Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 40 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 40 из 72
tīRīŠANA
Nekad nelietojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un materiālus, jo tā tiks bojāts
nepiedegošais plātņu pārklājums.
Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā, un neskalojiet to zem krāna ūdens.
1
Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2
Ļaujiet ierīcei kārtīgi atdzist, atstājot to atvērtu.
3
Pirms plātņu tīrīšanas noņemiet no tām lieko eļļu ar papīra dvieli.
4
Ar koka vai plastmasas lāpstiņu noņemiet ēdiena paliekas (piemēram, sacietējušu sieru) no
cepšanas plātnēm.
Neizmantojiet metāla, asus vai abrazīvus priekšmetus.
5
Tīriet cepšanas plātnes ar mitru, mīkstu drānu vai sūkli (Zīm. 10).
6
Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru drānu.
uzGLAbāŠANA
1
Aptiniet elektrības vadu ap elektrības vada uzglabāšanas spoli (Zīm. 11).
2
Glabājiet ierīci vertikālā vai horizontālā stāvoklī.
vIdeS AIzSARdzībA
-
Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to
oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsit saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 12).
gARANTIjA UN TehNISKā ApKOpe
Ja ir nepieciešams serviss vai informācija, vai palīdzība, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni
www.philips.com
vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa
numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, lūdziet
palīdzību vietējam Philips preču tirgotājam.
recepTeS
gRAUzdēTAS SVIeSTmAIzeS
sVIeSTmAIze AR ŠķIņķI, SIeRU UN ANANāSU
Sastāvdaļas:
-
4 baltmaizes šķēles
-
2 siera šķēles
-
2 ananasa šķēles
-
2 plānas šķiņķa šķēles
-
karijs
1
Uzkarsējiet sviestmaižu tosteru.
2
Uzlieciet sieru, ananāsu un šķiņķi uz divām maizes šķēlēm.
3
Uzkaisiet šķiņķim karija pulveri un virsū uzlieciet vēl divas maizes šķēles.
4
Grauzdējiet sviestmaizes 3-4 minūtes.
Piezīme: Papildu norādījumi sniegti nodaļā ‘Ierīces lietošana’.
latviEšu
40
Образец