Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 72
42
WpROwAdzeNIe
Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z
oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/
welcome.
Korzystając z tego niewielkiego urządzenia można bardzo łatwo przygotować różnego rodzaju
opiekane kanapki.
opIS OGóLNY (RYS. 1)
a
Nienagrzewające się uchwyty
B
Zacisk blokujący
C
Czerwony wskaźnik zasilania
D
Zielony wskaźnik podgrzewania
E
Nienagrzewająca się powierzchnia
F
Płytki opiekające
g
Uchwyt na przewód
H
Wyłącznik
WAżNe
Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na
wypadek konieczności użycia w przyszłości.
nIebezpIeczeńSTwO
-
Nie zanurzaj urządzenia i przewodu sieciowego w wodzie ani w innym płynie.
oSTRzeżeNIe
-
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na spodzie urządzenia jest
zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
-
Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, przewód sieciowy lub inne części są uszkodzone.
-
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej
osobie.
-
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub
doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
-
Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
-
Trzymaj przewód sieciowy z dala od rozgrzanych powierzchni.
-
W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji urządzenia nie należy podłączać do innych urządzeń
zewnętrznych np. automatycznego wyłącznika.
-
Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
uwAGA
-
Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
-
Nie pozostawiaj przewodu sieciowego wiszącego ze stołu lub blatu kuchennego, na którym
umieszczono urządzenie.
-
Podczas pracy urządzenia jego dostępne powierzchnie mogą być bardzo gorące.
-
Przed czyszczeniem urządzenia lub jego odstawieniem poczekaj, aż zupełnie ostygnie.
-
Nie dotykaj płytek opiekających ostrymi lub szorstkimi przedmiotami, gdyż mogą one uszkodzić
powłokę zapobiegającą przywieraniu.
-
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
-
Urządzenie to nie jest grillem i nie jest przeznaczone do przygotowywania innych potraw niż
kanapki.
-
Po zakończeniu korzystania zawsze wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Polski
Образец