Gigabyte GA-7N400 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 35 из 38)

Языки: Русский
Страницы:38
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 35 из 38
°Æ»¹Œ¶ Œ»³µüÁ±²¹¶
—·ææŒLØ
- 35 -
˚»´±¶Œ±
˝¶É´¶Ä²´L²
1
VCC
2
GRX1_R
3
GND
4
GPSA2
5
VCC
6
GPX2_R
7
GPY2_R
8
MSI_R
9
GPSA1
10
GND
11
GPY1_R
12
VCC
13
GPSB1
14
MSO_R
15
GPSB2
16
˝²± Œ»´±¶Œ±¶
1
2
15
16
˚»´±¶Œ±
˝¶É´¶Ä²´L²
1
SMBClK
2
VCC
3
SMBDATA
4
GPIO
5
GND
6
GND
7
˝²± Œ»´±¶Œ±¶
8
˝² Læµ»ºüÉ.
9
+12V
10
+12V
1
10
2
9
24)
GAME (¨ª¼¹À¹Ø ǹ¼Æ)
˚ ʱ»³Å ¹¶Éœ²³Å ³»À´» µ»·ŒºÁÄL±ü ·À»Øæ±LŒ, MIDI-Œº¶½L¶±Å¹Å LºL æ»»±½²±æ±½ÅÁø²²
¶Å·L»Åæ±¹»Øæ±½». ˇ¹L µ»·ŒºÁIJ´LL µ»¹±¶ µ¹»½²¹ü±² ´¶É´¶Ä²´L² Œ»´±¶Œ±»½ 滲·L´L±²ºü´»ª»
Œ¶Æ²º¸. ˚¶Æ²ºü ·º¸ µ»·ŒºÁIJ´L¸ ¹¶Éœ‚³¶ ´² ½ı»·L± ½ Œ»³µº²Œ± L µ¹L»Æ¹²±¶²±æ¸
·»µ»º´L±²ºü´».
25) INFO_lINK (—¾Áœ»Â INFO_lINK)
—¶Éœ²³ µ»É½»º¸²± µ»·ŒºÁĶ±ü ½´²Ç´L² Åæ±¹»Øæ±½¶ ŵ¹¶½º²´L¸ æ L´±²¹È²Ø滳 SMB. ˇ¹L
µ»·ŒºÁIJ´LL µ¹»½²¹ü±² ´¶É´¶Ä²´L² Œ»´±¶Œ±»½ 滲·L´L±²ºü´»ª» Œ¶Æ²º¸. ˚¶Æ²ºü ·º¸
µ»·ŒºÁIJ´L¸ ¹¶Éœ²³¶ ´² ½ı»·L± ½ Œ»³µº²Œ± L µ¹L»Æ¹²±¶²±æ¸ ·»µ»º´L±²ºü´».
Образец
Мануал подходит для устройств