Gigabyte GA-7N400 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 13 из 38)

Языки: Русский
Страницы:38
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 13 из 38
°Æ»¹Œ¶ Œ»³µüÁ±²¹¶
—·ææŒLØ
- 13 -
Ⱦª 1: °æƾ¿¹ÀŒ¾ Ç»¼»ŒÅÊÄ¾Æ»Å»Ø ClK_SW L ClK_RATIO
˶Œ±»½¶¸ Ķ汻±¶ ɶ·¶²±æ¸ µ²¹²ŒºÁĶ±²º²³ ClK_RATIO ½ æ»»±½²±æ±½LL æ µ¹L½²·²´´»Ø ´LÀ²
±¶ÆºL¼²Ø. ϶汻±¶ æLæ±²³´»Ø ÇL´ß »µ¹²·²º¸²±æ¸ µ²¹²ŒºÁĶ±²º²³ ClK_SW, L³²Áø²³ ·½¶
µ»º»À²´L¸ - 100 Ј¼ L ͽ±».
Ã汶´»½Œ¶ µ» ų»ºÄ¶´LÁ:
ͽ±» (X X X X X X)
!
˙¶³²Ä¶´L²: ϱ»Æß BIOS ³»ªº¶ ¶½±»³¶±LIJæŒL
»µ¹²·²º¸±ü Œ»ÊÈÈL¼L²´± ų´»À²´L¸,
µ¹²½ßǶÁøLØ 18, µ»æ±¶½ü±² µ²¹²ŒºÁĶ±²ºü
ClK_RATIO ½ µ»º»À²´L² "AUTO."
˚˛ÖÌÌ.
1
2
3
4
5
6
A½±»
X
X
X
X
X
X
(ˇ» ų»ºÄ.)
5x
O
O
X
O
O
O
5.5x
X
O
X
O
O
O
6x
O
X
X
O
O
O
6.5x
X
X
X
O
O
O
7x
O
O
O
X
O
O
7.5x
X
O
O
X
O
O
8x
O
X
O
X
O
O
8.5x
X
X
O
X
O
O
9x
O
O
X
X
O
O
9.5x
X
O
X
X
O
O
10x
O
X
X
X
O
O
10.5x
X
X
X
X
O
O
11x
O
O
O
O
O
O
11.5x
X
O
O
O
O
O
12x
O
X
O
O
O
O
12.5x
X
X
O
O
O
O
13x
O
O
X
O
X
O
13.5x
X
O
X
O
X
O
14x
O
X
X
O
X
O
15x
O
O
O
X
X
O
16x
O
X
O
X
X
O
16.5x
X
X
O
X
X
O
17x
O
O
X
X
X
O
18x
X
O
X
X
X
O
O: ¿˚Ñ. / X :¿×˚Ñ.
ClK_RATIO
ClK_SW
¿˚Ñ.
Í¿Ë˛
¿×˚Ñ.
100 Ј¼
Í¿Ë˛: ˇ»··²¹ÀŒ¶ µ¹»¼²æ滹»½ æ Ķ汻±»Ø
æLæ±²³´»Ø ÇL´ß 400/333/266 Ј¼
100 Ј¼: ÌLŒæL¹»½¶´´¶¸ Ķ汻±¶ æLæ±²³´»Ø
ÇL´ß 200 Ј¼
ClK_SW
Ã汶´»½Œ¶ µ» ų»ºÄ¶´LÁ: ¿×˚Ñ.
¿×˚Ñ.
¿˚Ñ.
5
¿˚Ñ.
2
3
4
ClK_RATIO
6
1
ˇ¹L Læµ»ºüÉ»½¶´LL µ¹»¼²æ滹¶ æ
Ķ汻±»Ø æLæ±²³´»Ø ÇL´ß 200 Ј¼
Å汶´»½L±² µ²¹²ŒºÁĶ±²ºü ClK_SW
½ µ»º»À²´L² 100 Ј¼.
Образец
Мануал подходит для устройств