SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 41 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 41 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
41
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
DROŠĪBAS NOTEIKUMI
SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS. IZLASIET UZMANĪGI UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI.
Nepareiza
ierīces lietošana var radīt tās bojājumus un lietotāja veselības kaitējumus.
Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai
ierīces tehniskie raksturojumi, kas norādīti uz uzlīmes, atbilst
elektrotīkla parametriem.
UZMANĪBU!
Barošanas vada kontaktdakšai i
r vads un zemējuma kontakts. Ierīci pieslēdziet tikai pie atbilstoši
sazemētām rozetēm.
Izmantot tikai sadzīves
vajadzībām, atbilstoši dotajai Lietošanas instrukcijai.
Ierīce nav paredzēta
rūpnieciskai izmantošanai.
Neizmantot ārpus telpām.
Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms tās tīrīšanas, vai arī tad, ja Jūs to neizmantojat.
Ierīce nav paredzēta izmantošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskām, emocionālām vai
intelektuālām spējām vai personām bez dzīves pieredzes vai zināšanām, ja viņas nekontrolē vai neinstruē
ierīces lietošanā persona, kas atbild par viņu drošību.
Necentieties patstāvīgi labot ierīci vai nomainīt jebkādas detaļas. Ierīces bojājuma gadījumā dodieties uz
tuvāko Servisa centru.
Bērni ir jākontrolē, lai nepieļautu spēlēšanos ar ierīci.
Barošanas vada bojājuma gadījumā, drošības pēc, tā nomaiņa jāuztic ražotājam vai tā pilnvarotam servisa
centram, vai arī analoģiskam kvalificētam personālam.
UZMANĪBU!
Bērni bez uzraudzības drīkst izmantot krāsni tikai gadījumā,
ja viņiem ir dotas attiecīgas un
saprotamas instrukcijas par drošu krāsns izmantošanu un par bīstamībām, kuras var rasties ar to nepareizi
rīkojoties.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst pamatnes komplektā
.
Neaizmantojiet ierīci ar bojātu barošanas vadu.
UZMANĪBU
!
Gadījumā, ja tiek bojātas durtiņas vai durtiņu blīvējumi, ar krāsni strādāt nedrīkst, kamēr kvalificēts
speciālists nenovērsīs bojājumu
.
UZMANĪBU
!
Lai novērstu mikroviļņu starojuma paaugstinātu noplūdi, visi remontdarbi
,
kas ir saistīti ar jebkuru
vāku noņemšanu
,
ir jāveic tikai speciālistiem
.
Sekojiet līdzi, lai barošanas vads nepieskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
Nevelciet aiz barošanas vada, negrieziet un neaptiniet to ap ierīci.
Mik
roviļņu krāsni izmantojiet tikai produktu pagatavošanai. Nekādā gadījumā nežāvējiet tajā drēbes, papīru
vai citus priekšmetus.
UZMANĪBU!
Šķidrumus vai citus produktus nedrīkst uzsildīt slēgtos traukos, lai šie trauki neuzsprāgtu.
Uzsildot dzērienus ar mikroviļņu palīdzību, var notikt turpmāka stipra vārīšanās, tāpēc jābūt uzmanīgam ar
traukiem.
Lai produkti gatavošanas laikā neplaisātu, pirms ievietošanas krāsnī iegrieziet ar nazi vai sadurstiet ar dakšu
biezo mizu vai apvalku, piemēram, kartupeļiem, āboliem, kastaņiem, desai utml.
Uzsildot krāsnī pārtikas produktus traukos no viegli uzliesmojošiem materiāliem, tādiem kā plastmasa vai
papīrs, jāpieskata krāsns, lai nepieļautu aizdegšanos.
Lai izvairītos no uzliesmošanas krāsns kamerā nepieciešams:
izvairīties no produktu piededzināšanas pārāk ilgas gatavošanas rezultātā
;
ievietot produktus mikroviļņu krāsnī bez iepakojuma, t.sk. bez folijas
;
uzliesmošanas gadījumā kamerā, neveriet vaļā durvis, izslēdziet krāsni un
atvienojiet to no elektrotīkla
.
Neieslēdziet
krāsni ar tukšu kameru. Neizmantojiet kameru kaut kā glabāšanai
.
Mikroviļņu krāsns nav paredzēt produktu konservēšanai
.
Nenovietojiet produktus tieši uz kameras pamatnes, izmantojiet noņemamo režģi vai paliktni
.
Vienmēr pārbaudiet gatavā ēdiena temperatūru, īpaši, ja tas ir paredzēts bērniem. Nepasniedziet ēdienu
uzreiz pēc tā pagatavošanas, ļaujiet tam nedaudz atdzist
.
Sekojiet līdzi gatavošanas receptēm, bet atcerieties, ka daži produkti (džemi, pudiņi, pīrāga pildījums no
mandelēm, cukura vai sukādēm) uzkarst ļoti ātri
.
Lai izvairītos no īssavienojuma un krāsns bojājumiem, nepieļaujiet ūdens iekļūšanas ventilācijas atvērumos.
UZMANĪBU:
Produktus ieteicams gatavot speciālos traukos, nevis likt tieši uz stikla traukiem, izņemot gadījumus, kas
speciāli atrunāti ēdiena pagatavošanas receptē
.
Izmantojiet tikai tos traukus, kas paredzēti mikroviļņu krāsnīm
.
Trauki, kas derīgi lietošanai mikroviļņu krāsnīs, jālieto atbilstoši trauku ražotāja instrukcijai.
Atcerieties, ka mikroviļņu krāsnī saturs uzkarst daudz ātrāk par trauku, tāpēc esiet īpaši uzmanīgi izņemot
trauku no krāsns, uzmanīgi atveriet vāciņu, lai izvairītos no tvaika radītiem apdegumiem
.
Iepriekš no produktiem vai to iepakojumiem noņemiet metāliskās lentas un folliju
.
Mikroviļņu krāsnī nedrīkst gatavot veselas olas un uzsildīt cieti vārītas olas, jo tās var uzsprāgt arī pēc
mikroviļņu sildīšanas beigām.
Krāsns tīrības nepienācīga uzturēšana var izraisīt virsmas nodilumu, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces
darbību un radīt iespējamus draudus
lietotāja veselībai.
Ja izstrādājums kādu laiku ir atradies temperatūrā zem 0ºC, pirms ieslēgšanas tas ir jāpatur istabas apstākļos
ne mazāk kā 2 stundas.
Образец
Мануал подходит для устройств