Philips MCM395/12 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 6 из 28)

Языки: Русский
Страницы:28
Описание:Классическая музыкальная микросистема
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 6 из 28
6
Русский
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
é·˘‡fl ËÌÙÓχˆËfl
èpË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË
..................................................
7
àÌÙÓpχˆËfl ÔÓ Óxp‡Ì Òp‰˚
............................
7
àÌÙÓχˆËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
............................
7
é ‰ËÒÍ MP3
.........................................................
7
è‡‚Ë· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËË
......
8
èÓ‰„ÓÚӂ͇
ëÓ‰ËÌÂÌËfl ̇ Á‡‰ÌËÈ Ô·ÚÂ
........................
9–10
èËÚ‡ÌËÂ
èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‡ÌÚÂÌÌ˚
èÓ‰Íβ˜ÂÌË ‰Ë̇ÏËÍÓ‚
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ ÒÓ‰ËÌÂÌËfl
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
.........................................................
11
á‡ÏÂ̇ ·‡Ú‡ÂÂÍ (ÎËÚË‚˚ CD2025) ‚ Ô‡ÌÂÎË
‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
.............................
11
äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
äÌÓÔÍË ÛÔp‡‚ÎÂÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó
ÔÛθڇ
............................................................
12~13
éÒÌÓ‚Ì˚ ÙÛÌ͈ËË
ÇÍβ˜ÂÌË ÒËÒÚÂÏ˚
..........................................
14
èÂÂÍβ˜ÂÌË ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl Eco Power
14
ùÍÓÌÓÏ˘Ì˚È ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍËÈ ÂÁÂ‚Ì˚È ÂÊËÏ
.............................................................................
14
ê„ÛÎËӂ͇ „ÓÏÍÓÒÚË
.....................................
14
ê„ÛÎËӂ͇ Á‚Û˜‡ÌËfl
.......................................
14
ꇷÓÚ‡ Ò CD/ MP3
èÓË„˚‚‡ÂÏ˚ ‰ËÒÍË
......................................
15
èÓË„˚‚‡ÌË ëD
..............................................
15
Ç˚‚Ó‰ ÚÂÍÒÚ‡
......................................................
15
Ç˚·Ó ‰Û„ÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË
.....................
15
èÓËÒÍ Ô‡Ò҇ʇ ‚ Ô‰Â·ı Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ ‰ÓÓÊÍË 16
Ç˚·Óp ÌÛÊÌÓ„Ó ‡Î¸·Óχ/ ̇Á‚‡ÌËfl
.................
16
ê‡Á΢Ì˚ ÂÊËÏ˚ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl: SHUFFLE Ë
REPEAT
...............................................................
16
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË Ù‡„ÏÂÌÚÓ‚ ‰ËÒÍÓ‚
.........
16
CÚË‡ÌË ÔÓ„‡ÏÏ˚
........................................
16
èËÂÏ ‡‰ËÓ
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ ‡‰ËÓÒڇ̈ËË
.............................
17
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ‡‰ËÓÒڇ̈ËÈ
...................
17
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ
èÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌË ‚Û˜ÌÛ˛
ç‡ÒÚÓÈ͇ ̇ Á‡ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌÌ˚ Òڇ̈ËË
18
RDS18
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‚ÂÏÂÌË RDS
Ç̯ÌË ËÒÚÓ˜ÌËÍË
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÌÂ
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘Â„Ó USB
....................................
19
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ χÒÒÓ‚ÓÈ Ô‡ÏflÚË USB
.......................................................................
19~20
ó‡Ò˚/í‡ÈÏÂ
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ˜‡ÒÓ‚
.................................................
21
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÙÛÌ͈ËË TIMER
................................
21
ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË TIMER
ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌË ÙÛÌ͈ËË Á‡Ò˚Ô‡ÌËfl
SLEEP
.................................................................
22
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
...........
23
ìıÓ‰
....................................................................
24
ìëíêÄçÖçàÖ çÖàëèêÄÇçéëíÖâ
....
.........................................................................
24–25
Образец
Мануал подходит для устройств