Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 54 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 54 из 72
54
ÚVOd
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky
výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.
com/welcome.
Pomocou tohto nového kompaktného sendvičovača dokážete veľmi jednoducho pripraviť rôzne
druhy hriankovaných sendvičov.
opIS zARIAdeNIA (obR. 1)
a
Na dotyk studené rukoväte
B
Uzamykacie uško
C
Červené kontrolné svetlo zapnutia
D
Zelené kontrolné svetlo ohrevu
E
Na dotyk studený povrch
F
Platne na pečenie
g
Cievka na uskladnenie kábla
H
Vypínač
DôLežITé
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na
neskoršie použitie.
nebezpečeNSTVO
-
Zariadenie ani kábel neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny.
vAROVANIe
-
Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na spodnej časti zariadenia súhlasí s
napätím v sieti vo Vašej domácnosti.
-
Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo iné súčiastky poškodené.
-
Poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Philips, servisné stredisko
autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo
k nebezpečnej situácii.
-
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba
zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
-
Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
-
Sieťový kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.
-
Aby ste predišli nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte toto zariadenie na časový spínač.
-
Počas použitia nenechávajte zariadenie bez dozoru.
výSTRAhA
-
Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky.
-
Nedovoľte, aby sieťový kábel prevísal cez okraj stola alebo kuchynskej linky, na ktorej je
zariadenie položené.
-
Keď zariadenie pracuje, teplota dostupných povrchov môže byť vysoká.
-
Pred čistením zariadenia alebo jeho odložením ho nechajte úplne vychladnúť.
-
Nedotýkajte sa platní ostrými ani drsnými predmetmi, pretože by ste mohli poškodiť ich
teflonový povrch.
-
Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.
-
Toto zariadenie nie je gril, preto ho nepoužívajte na prípravu iných potravín ako sendvičov.
-
Po použití zariadenie vždy vypnite a odpojte zo siete.
-
Po použití vždy zariadenie očistite.
slovEnsky
Образец