Philips HD2628/80 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 2 из 2)

Языки: Русский
Страницы:2
Описание:Тостер
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 2 из 2
Kergelt röstitud võileibade saamiseks valige madal seadistus (1 või 2).
Tumedalt röstitud võileibade saamiseks valige kõrge seadistus (5 kuni 7).
Märkus
Röstri stoppnuppu (
STOP
) vajutades saate röstimise igal ajal katkestada ja leiva üles tõsta.
Soojendamise funktsiooni saab eelseadistada. Röstimise aeg ei muutu, kui muudate
pruunistusregulaatori asendit.
Puhastamine (joonis 3)
Hoiatus
Ärge kasutage seadme puhastamisel kunagi küürimisnuustikuid, abrasiivseid puhastusvahendeid
ega söövitavaid vedelikke.
Hrvatski
Prije prvog korištenja
Toster smjestite u prostoriju s dobrom ventilacijom i odaberite najvišu postavku prepečenosti.
Ostavite toster da odradi nekoliko ciklusa tostiranja bez kruha. Tako će izgorjeti prašina i
spriječit će se neugodni mirisi.
Tostirajte, podgrijte ili odmrznite kruh
Tostirajte, podgrijte ili odmrznite kruh i sendviče:
Slijedite korake.
Odaberite podgrijavanje (
), odmrzavanje (
) ili željenu postavku prepečenosti.
Odaberite nisku postavku (1 - 2) za blago tostiran kruh.
Odaberite visoki postavku (5 - 7) za jako tostiran kruh.
Napomena
Tostiranje možete zaustaviti i izvaditi kruh u bilo koje vrijeme pritiskom gumba za zaustavljanje
(
STOP
) na tosteru.
Funkcija pogrijavanja ima prethodno postavljeno trajanje. Vrijeme tostiranja ne mijenja se kada
klizni gumb za odabir postavke prepečenosti pomaknete na drugu postavku.
Čišćenje (slika 3)
Upozorenje
Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti žice za čišćenje, abrazivna sredstva za čišćenje ili
agresivne tekućine.
Magyar
Teendők az első használat előtt
A kenyérpirítót megfelelően szellőző helyiségben helyezze el, majd válassza a legmagasabb
pirítási fokozatot. Végezzen néhány pirítási ciklust a készülékkel, anélkül, hogy kenyérszeleteket
helyezne bele. Ez kiégeti a lerakódott port és megelőzi a kellemetlen szagok kialakulását.
Kenyér pirítása, újramelegítése vagy kiolvasztása
Kenyér és szendvics pirítása, újramelegítése vagy kiolvasztása:
Kövesse a lépéseket.
Válassza az újramelegítés (
), kiolvasztás (
) vagy a kívánt pirítási beállítást.
Válasszon alacsony fokozatot (1-2) a halványabb színű pirítósokhoz.
Válasszon magasabb fokozatot (5-7) a sötétebb színű pirítósokhoz.
Megjegyzés
A kenyérpirítón lévő leállítógombbal (
STOP
) bármikor leállíthatja a pirítási folyamatot, és
kiveheti a kenyeret.
Az újramelegítés funkció előre beállított időtartamig működik. A pirítási idő nem változik attól,
hogy a pirítási beállítási csúszkát egy másik beállításra teszi.
Tisztítás (3. ábra)
Figyelem
Soha ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert vagy maró hatású tisztítófolyadékot a készülék
tisztítására.
Қазақша
Алғаш қолданар алдында
Тостерді жақсы желдетілетін бөлмеге қойып, ең жоғары қызарту бағдарламасын
таңдаңыз. Ішіне нан салмастан бірнеше қызарту процедурасын орындаңыз. Бұл қандай да
бір шаңды күйдіріп, жағымсыз иістердің алдын алады.
Нанды қызарту, қайта қыздыру немесе жібіту
Нан мен сэндвичті қызарту, қайта қыздыру немесе жібіту:
Қадамдарды орындаңыз.
Қайта қыздыру (
), жібіту (
) немесе керекті қызарту параметрін таңдаңыз.
Нанды сәл қызарту үшін төмен параметрді (1-2) таңдаңыз.
Нанды жақсылап қызарту үшін жоғары параметрді (5-7) таңдаңыз.
Ескертпе
Тостердегі тоқтату түймесін (
STOP
) басу арқылы кез келген уақытта қызартуды
тоқтатып, нанды шығарып алуға болады.
Қайта қыздыру функциясының ұзақтығы алдын ала орнатылған. Қызарту параметрінің
сырғытпа тетігін басқа бір параметрге жылжытқанда тост жасау уақыты өзгермейді.
Тазалау (3-сурет)
Абайлаңыз
Құрылғыны тазалау үшін еш уақытта қырғыштарды, абразивті тазалау құралдарын немесе
агрессивті сұйықтықтарды қолданбаңыз.
Lietuviškai
Prieš naudojant pirmą kartą
Pastatykite skrudintuvą tinkamai vėdinamame kambaryje ir pasirinkite didžiausią skrudinimo
nustatymą. Leiskite skrudintuvui atlikti kelis skrudinimo ciklus be duonos. Taip bus sudeginamos
dulkės ir išvengta nemalonių kvapų.
Skrudinkite, pašildykite ar atšildykite duoną
Skrudinkite, pašildykite ar atšildykite duoną ir sumuštinį:
Atlikite šiuos veiksmus.
Pasirinkite pašildymo (
), atšildymo (
) arba norimo paskrudimo nustatymą.
Norėdami šiek tiek paskrudinti duoną, pasirinkite žemiausius nustatymus (1–2).
Norėdami labiau paskrudinti duoną, pasirinkite didesnio paskrudinimo nustatymus (5–7).
Pastaba
Sustabdyti skrudinimo procesą ir išimti duoną galite bet kuriuo metu paspausdami ant
skrudintuvo viršaus esantį stabdymo mygtuką (
STOP
).
Atšildymo funkcija turi nustatytą laiką. Skrudinimo laikas nesikeis, kai pastumsite skrudinimo
nustatymo slankiklį į kitą nustatymą.
English
Before first use
Put the toaster in a properly ventilated room and select the highest browning setting. Let
the toaster complete a few toasting cycles without bread in it. This burns off any dust and
prevents unpleasant smells.
Toast, reheat, or defrost bread
Toast, reheat, or defrost bread and sandwich:
Follow the steps.
Select reheat (
), defrost (
), or the desired browning setting.
Select a low setting (1-2) for lightly toasted bread.
Select a high setting (5-7) for darkly toasted bread.
Note
You can stop the toasting process and pop up the bread at any time by pressing the stop
button (
STOP
) on the toaster.
The reheat function has a preset duration. The toasting time does not change when you move
the browning setting slide to another setting.
Cleaning (Fig. 3)
Warning
Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids to clean the appliance.
Български
Преди първата употреба
Сложете тостера в добре проветрявано помещение и изберете най-високата
настройка за препичане. Оставете тостера да извърши няколко цикъла на препичане,
без да има хляб в него. Така ще изгори всичкият прах и ще се предотвратят неприятни
миризми.
Препичане, претопляне или размразяване на хляб
Препичане, претопляне или размразяване на хляб и сандвичи:
Следвайте тези стъпки.
Изберете претопляне (
), размразяване (
) или желаната настройка за препичане.
Изберете ниска настройка (1-2) за леко препечен хляб.
Изберете висока настройка (5-7) за силно препечен хляб.
Забележка
Можете да спрете процеса на препичане и да извадите хляба по всяко време, като
натиснете бутона за спиране (
STOP
) на тостера.
Претоплянето е с предварително зададено времетраене. Времето на препичане не се
променя, когато преместите плъзгача за настройка на препичането на друго положение.
Почистване (фиг. 3)
Предупреждение
Никога не почиствайте уреда с абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или
агресивни течности.
Čeština
Před prvním použitím
Umístěte topinkovač do dobře větrané místnosti a nastavte nejvyšší stupeň opečení.
Doporučujeme provést několik cyklů opékání bez vloženého pečiva. Takto spálíte veškerý
prach a předejdete nepříjemnému zápachu.
Opékání, ohřev a rozmrazení pečiva
Opékání, ohřev a rozmrazení pečiva a sendvičů:
Postupujte podle pokynů.
Vyberte ohřev (
), rozmrazení (
) nebo požadované nastavení stupně opečení.
Vyberte nízké nastavení (1–2) pro světle opečené pečivo.
Vyberte vysoké nastavení (5–7) pro tmavě opečené pečivo.
Poznámka
Proces opékání můžete kdykoli zastavit a nechat pečivo vysunout stisknutím tlačítka stop
(
STOP
) na topinkovači.
Funkce ohřevu má předem nastavený časový interval. Při změně nastavení stupně opečení se
doba opékání nemění.
Čištění (obr. 3)
Varování
Nikdy nepoužívejte na čištění přístroje drátěnku, abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky.
Ελληνικά
Πριν την πρώτη χρήση
Τοποθετήστε τη φρυγανιέρα σε χώρο με καλό εξαερισμό και επιλέξτε την υψηλότερη
ρύθμιση ροδίσματος. Αφήστε τη φρυγανιέρα να ολοκληρώσει μερικούς κύκλους
φρυγανίσματος χωρίς φέτες ψωμιού. Με αυτόν τον τρόπο, η σκόνη που μπορεί να έχει
απομείνει καίγεται και δεν δημιουργούνται δυσάρεστες οσμές.
Φρυγάνισμα, ζέσταμα ή ξεπάγωμα ψωμιού
Μπορείτε να φρυγανίσετε, να ζεστάνετε ή να ξεπαγώσετε ψωμί και σάντουιτς:
Ακολουθήστε τα βήματα.
Επιλέξτε ζέσταμα (
), ξεπάγωμα (
) ή την επιθυμητή ρύθμιση ροδίσματος.
Επιλέξτε μια χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας (1-2) για ελαφρά φρυγανισμένο ψωμί.
Επιλέξτε μια υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας (5-7) για πολύ φρυγανισμένο ψωμί.
Σημείωση
Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία φρυγανίσματος και να βγάλετε το ψωμί
οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, πατώντας το κουμπί STOP (
STOP
) στη φρυγανιέρα.
Η λειτουργία ζεστάματος έχει προκαθορισμένη διάρκεια. Ο χρόνος του ψησίματος δεν
αλλάζει αν μετακινήσετε το διακόπτη σε άλλη ρύθμιση.
Καθαρισμός (εικ. 3)
Προειδοποίηση
Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά καθαριστικά ή
υγρά με μεγάλη οξύτητα.
Eesti
Enne esimest kasutamist
Viige röster korralikult õhutatud ruumi ja valige kõrgeim pruunistusaste. Laske röstril läbi teha
mõned röstimistsüklid ilma leivaviiluta. See aitab põletada ära tolmu ja vältida ebameeldivaid
lõhnu.
Röstige, soojendage või sulatage leiba
Röstige, soojendage või sulatage leiba ja võileiba:
Järgige toodud samme.
Valige ülessoojendamise (
), sulatamise (
) või soovitud pruunistusastme seade.
Valymas (3 pav.)
Įspėjimas
Prietaisui valyti niekada nenaudokite šiurkščių kempinių, valymo priemonių arba ėsdinančių
skysčių.
Latviešu
Pirms pirmās lietošanas reizes
Novietojiet tosteru labi vēdinātā telpā un izvēlieties augstāko grauzdēšanas iestatījumu. Ļaujiet
tosteram veikt vairākus pilnus grauzdēšanas ciklus bez maizes. Tiek nograuzdēti putekļi un
likvidētas nepatīkamas smakas.
Grauzdējiet, uzsildiet vai atkausējiet maizi
Grauzdējiet, uzsildiet vai atkausējiet maizi un sviestmaizes:
Izpildiet darbības.
Izvēlieties uzsildīšanas (
), atkausēšanas (
) vai vēlamā apbrūnināšanas līmeņa iestatījumu.
Izvēlieties zemu iestatījumu (1-2) gaiši apgrauzdētai maizei.
Izvēlieties augstu iestatījumu (5-7) tumši apgrauzdētai maizei.
Piezīme
Jūs varat pārtraukt grauzdēšanu un izņemt maizi jebkurā brīdī, nospiežot "Stop" pogu (
STOP
)
uz tostera.
Uzsildīšanas funkcijai ir iepriekš iestatīts ilgums. Grauzdēšanas laiks nemainās, ja pārvirzāt
apbrīnināšanas iestatījuma slīdslēdzi uz citu iestatījumu.
Tīrīšana (3. att.)
Brīdinājums
Nekad neizmantojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus ierīces
tīrīšanai.
Polski
Przed pierwszym użyciem
Toster należy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wybrać najdłuższy czas
opiekania. Urządzenie należy kilkakrotne uruchomić bez pieczywa. Pozwoli to wypalić kurz
oraz zapobiec przykremu zapachowi.
Opiekanie, podgrzewanie lub rozmrażanie chleba
Opiekanie, podgrzewanie lub rozmrażanie chleba i kanapek:
Postępuj zgodnie z instrukcjami.
Wybierz opcję podgrzewania (
), rozmrażania (
) lub żądane ustawienie czasu opiekania.
Wybierz niskie ustawienie (1–2), aby uzyskać lekkie przyrumienienie chleba.
Wybierz wysokie ustawienie (5–7), aby uzyskać mocniejsze przyrumienienie chleba.
Uwaga
Grzankę można wyjąć w każdej chwili — wystarczy nacisnąć przycisk STOP (
STOP
) znajdujący
się na tosterze.
W przypadku funkcji ponownego podgrzewania czas jest zaprogramowany. Czas opiekania nie
zmienia się po przesunięciu przełącznika czasu opiekania na inne ustawienie.
Czyszczenie (rys. 3)
Ostrzeżenie
Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, środków ściernych ani żrących płynów.
Română
Înainte de prima utilizare
Aşezaţi prăjitorul de pâine într-o încăpere ventilată corespunzător şi selectaţi cea mai mare
setare pentru rumenire. Lăsaţi prăjitorul de pâine să finalizeze câteva cicluri de prăjire fără
pâine. Astfel veţi elimina praful şi vei preveni mirosurile neplăcute.
Prăjiţi, reîncălziţi sau dezgheţaţi pâine
Prăjiţi, reîncălziţi sau dezgheţaţi pâine şi sandvişuri:
Urmaţi paşii.
Selectaţi reîncălzire (
), dezgheţare (
) sau nivelul de prăjire dorit.
Selectaţi o setare inferioară (1-2) pentru pâine uşor rumenită.
Selectaţi o setare superioară (5-7) pentru pâine bine rumenită.
Notă
Puteţi opri procesul de prăjire şi scoate pâinea din aparat în orice moment, apăsând butonul
de oprire (
STOP
) de pe prăjitor.
Funcţia de reîncălzire are o durată presetată. Durata de prăjire nu se modifică atunci când
deplasaţi comutatorul glisant de setare rumenire la altă treaptă.
Curăţarea (Fig. 3)
Avertisment
Nu folosiţi niciodată bureţi de sârmă, agenţi de curăţare abrazivi sau lichide agresive pentru a
curăţa aparatul.
Русский
Перед первым использованием
Установите тостер в хорошо проветриваемом помещении и включите его, установив
самую высокую степень обжаривания. Выполните несколько циклов обжаривания, не
помещая хлеб в прибор. Это необходимо для сжигания возможной пыли в приборе и
удаления нежелательных запахов.
Обжаривание, подогрев или разморозка хлеба
Обжаривание, подогрев или разморозка хлеба и сэндвичей
Выполните следующие действия.
Выберите режим подогрева (
), разморозки (
) или нужную степень обжаривания.
Для легкой обжарки хлеба выберите низкую степень обжаривания (1–2).
Для более сильной обжарки хлеба выберите высокую степень обжаривания (5–7).
Примечание
Остановить приготовление тостов и извлечь хлеб можно в любой момент. Для этого
нажмите кнопку остановки (
STOP
).
Для режима подогрева предусмотрена определенная длительность. Время обжаривания
не меняется при перемещении регулятора степени обжаривания в другое положение.
Очистка (рис. 3)
Предупреждение
Не используйте для очистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные или
агрессивные чистящие средства.
Slovensky
Pred prvým použitím
Hriankovač umiestnite do dobre vetranej miestnosti a nastavte najvyššiu intenzitu opečenia.
Nechajte hriankovač vykonať niekoľko cyklov opečenia naprázdno bez chleba. Vypáli sa tak
prach a zabráni sa vzniku nepríjemného zápachu.
Hriankovanie, opakované ohrievanie a rozmrazovanie
chleba
Hriankovanie, opakované ohrievanie a rozmrazovanie chleba a sendvičov:
Postupujte podľa daných krokov.
Vyberte opakované ohrievanie (
), rozmrazovanie (
) alebo požadované nastavenie
intenzity zhnednutia chleba.
Ak chcete pripraviť svetlejší chlieb, zvoľte nízke nastavenia (1 – 2).
Ak chcete pripraviť tmavší chlieb, zvoľte vyššie nastavenia (5 – 7).
Poznámka
Priebeh hriankovania môžete kedykoľvek zastaviť a vysunúť chlieb stlačením tlačidla Stop
(
STOP
) na hriankovači.
Funkcia opakovaného ohrevu má prednastavené trvanie. Čas hriankovania sa nezmení, ak
posuniete posuvný ovládač nastavenia intenzity zhnednutia do inej polohy.
Čistenie (obr. 3)
Varovanie
Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drôtenky, drsné čistiace prostriedky ani agresívne
tekutiny.
Slovenščina
Pred prvo uporabo
Opekač postavite v dobro prezračeno sobo in izberite najvišjo nastavitev zapečenosti.
Opravite nekaj ciklov peke brez kruha. To z grelnih elementov odstrani prah in preprečuje
neprijetne vonjave.
Peka, pogrevanje ali odmrzovanje kruha
Peka, pogrevanje ali odmrzovanje kruha in sendviča
Sledite korakom.
Izberite funkcijo za pogrevanje (
), odmrzovanje (
) ali želeno nastavitev zapečenosti.
Za rahlo popečen kruh izberite nizko nastavitev (1–2).
Za močno popečen kruh izberite visoko nastavitev (5–7).
Opomba
Peko lahko kadarkoli prekinete in kruh vzamete iz opekača tako, da pritisnete gumb za
ustavitev (
STOP
) na vrhu opekača.
Funkcija za pogrevanje ima prednastavljeno trajanje. Čas peke se ne spremeni, ko pomaknete
drsno stikalo za nastavitev zapečenosti na drugo nastavitev.
Čiščenje (slika 3)
Opozorilo
Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami.
Srpski
Pre prve upotrebe
Toster držite u prostoriji sa dobrom ventilacijom i izaberite najveći stepen zapečenosti.
Obavite nekoliko ciklusa pečenja bez hleba. To će sagoreti svu prašina i sprečiće neprijatne
mirise.
Pecite, podgrevajte ili odmrzavajte hleb
Pecite, podgrevajte ili odmrzavajte hleb i sendviče:
Pratite korake.
Izaberite podgrevanje (
), odmrzavanje (
) ili željeni stepen zapečenosti.
Nižu postavku (1-2) izaberite za slabije zapečen hleb.
Višu postavku (5-7) izaberite za jače zapečen hleb.
Napomena
Proces pečenja tosta možete da prekinete i izbacite hleb u bilo kom trenutku pritiskom na
dugme za prekid pečenja (
STOP
) na tosteru.
Funkcija za podgrevanje ima unapred određeno vreme. Vreme pečenja ne menja se kada klizač
za stepen zapečenosti pomerite na drugi stepen.
Čišćenje (slika 3)
Upozorenje
Za čišćenje aparata nemojte da koristite jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti
agresivne tečnosti.
Українська
Перед першим використанням
Встановіть тостер у добре провітрюваному приміщенні та виберіть найвищий рівень
підсмажування. Дайте тостеру виконати декілька циклів підсмажування без хліба. Це
спалить пил та дозволить запобігти виникненню неприємного запаху.
Підсмажування, підігрівання чи розморожування хліба
Підсмажування, підігрівання чи розморожування хліба та бутербродів:
Виконайте наведені кроки.
Виберіть функцію підігрівання (
), розморожування (
) чи бажане налаштування
підсмажування.
Щоб отримати ледь підсмажений хліб, вибирайте низький рівень
підсмажування (1-2).
Щоб підсмажити хліб сильніше, вибирайте високий рівень підсмажування (5-7).
Примітка
Зупинити процес підсмажування і витягнути хліб можна в будь-який момент, натиснувши
на тостері кнопку (
STOP
).
Функція повторного нагрівання має попередньо налаштовану тривалість підігрівання.
Якщо повернути регулятор рівня підсмажування в інше положення, час підсмажування
не зміниться.
Чищення (мал. 3)
Попередження
Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів
чи агресивних рідин для чищення.
Образец