Philips HD2383/22 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 62 из 72)

Языки: Русский И еще 13
 • Болгарский
 • Венгерский
 • Казахский
 • Латышский
 • Литовский
 • Польский
 • Румынский
 • Сербский
 • Словацкий
 • Словенский
 • Хорватский
 • Чешский
 • Эстонский
Страницы:72
Описание:Бутербродница
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 62 из 72
62
uVOd
Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža
Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.
Uz novi aparat za pravljenje sendviča možete veoma lako da napravite sve vrste tost sendviča.
opŠTI OpIS (sL. 1)
a
Drške sa zaštitom od toplote
B
Jezičak za zaključavanje
C
Crveni indikator napajanja
D
Zeleni indikator zagrevanja
E
Površina koja se ne zagreva
F
Grejne ploče
g
Držač za kabl
H
Prekidač za uključivanje/isključivanje
vAžNO
Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.
opASNOST
-
Ne uranjajte aparat ili kabl za napajanje u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
upOzOReNje
-
Pre priključivanja aparata proverite da li napon naznačen na donjoj strani aparata odgovara
naponu lokalne električne mreže.
-
Aparat ne upotrebljavajte ako su utikač, kabl ili drugi delovi oštećeni.
-
Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Philips, ovlašćenog
Philips servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
-
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa
smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja,
osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja
odgovara za njihovu bezbednost.
-
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
-
Držite kabl dalje od vrelih površina.
-
Da se ne biste izlagali opasnosti, ovaj aparat nikad ne smete priključiti na spoljni prekidač
kontrolisan tajmerom.
-
Nikada ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
opRez
-
Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
-
Nemojte ostavljati kabl za napajanje da visi preko ivice stola ili radne površine na koju je
smešten aparat.
-
Kada aparat radi, temperatura dostupnih površina može da bude visoka.
-
Pre čišćenja ili odlaganja aparata, ostavite ga da se potpuno ohladi.
-
Nikada ne dodirujte grejne ploče oštrim ili abrazivnim predmetima jer to oštećuje teflonsku
oblogu.
-
Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.
-
Ovaj aparat nije roštilj i nije namenjen za pripremanje nikakve druge hrane osim sendviča.
-
Nakon upotrebe obavezno isključite aparat i isključite ga iz struje.
-
Aparat čistite nakon svake upotrebe.
srPski
Образец