Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 14 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 14 из 72
14
ÚVOd
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory,
kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
S tímto novým, kompaktním přístrojem si snadno připravíte všechny druhy zapékaných sendvičů.
vŠeObecNý pOpIS (obR. 1)
a
Rukojeti chladné na dotek
B
Zajišťovací zoubek
C
Červená kontrolka zapnutí
D
Zelená kontrolka ohřevu
E
Povrch chladný na dotyk
F
Topné desky
g
Držák pro uložení kabelu
H
Vypínač pro zapnutí/vypnutí
DůLežITé
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí
použití.
nebezpečí
-
Přístroj ani síťovou šňůru neponořujte do vody či jiné kapaliny.
výSTRAhA
-
Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spodní části přístroje odpovídá napětí sítě. Teprve pak
připojte přístroj k napájení.
-
Pokud byste zjistili poškození na zástrčce, síťové šňůře nebo na jiném dílu, přístroj nepoužívejte.
-
Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný
servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
-
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání
přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
-
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
-
Síťový kabel nenechávejte v blízkosti horkých povrchů.
-
Abyste předešli možnému nebezpečí, nikdy nepřipojujte tento přístroj k externímu časovému
spínači.
-
Přístroj nenechávejte v provozu bez dozoru.
upOzORNěNí
-
Přístroj připojujte výhradně do řádně uzemněných zásuvek.
-
Nenechávejte přívodní kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky, na které je přístroj
postaven.
-
Teplota volně přístupných povrchů přístroje může být během provozu velmi vysoká.
-
Před čištěním nebo uložením přístroje nechte přístroj zcela vychladnout.
-
Desek se nikdy nedotýkejte ostrými ani abrazivními předměty, protože by mohlo dojít
k poškození jejich nepřilnavého povrchu.
-
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
-
Tento přístroj není grilem a není určen pro přípravu jiných pokrmů než sendvičů.
-
Po použití přístroj vždy vypněte a odpojte od sítě.
-
Po použití přístroj vždy vyčistěte.
ČEština
Образец