SCARLETT SC-MW9020G01D скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 45 из 62)

Языки: Русский
Страницы:62
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 45 из 62
IM012
www.scarlett.ru
SC-MW9020G01D
45
Automātiskā gatavošana
Izvēlne
Svars (g)
Displeja
rādījums
Jauda
A-
1 UZSILDĪŠANA
200
200
400
400
100%
600
600
A-
2 DĀRZEŅI
200
200
300
300
100%
400
400
A-3 ZIVS
250
250
350
350
80%
450
450
A-
4 GAĻA
250
250
350
350
100%
450
450
A-5 PASTA
50 (pievienojot 450 ml
ūdens)
50
80%
100 (pievienojot 800 ml
ūdens)
100
A-
6 KARTUPEĻI
200
200
400
400
100%
600
600
A-7 PICA
200
200
100%
400
400
A-8 ZUPA
200
200
80%
400
400
BLOĶĒŠANA AIZSARDZĪBAI PRET BĒRNIEM
Bloķēšana: gaidīšanas režīmā piespiediet pogu "STOP
/CLEAR" un turiet to piespiestu 3 sekundes.
Atskanēs
garš skaņas signāls. Displejā parādīsies indikators "
", un bloķēšanas režīms tiks ieslēgts.
Bloķēšanas atslēgšana: gaidīšanas režīmā piespiediet pogu "STOP/CLEAR" un turiet to piespiestu 3
sekundes. Ats
kanēs garš skaņas signāls. Displejā parādīsies indikators, un bloķēšanas režīms tiks izslēgts.
PARAMETRA IZSAUKŠANAS FUNKCIJA
Jebkurā no gatavošanas režīmiem (mikroviļņu starojums, grils, kombinētais režīms) piespiediet pogu
"Micro/Grill/Combi". 3 sekundes
displejā būs redzams patreizējais jaudas līmenis.
Gatavošanas pēc taimera režīmā piespiediet pogu "CLOCK/PRE
-
SET", lai izsauktu gatavošanas sākuma
laiku. Gatavošanas pēc taimera sākuma laiks (mirgojošs indikators) būs redzams displejā 3 sekundes. Pēc
tam
displejs parādīs patreizējo laiku.
Gatavošanas režīmā piespiediet pogu "CLOCK/PRE
-
SET", lai izsauktu patreizējo laiku. Tas būs redzams
displejā 3 sekundes.
TEHNISKĀS ĪPATNĪBAS
Pagriežot slēdzi darba sākumā, ieslēdzas viens skaņas signāls.
Lai turpinātu gatavošanu pēc durtiņu atvēršanas, ir jāpiespiež poga "START/+30SEC/CONFIRM".
Ja pēc gatavošanas programmas ievadīšanas poga "START/+30SEC/CONFIRM" netiks nospiesta 1 minūtes
laikā, displejā parādīsies patreizējais laiks un ievadītā programma tiks atcelta.
Pi
espiežot pogas, ieslēdzas īslaicīgs skaņas signāls, kas apstiprina pogas piespiešanu. Ja poga nav
piespiesta, signāls neieslēgsies.
Beidzoties gatavošanai, atskan pieckāršs skaņas signāls
-
atgādinājums.
TĪRĪŠANA UN APKOPE
Krāsni regulāri jātīra un jāatbrīvo tās virsma no jebkurām ēdienu atliekām.
Pirms tīrīšanas izslēdziet un atvienojiet krāsni no elektrotīkla.
Ļaujiet krāsnij pilnībā atdzist.
Noslaukiet vadības paneli, ārējās un iekšējās virsmas, stikla trauku ar mitru drānu un mazgājamo līdzekli.
Nepiel
ietojiet agresīvas vielas vai abrazīvus materiālus.
Lai novērstu nepatīkamās smakas, ielejiet dziļā traukā, kas ir derīga mikroviļņu krāsnij,
viena citrona sulas
glāzi, un ievietojiet krāsnī. Uzstādiet taimeru uz 5 minūtēm, darba režīmu slēdzi maksimālajā
stāvoklī. Kad
atskanēs skaņas signāls un krāsns atslēgsies, izņemiet trauku un kameras sienas noslaukiet ar sausu drānu.
GLABĀŠANA
Pārliecinieties, ka krāsns ir
atvienota no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi.
Izpildiet visus sadaļas „TĪRĪŠANA un APKOPE” norādījumus.
Glabājiet krāsni ar nedaudz atvērtām durvīm, sausā, tīrā vietā.
Образец
Мануал подходит для устройств