Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 18 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 18 из 72
18
sISSejUhATUS
Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast kasutama Philipsi tooteid! Philipsi klienditoe
tõhusamaks kasutamiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/welcome.
Uue kompaktse võileivaröstriga on võimalik lihtsalt valmistada erinevaid röstitud võileibu.
ÜLdKIRjeLdUS (JN 1)
a
Jahedad käepidemed
B
Lukustussakk
C
Punane toide-sees märgutuli
D
Roheline kuumenemise märgutuli
E
Jahe pind
F
Küpsetusplaadid
g
Juhtmehoidiku pesa
H
Sisse-välja lüliti
täheLepANU
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.
ohT
-
Ärge kastke seadet või toitejuhet vette või muude vedelike sisse.
HOIATUS
-
Kontrollige enne sisselülitamist seadme all olevalt andmesildilt, kas kohalik võrgupinge vastab
seadme nimipingele.
-
Ärge kasutage seadet kui pistik, toitejuhe või mõni muu osa on kahjustatud.
-
Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama
Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik.
-
Seda seadet ei tohi kasutada füüsiliste ja vaimsete puuetega isikud (lisaks lapsed) nii kogemuste
kui ka teadmiste puudumise tõttu, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku juuresolekul
või kui neile on seadme kasutamise kohta antud vastavad juhiseid.
-
Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
-
Hoidke toitejuhe tulistest pindadest kaugemal.
-
Ohtlike olukordade vältimiseks ärge seda seadet kunagi viitelülitiga ühendage.
-
Ärge jätke seadet järelevalveta tööle.
ETTeVAATUST
-
Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti.
-
Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna serva, millel seade seisab.
-
Ligipääsetavate pindade temperatuur võib seadme töötamise ajal kõrge olla.
-
Enne kui hakkate seadet puhastama või panete hoiule, laske seadmel täielikult jahtuda.
-
Ärge kunagi puudutage plaate teravate või abrasiivsete esemetega, need võivad vigastada
külgevõtmatut pinnakatet.
-
Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.
-
Seda seadet ei saa kasutada grillimiseks ja sellega võite valmistada ainult võileibu.
-
Pärast kasutamist lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik seinakontaktist.
-
Puhastage seadet alati pärast kasutamist.
ELeKTROmAGNeTVäLjAd (EMv)
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui
seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval
käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.
EEsti
Образец