DEX DSL-3030 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 6 из 12)

Языки: Русский
Страницы:12
Описание:Овощерезка
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 6 из 12
6
1. ТрИМАйтЕ руКИ, А тАКОЖ інші
ПрЕДМЕтИ ПОДАлі віД руХОМИХ
БАрАБАнів ПрИ ОБрОБці їЖі, щОБ
зАПОБігтИ МОЖлИвОСті трАвМИ.
плАСтИКОвА АБО ДЕрЕв’янА лОПАтКА
МОЖЕ БутИ вИКОрИСтАнА Для
вИлучЕння рЕштИ ПрОДуКтів, АлЕ
тільКИ тОДі, КОлИ ДвИгун ОвОчЕрізКИ
ПОвніСтю зуПИнИвСя.
2. УнИКАйтЕ КОнтАКту з руХОМИМИ
чАСтИнАМИ. НіКОлИ нЕ ПрОштОвХуйтЕ
ПрОДуКтИ руКАМИ, Для цьОгО
вИКОрИСтОвуйтЕ штОвХАч.
±. НА зОвнішній чАСтИні БАрАБАнИ ДуЖЕ
гОСтрі! буДьтЕ ОБЕрЕЖні! ЗБЕрігАйтЕ
нЕ вИКОрИСтОвувАні БАрАБАнИ
ДАлЕКО віД ДітЕй.
4. ЗАвЖДИ вИМИКАйтЕ ПрИСтрій ПіСля
вИКОрИСтАння тА ПЕрЕД чИщЕнняМ
АБО зАМінОю БАрАБАнів.
Ніколи не залишайте Без нагляДу
працюючий прилаД!
ЕКСПЛУАТАЦІЯ І дОГЛЯд
- для чИщЕння КОрПуСА
вИКОрИСтОвуйтЕ вОлОгу тКАнИну.
- НЕ вИКОрИСтОвуйтЕ БЕнзИн, СПИрт,
ПОлірувАльнИй ПОрОшОК. ЦЕ МОЖЕ
ПОДряПАтИ, знЕБАрвИтИ АБО утвОрИтИ
тріщИнИ нА ПрИлАДі.
- НЕ МИйтЕ КОрПуС у вОДі. МИйтЕ
БАрАБАнИ ПіД ПрОтОчнОю вОДОю.
- РЕтЕльнО вИтИрАйтЕ, ПіСля
зАлИшАйтЕ Для зБЕрігАння.
буДьтЕ ДуЖЕ ОБЕрЕЖні ПрИ МИтті
БАрАБАнів, тАК яК їХ зОвнішня СтОрОнА
ДуЖЕ гОСтрА!
прИ шИнКувАнні АБО нАтИрАнні
МОрКвИ чИ БуряКА вИ МОЖЕтЕ
ПОМітИтИ, щО БАрАБАнИ зМінИлИ
КОлір. ЦЕ нОрМАльнЕ явИщЕ, тОМу
щО ці ПрОДуКтИ МіСтять ПОтуЖнИй
нАтурАльнИй БАрвнИК. ЦЕ ніяК нЕ
вПлИвАє нА ЕФЕКтИвніСть ПрИлАДу. В
тАКОМу вИПАДКу, МИйтЕ БАрАБАнИ з
МИючИМ зАСОБОМ.
ГАрАнтійнИй тЕрМін тА інші ДЕтАлі
вКАзАні в гАрАнтійнОМу тАлОні.
ЧИЩЕННЯ І ЗбЕРІГАННЯ
±. ЗАвАнтАЖтЕ ПрОДуКтИ і нАтИСніть
КнОПКу вКл / вИКл. прОштОвХуйтЕ
ПрОДуКтИ зА ДОПОМОгОю штОвХАчА.
Тип
барабану
Продукт
Кількість
Час
Шатківниця
Морква
500 г
30 сек
Сир
300 г
30 сек
Цибуля
500 г
40 сек
Капуста
800 г
40 сек
Яблуко
500 г
20 сек
Дрібна
тертка
Морква
500 г
1 хв.
Сир
200 г
40 сек
Кррупна
тертка
Морква
500 г
1 хв.
Картопля
500 г
1 хв.
Сир
200 г
40 сек
Тертка для
картоплі
Сира
картопля
500 г
4 хв.
Варена
картопля
500 г
2 хв.
Образец
Мануал подходит для устройств