.....................
220 – 230 V / 50 Hz
ùÌÂ„ÓÔÓÚ·ÎÂÌË ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl .
7 ÇÚ
ùÌÂ„ÓÔÓÚ·ÎÂÌË ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl Eco
.......................................................................
1ÇÚ
ɇ·‡ËÚ˚
éÒÌÓ‚ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó (ò x Ç x É)
................................................
152 x 228 x 285 mm
èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇ (ò x Ç x É)
................................................
152 x 228 x 257 mm
ÇÂÒ
ë ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÓÈ
...............................................
9.08 Í„
éÒÌÓ‚ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
...............................
3.52 Í„
èÂ‰Ìflfl ÍÓÎÓÌ͇
....................................
4.13 Í„
íÂıÌ˘ÂÒÍË ‰‡ÌÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚.
Образец
Мануал подходит для устройств