Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 55 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 55 из 72
ELeKTROmAGNeTIcKé pOLIA (EMF)
Tento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak
budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho
použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.
PRed pRVým pOUžITím
1
Odstráňte všetky nálepky a utrite telo sendvičovača navlhčenou tkaninou.
2
Potiahnite uzamykacie uško nahor (1) a otvorte sendvičovač (2) (Obr. 2).
3
Navlhčenou tkaninou alebo špongiou očistite platne na pečenie (Obr. 3).
Poznámka: Počas prvého použitia sa môže zo zariadenia uvoľňovať malé množstvo dymu. Je to
normálny jav.
POUžITIe zARIAdeNIA
PRípRAVA hRIANKOVANých SeNdVIčOV
1
Platne mierne namastite malým množstvom masla alebo oleja.
2
Dĺžku kábla nastavíte tak, že jeho zvyšnú časť naviniete okolo cievky na uskladnenie kábla.
3
Sieťovú zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky a vypínač prepnite do polohy „I“ (Obr. 4).
,
Rozsvieti sa červené kontrolné svetlo zapnutia. Toto svetlo bude svietiť po celú dobu
pripojenia zariadenia do elektrickej siete (Obr. 5).
,
Rozsvieti sa zelené kontrolné svetlo ohrevu.
,
Zelené kontrolné svetlo ohrevu zhasne vtedy, keď je zariadenie pripravené na používanie.
4
Kým sa zariadenie zohrieva, pripravte si suroviny na hriankované sendviče.
Poznámka: Na každý sendvič potrebujete dva krajce chleba a vhodnú náplň.Tipy na prípravu sendvičov
nájdete v kapitole „Recepty“.
Poznámka: Strany krajcov, ktoré budú v styku s platňami, natrite malým množstvom masla, aby
pripravený sendvič získal rovnomerné zlatohnedé sfarbenie.
Poznámka: Aby ste predišli vytekaniu náplne zo sendvičov, ukladajte náplň ďalej od okrajov krajcov
chleba.
5
Otvorte sendvičovač. (Obr. 2)
6
Na spodnú platňu položte pripravené sendviče (Obr. 6).
Poznámka: Môžete sa rozhodnúť aj pre prípravu jediného sendviča.
7
Sendvičovač zatvorte tak, že vrchnú platňu opatrne položíte na chlieb (1), až kým uzamykacie
uško automaticky neuzamkne platne (2) (Obr. 7).
Poznámka: Počas prípravy sendvičov sa zelené kontrolné svetlo rozsvecuje a zhasína.Toto signalizuje, že
sa zapínajú a vypínajú ohrevné telesá, aby udržiavali správnu teplotu.
8
Po 3-4 minútach sendvičovač otvorte a skontrolujte, či majú sendviče zlatohnedé sfarbenie.
Poznámka: Čas potrebný na prípravu chrumkavých hnedých sendvičov závisí od použitého chleba, náplne
a požiadaviek konzumenta.
9
Vyberte sendviče (Obr. 8).
Na vybratie sendvičov zo zariadenia použite drevené alebo umelohmotné kuchynské náčinie (napr.
varechu). Nepoužívajte kovové, ostré ani drsné kuchynské náčinie.
slovEnsky
55
Образец