Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 11 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 11 из 72
ЕЛеКтРомАГНИтНИ ИЗЛЪчвАНИя (EMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните
излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството,
уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.
ПРедИ пЪРвАтА УпотРебА
1
Махнете всички лепенки и избършете корпуса на тостера с влажна кърпа.
2
Дръпнете заключващия палец нагоре (1) и отворете тостера за сандвичи (2) (фиг. 2).
3
Почистете нагревателните плочи с мокра кърпа или гъба (фиг. 3).
Забележка: Когато използвате уреда за пръв път, от него може да се вдигне малко дим. Това е
нормално.
иЗпоЛЗвАНе НА УРедА
ПечеНе НА САНдвИчИ
1
Намажете нагревателните плочи с малко масло или олио.
2
За да регулирате дължината на кабела, навийте част от него около приспособлението за
прибиране на кабела.
3
Включете щепсела в електрически контакт и поставете превключвателя за вкл./изкл. в
положение “I” (фиг. 4).
,
Светва червеният индикатор за ел. захранване. Той остава да свети, докато уредът е
включен в мрежата (фиг. 5).
,
Светва зеленият индикатор за нагряване.
,
Зеленият индикатор за нагряване угасва, когато уредът е готов за ползване.
4
Докато уредът се загрява, пригответе съставките за топлите сандвичи.
Забележка: За всеки сандвич са ви необходими две филии хляб и подходящ пълнеж. За идеи
вижте глава “Рецепти”.
Забележка: Намажете с малко масло страните на хляба, които ще се допират до
нагревателните плочи, за да постигнете равномерно, златисто-кафяво изпичане.
Забележка: За да се осигури най-добро запечатване, пълнежът не трябва да се намазва
прекалено близо до краищата на филийките.
5
Отворете тостера. (фиг. 2)
6
Сложете сандвичите за печене на долната плоча (фиг. 6).
Забележка: Ако желаете, можете да изпечете само един сандвич.
7
За да затворите тостера за сандвичи, спуснете внимателно горната нагревателна плоча
върху хляба (1), докато заключващият палец заключи плочите автоматично (2) (фиг. 7).
Забележка: По време на печене зелената индикаторна лампа за нагряване се включва и
изключва. Това показва, че нагревателните елементи се включват и изключват за поддържане
на правилна температура.
8
Отворете сандвич-тостера след 3-4 минути, за да проверите дали сандвичите са станали
златисто-кафяви.
Забележка: Времето на печене, необходимо за постигане на хрупкави запечени сандвичи, зависи
от вида хляб, пълнежа и личния ви вкус.
9
Извадете сандвичите (фиг. 8).
Български
11
Образец