Gigabyte GA-7N400 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 29 из 38)

Языки: Русский
Страницы:38
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 29 из 38
°Æ»¹Œ¶ Œ»³µüÁ±²¹¶
—·ææŒLØ
- 29 -
+
˚»´±¶Œ±
˝¶É´¶Ä²´L²
1
MPD+
2
MPD-
3
MPD-
1
12)
BATTERY (`¾Æ¾¼»Ã)
´˝¨Ðµ˝¨¯!
#
ˇ¹L ´²µ¹¶½Lºü´»Ø Å汶´»½Œ² ƶ±¶¹²L ²æ±ü
»µ¶æ´»æ±ü ²‚ ½É¹ß½¶.
#
˙¶³²´¸Ø±² ƶ±¶¹²Á ±»ºüŒ» ´¶ ±¶ŒÅÁ À² LºL
¶´¶º»ªLÄ´ÅÁ, ¹²Œ»³²´·»½¶´´ÅÁ
µ¹»Lɽ»·L±²º²³.
#
ñLºLÉL¹Åر² 汶¹ß² ƶ±¶¹²L ½ æ»»±½²±æ±½LL
æ ÅŒ¶É¶´L¸³L µ¹»Lɽ»·L±²º¸.
ϱ»Æß æ±²¹²±ü ·¶´´ß² CMOS:
1. ¿ßŒºÁÄL±² Œ»³µüÁ±²¹ L »±ŒºÁÄL±² ǴŹ
µL±¶´L¸ »± æ²±L.
2. ¿ß´ü±² ƶ±¶¹²Á L µ»·»À·L±² 30 沌Ŵ·.
3. ¿æ±¶½ü±² ƶ±¶¹²Á.
4. ¿æ±¶½ü±² ½LºŒÅ ǴŹ¶ µL±¶´L¸ ½ ¹»É²±ŒÅ L
½ŒºÁÄL±² Œ»³µüÁ±²¹.
13)
PWR_lED (¨¿ºLŒ¾Æ¹¼ ÇLƾ¿LÃ)
˚ ¹¶Éœ²³Å PWR_lED µ»·ŒºÁĶ²±æ¸ L´·LŒ¶±»¹ µL±¶´L¸ ´¶ Œ»¹µÅæ² æLæ±²³ß, µ»Œ¶Éß½¶ÁøLØ,
½ŒºÁIJ´¶ ºL æLæ±²³¶. ˚»ª·¶ æLæ±²³¶ ´¶ı»·L±æ¸ ½ À·Åø²³ ¹²ÀL³² (Suspend), L´·LŒ¶±»¹
³Lª¶²±. ¯æºL Læµ»ºüÉŲ±æ¸ ·½Åı¼½²±´ßØ L´·LŒ¶±»¹, µ¹L Lɳ²´²´LL ¹²ÀL³¶ ¹¶Æ»±ß Œ»³µüÁ±²¹¶
»´ ³²´¸²± ¼½²±.
Образец
Мануал подходит для устройств