SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 19 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 19 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
19
Odemčení: v
režimu očekávání stiskněte tlačítko STOP/CLEAR a držte ho během 3 vteřin. Uslyšíte dlouhé
pípnutí. Na displeji uvidíte indikace zámku a trouba je odemčena.
FUNKCE VOLBY PARAMET
1)
V
kterémkoliv režimu přípravy (mikrovlnné záření, gril, kombinovaná příprava) stiskněte tlačítko
Micro./Grill/Combi. Během 3 vteřin se na displeji budou zobrazovat
stávající parametry výkonu.
V
režimu přípravy s
časovačem stiskněte tlačítko CLOCK/PRE
-
SET pro zobrazení časy zahájení přípravy.
Čas zahájení přípravy s
časovačem (blikající indikace) se bude zobrazen na displeji během 3 vteřin. Potom se
na displeji zobraz
í stávající čas.
V
režimu přípravy stiskněte tlačítko CLOCK/PRE
-
SET pro zobrazení stávajícího času. Bude zobrazován na
displeji během 3 vteřin.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Během otáčení knoflíku na začátku přípravy uslyšíte jedno pípnutí;
Pro pokračování přípravy po otevření dvířek stiskněte tlačítko START/+30SEC./CONFIRM;
Pokud po volbě režimu přípravy nestiskněte tlačítko START/+30SEC./CONFIRM během 1 minuty, na displeji
se zobrazí stávající čas a zvolený režim bude zrušen.
Během stisknutí tlačítek je slyšet krátké pípnutí potvrzující stisknutí. Pokud tlačítko nebylo stisknuto,
neuslyšíte pípnutí.
Po ukončení přípravy uslyšíte pětinásobné pípnutí.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Pravidelně čistěte troubu a pokaždé odstraňujte z
jejího povrchu všechny zbytky pokrmů.
Před čištěním vypněte mikrovlnnou troubu a odpojte ji od elektrické sítě
.
Počkejte, až mikrovlnná trouba úplně vychladne
.
Otřete ovládací panel, vnější a vnitřní plochy vlhkým hadrem s
mycím prostředkem
.
Nepoužívejte útočné látky ani brusné materiály
.
Pro odstranění nepříjemných zápachů nalijte do nějaké hluboké nádoby vhodné do mikrovlnné trouby jednu
sklenici vody se šťávou jednoho citrónu a dejte ji uvnitř trouby. Nastavte časovač na 5 minut, přepínač režimů
do maximální polohy. Až uslyšíte zvukové signál a mikrovln
ná trouba se vypne, vyndejte nádobu a vytřete
mikrovlnnou troubu suchým hadrem.
SKLADOVÁNÍ
Překontrolujte, zda je mikrovlnná trouba odpojena od elektrické sítě a úplně vychladla
.
Splněte všechny pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
.
Skladujte mikrovlnnou troubu s
pootevřenými dvířky v
suchem a chladném místě
.
BGG
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩА СПРАВКА
.
Неправилна експлоатация може да доведе до неизправности в работата на уреда или да причини
здравословни и материални щети.
Преди първо включване проверете, дали посочените технически характеристики на уреда
съответстват с захранването във Вашата мрежа.
ВНИМАНИЕ!
Щепселът на кабела и кабелът са заземени. Затова включвайте уреда само в специални
заземени контакти.
Използва се само за битови нужди и съответно това ръководство за експлоатация. Уредът не е
предназначен за промишлена употреба.
Не експлоатирайте уреда навън.
Винаги изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате, а също така преди да го почиствате.
Фурната не трябва да се управлява от хора (включително деца) с
понижени
физически, сетивни или
умствени способности, или от лица, които не притежават съответните знания и опит, ако тези лица не
са под надзор или не
са инструктирани относно използването на фурната от друго лице
,
отговарящо
за
тяхната безопасност.
Не поправяйте уреда самостоятелно. За отстраняване на повреди се обърнете в най
-
близкия сервизен
център.
Децата не трябва да се оставят сами до фурната и не
трябва да им се разрешава да играят с нея.
В тези случаи, когато захранващият кабел е повреден, с цел избягване на рискови ситуации,
захранващият кабел трябва да бъде заменен от производителя или оторизиран център за обслужване,
или от квалифициран специалист.
ВНИМАНИЕ!
Използване на печката без надзор на възрастен се разрешава на децата само в случая, ако
са им дадени съответни и точни инструкции за безопасното ползване на уреда и ако е казано за
евентуалните опасности, които могат да възникнат при неправилна експлоатация на печката.
Не оставяйте включения уред без надзор.
Използвайте само съставните части от комплекта.
Не експлоатирайте изделието с повреден кабел.
ВНИМАНИЕ!
При повреда на вратичката или уплътнителите й се забранява да експлоатирате печката,
докато квалифициран специалист отстрани нередовността.
ВНИМАНИЕ!
С цел предотвратяване на поява на излишно микровълново излъчване всички поправки,
свързани с каквото и да било разглобяване на печката, трябва да се извършват само от специалисти.
Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.
Образец
Мануал подходит для устройств