SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 14 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 14 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
14
ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА ПАРАМЕТРА
В любом из режимов приготовления (микроволновое излучение, гриль, комбинированный режим)
нажмите кнопку «Micro./Grill/Combi.». В течение 3 секунд на дисплей будет выводиться текущее
значение мощности.
В режиме приготовления по таймеру нажмите кнопку «CLOCK/PRE
-
SET», чтобы вывести время начала
приготовления. Время начала приготовления по таймеру (мигающая индикация) будет выведено на
дисплей в течение 3 секунд. После этого на дисплей выведется индикация текущего времени.
В режиме приготовления нажмите кнопку «CLOCK/PRE
-
SET», чтобы вывести текущее время. Оно
будет выводиться на дисплей в течение 3 секунд.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
При повороте ручки в начале работы включается однократный звуковой сигнал;
Для продолжения приготовления после открывания дверцы следует нажать кнопку
«START/+30SEC./CONFIRM»;
Если после ввода программы приготовления кнопка «START/+30SEC./CONFIRM» не будет нажата в
течение 1 минуты, на дисплей будет выведено текущее время и введенная программа будет отменена.
При нажатии кнопок включается кратковременный звуковой сигнал подтверждения нажатия. Если
кнопка не нажата, сигнал включаться не будет.
По окончании приготовления включается пятикратный звуковой сигнал
-
напоминание.
ОЧИСТКА И УХОД
Печь следует регулярно чистить и удалять с ее поверхности любые остатки пищи.
Перед очисткой выключите и отключите печь от электросети.
Дайте печи полностью остыть.
Протрите панель управления, внешние и внутренние поверхности, стеклянное блюдо, уплотнители
дверцы влажной тканью с моющим средством.
Не применяйте агрессивные вещества или абразивные материалы.
Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую
-
либо глубокую посуду, пригодную для
микроволновой печи, стакан воды с соком из одного лимона, и поставьте в печь. Установите таймер на
5 минут, переключатель режимов работы в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал
и печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.
ХРАНЕНИЕ
Убедитесь, что печь отключена от электросети и полностью остыла.
Выполните все требования раздела “ОЧИСТКА И УХОД”.
Храните печь с приоткрытой дверцей в сухом чистом месте.
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. POZORNĚ SI PŘEČTETE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DOTAZY.
Nesprávné manipulace se spotřebičem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit zranění uživatele
.
Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají
parametrům elektrické sítě
.
UPOZORNĚNÍ
!
Zástrčka napájecího kabelu má šňůru a uzemňovací kontakt. Připojujte spotřebič pouze ke
příslušným uzeměným zásuvkám.
Používejte pouze v domácnosti a v souladu s t
ě
mto Návodem k použití. Spot
ř
ebi
č
není ur
č
en pro pr
ů
myslové
úč
ely.
Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách
.
Spotřebič není určen k
použití osobami (včetně děti) se sníženými fyzickými, mentálními schopnostmi nebo
smysly, nebo osobami, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pokud se nenacházejí pod dohledem nebo
nejsou instruováni o použiti spotřebiče osobou, zodpovědnou za jejích bezpečnost.
Nesmíte sami provádět jakékoliv opravy přístroje nebo výměnu součástek. Pokud je to nutno,
obraťte se na
nelbližší servisní střediska.
Děti musí byt pod dohledem pro zabráněni her se spotřebičem.
Při poškození přívodní šňůry její výměnu, pro zamezení nebezpečí, musí provádět výrobce nebo jim
zplnomocněné servisní středisko, nebo obdobný kvalifi
kovaný personál.
Vždy vytáhn
ě
te zástr
č
ku ze zásuvky p
ř
ed
č
išt
ě
ním a v p
ří
pad
ě, ž
e
spotřebič
nepoužíváte.
UPOZORNĚNÍ!
Použití trouby dětmi bez dohledu je povoleno pouze v
případě, když jim jsou d
á
ny příslušné a
srozumitelné bezpečnostní pokyny a vědí o nebezpečí, které může způsobit nesprávné použití trouby.
Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
Používejte spotřebič výhradně s
příslušenstvím z
dodávky.
Nepoužívejte spotřebič s
poškozeným napájecím kabelem.
UPOZORNĚNÍ!
Při poškození dvířek nebo těsnění
je zakázáno použití trouby, dokud ji odborník neopraví.
UPOZORNĚNÍ!
Pro zamezení nebezpečí zvýšeného mikrovlnného záření, veškeré opravy spojené s demontá
ží
jakýchkoli krytů s mikrovlnné trouby smí provádět pouze odborník.
Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými hranami a horkem.
Netáhněte za napájecí kabel, nepřekrucujte jej a neotáčejte kolem tělesa spotřebiče.
Používejte mikrovlnné trouby výhradně pro přípravu pokrmů. V žádném případě nesušte v ní oděv, papír nebo
jiné předměty.
Образец
Мануал подходит для устройств