Whirlpool MWD 319 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 28 из 32)

Языки: Русский
Страницы:32
Описание:Микроволновая печь
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 28 из 32
28
UA
ПІКЛУВАННЯ ПРО ДОВКІЛЛЯ
У
ПАКОВКУ
можна цілком пере±
робити, про що свідчить сим±
вол переробки. Виконуйте
місцеві правила перероб±
ки. Бережіть потенційно не±
безпечні пакувальні матері±
али (пластикові пакети, піноп±
ласт) від дітей.
Ц
ЕЙ
ПРИЛАД
маркований згідно Європейської
директиви 2002/96/EC про відходи електро±
нного і електричного виробництва (WEEE).
Правильно утилізуючи виріб Ви запобігаєте
негативному впливу на довкілля і людське
здоров'я, який може спричините неправиль±
не поводження з виробом.
С
ИМВОЛ
на виробі або в документах до ньо±
го позначає, що його не±
можна викидати з по±
бутовим сміттям. Нато±
мість його слід відправити
до пункту прийому вторси±
ровини, який спеціалізуєть±
ся на електронному та елек±
тричному обладнанні.
У
ТИЛІЗУВАТИ
прилад слід
згідно місцевих правил
щодо утилізації.
Д
ЕТАЛЬНІШУ
ІНФОРМАЦІЮ
про поводження з при±
ладом і його переробку Ви отримаєте в ме±
рії Вашого міста, службі прийому вторсиро±
вини або в магазині, де придбали виріб.
П
ЕРШ
НІЖ
ВИКИДАТИ
ПІЧКУ
,
зріжте шнур живлен±
ня так, щоб її неможливо було підключити
до електромережі.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MWD319
MWD320
Н
АПРУГА
ЖИВЛЕННЯ
230±240 V/50 H
Z
Н
ОМІНАЛЬНА
НАПРУГА
ВХОДУ
1100 W
П
ОТУЖНІСТЬ
ВИХОДУ
МІКРО
-
ХВИЛЬ
700 W
З
ОВНІШНІ
ГАБАРИТИ
(
ВИСОТА
Х
ДОВЖИНА
Х
ШИРИНА
)
285
X
456
X
349
В
НУТРІШНІ
ГАБАРИТИ
(
ВИСОТА
Х
ДОВЖИНА
Х
ШИРИНА
)
196
X
292
X
295
Н
АПРУГА
ЖИВЛЕННЯ
230±240 V/50 H
Z
Н
ОМІНАЛЬНА
НАПРУГА
ВХОДУ
1100 W
П
ОТУЖНІСТЬ
ВИХОДУ
МІКРО
-
ХВИЛЬ
700 W
Г
РИЛЬ
800 W
З
ОВНІШНІ
ГАБАРИТИ
(
ВИСОТА
Х
ДОВЖИНА
Х
ШИРИНА
)
285
X
456
X
349
В
НУТРІШНІ
ГАБАРИТИ
(
ВИСО
-
ТА
Х
ДОВЖИНА
Х
ШИРИНА
)
196
X
292
X
295
Образец
Мануал подходит для устройств