Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 38 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 38 из 72
38
ieVAdS
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta,
reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.
Ar jauno sviestmaižu tosteru ļoti vienkārši varat pagatavot visu veidu grauzdētas sviestmaizes.
vISpāRējS ApRAKSTS (Zīm. 1)
a
Nesakarstoši rokturi
B
Noslēgs
C
Sarkanā strāvas ieslēgšanas gaisma
D
Zaļā uzsilšanas gaisma
E
Nesakarstoša virsma
F
Cepšanas plātnes
g
Vada uzglabāšanas vieta
H
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
sVARīGI
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, un saglabājiet to, lai vajadzības
gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
BRIeSmAS
-
Neiegremdējiet ierīci vai elektrovadu ūdenī vai jebkurā citā šķidrumā.
BRīdINājUmS
-
Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās apakšdaļas norādītais spriegums
atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
-
Nelietojiet ierīci, ja bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai citas sastāvdaļas.
-
Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai līdzīgi
kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām.
-
Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem
vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši
viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
-
Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
-
Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām.
-
Lai izvairītos no bīstamām situācijām, nekad nepievienojiet šo ierīci ārējam taimera slēdzim.
-
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
ieVēRībAI
-
Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktrozetei.
-
Neļaujiet elektrības vadam karāties pāri galda vai darba virsmas malai, uz kuras stāv ierīce.
-
Kad ierīce darbojas, tās virsmas var būt karstas.
-
Pirms ierīces tīrīšanas vai novietošanas glabāšanā, ļaujiet ierīcei pilnīgi atdzist.
-
Nekad nepieskarieties plātnēm ar asiem vai abrazīviem piederumiem, jo tie var bojāt virsmu
nepiedegošo pārklājumu.
-
Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
-
Šī ierīce nav grils un ir paredzēta tikai sviestmaižu, nevis citu ēdienu pagatavošanai.
-
Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
-
Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci.
ELeKTROmAGNēTISKIe lAUKI (EMF)
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties
atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar
mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.
latviEšu
Образец