SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 22 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 22 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
22
РАБОТА
Микровълновата печка е снабдена с
модерно
електронно управление, което позволява да се използват
настройките на параметрите
за готвене
за удовлетворяване на
различни готварски нужди.
НАСТРОЙВАНЕ НА ВРЕМЕТО
След включване на микровълновата печка в електрическата мрежа върху дисплея ще се изпише
индикацията «0:00» и ще прозвучи еднократен звуков сигнал.
Натиснете бутона «CLOCK/PRE
-
SET». Индикацията на часовника ще започне да мига.
Настройте индикацията на часове в рамките от 0 до 23, като обръщате дръжката «
».
Натиснете бутона «CLOCK/PRE
-
SET». Индикацията на минути ще започне да мига.
Настройте индикацията на минути в рамките от 0 до 59, като обръщате дръжката «
».
За приключване на настройването на времето натиснете бутона «CLOCK/PRE
-
SET». Ще започне да
мига символът «:».
Забележка:
1) Ако времето не е настроено, след включване на печката към електрическата мрежа, часовникът
няма да работи.
2) Ако по време на настройване на времето ползвателят ще направи пауза за повече от 1 минута,
микровълновата печка автоматично ще се завърне към предходното състояние.
ГОТВЕНЕ НА ХРАНА С ПОМОЩТА НА МИКРОВЪЛНОВО ИЗЛЪЧВАНЕ
Натиснете бутона«Micro./Grill/Combi. » един път. Върху дисплея ще се изпише индикацията «P100».
Натискайте бутона «Micro./Grill/Combi.» или обръщайте дръжката «
», за да настроите
последователно режима на мощността на излъчването «P100», «P80», «P50», «P30» или «P10».
За потвърждаване натиснете бутона «START/+30SEC./CONFIRM».
За да настроите времето за готвене, обръщайте дръжката «
». (Времето може да се настрои в
рамките от 0:05 до 95:00).
За започване на готвене, натиснете бутона «START/+30SEC.
/CONFIRM».
ЗАБЕЛЕЖКА: настройване на времето за готвене в различни интервали от време се извършва с
различна стъпка:
0-
1 мин
:
5 с
1-
5 мин
:
10 с
5-
10 мин
:
30 с
10-
30 мин
:
1 мин
30-
95 мин
:
5 мин
Таблица за мощността на излъчването
Мощност на
излъчванет
о
100%
80%
50%
30%
10%
Индикация
върху
дисплея
P100
P80
P50
P30
P10
ГОТВЕНЕ НА СКАРА
Натиснете бутона «Micro./Grill/Combi.» един път. Върху дисплея ще се изпише индикацията «P100».
Натиснете бутона «Micro./Grill/Combi.» или обръщайте дръжката «
», за да настроите
последователно режима на мощността на скарата.
След като върху дисплея се изпише индикаторът «G», натиснете бутона «START/+30SEC./CONFIRM»
за потвърждаване.
За да настроите времето за готвене на скара, обръщайте дръжката
«
». (Времето може да се
настрои в рамките от 0:05 до 95:00).
За започване на готвене натиснете бутона «START/+30SEC./CONFIRM».
Забележка: след изтичане на половина от времето за готвене на скара ще прозвучи еднократен звуков
сигнал. За получаване на най
-
добър резултат за готвене на скара, след сигнала обърнете продукта,
затворете вратичката и натиснете бутона «START/+30SEC./CONFIRM», за да продължите готвене. Ако
няма да направите това, готвенето ще продължи.
КОМБИНИРАНО ГОТВЕНЕ
Натиснете бутона «Micro./Grill/Combi.» един път.
Върху дисплея ще се изпише индикацията «P100».
Натискайте бутона «Micro./Grill/Combi.» или обръщайте дръжката «
», за да настроите
последователно един от режимите на комбинирано готвене: «C
-
1» (55% излъчване/45% скара) или «C
-
2» (36% излъчване/64% скара)
.
За потвърждаване натиснете бутона «START/+30SEC./CONFIRM».
За да настроите времето за готвене, обръщайте дръжката «
». (Времето може да се настрои в
рамките от 0:05 до 95:00).
За започване на готвене натиснете бутона «START/+30SEC./CONFIRM».
Образец
Мануал подходит для устройств