Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 10 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 10 из 72
10
увод
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от
предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.
С вашия нов компактен тостер за сандвичи можете съвсем лесно да правите топли сандвичи.
Общо опИСАНИе (фИГ. 1)
a
Хладни дръжки
B
Заключващ палец
C
Червен светлинен индикатор за ел. захранване
D
Зелен светлинен индикатор за нагряване
E
Хладна на допир повърхност
F
Нагревателни плочи
g
Приспособление за прибиране на кабела
H
Ключ за вкл./изкл.
ВАжНо
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го
запазете за справка в бъдеще.
ОпАСНоСт
-
Не потапяйте уреда или захранващия кабел във вода или каквато и да е друга течност.
ПРедУпРеждеНИе
-
Преди да включите уреда в контакта, проверете дали напрежението, посочено на дъното
на уреда, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
-
Не използвайте уреда, ако щепселът, захранващият кабел или други части са повредени.
-
Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Philips,
упълномощен сервиз на Philips или подобни квалифицирани лица, за да се избегне
опасност.
-
Този уред не е предназначен за ползване от хора с намалени физически усещания или
умствени недостатъци или без опит и познания, включително деца, ако са оставени без
наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице
относно начина на използване на уреда.
-
Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
-
Внимавайте кабелът да е далече от горещи повърхности.
-
За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога да се свързва към външен
таймерен ключ.
-
Никога не оставяйте уреда да работи без надзор.
ВНИмАНИе
-
Включвайте уреда само в заземен мрежов контакт.
-
Не оставяйте захранващия шнур да виси през ръба на масата или стойката, на която е
поставен уредът.
-
Когато уредът работи, температурата на достъпните повърхности може да е висока.
-
Оставяйте уреда да изстине напълно, преди да го почиствате или прибирате.
-
Никога не докосвайте нагревателните плочи с остри или абразивни предмети, тъй като
това ще повреди незалепващото покритие.
-
Този уред е предназначен само за битови цели.
-
Този уред не е грил и не е предназначен за приготвяне на други храни освен сандвичи.
-
След употреба винаги изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта.
-
Винаги почиствайте уреда след употреба.
Български
Образец