Gigabyte GA-965P-DS3P скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 15 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 15 из 24
°Æ±²Œ³ Œ±´µü¶·¸²³
- 15 -
—°ææŒLØ
1
1
˚±¹·³Œ·
˝³Á¹³½¸¹L¸
1
GND
2
+12V / —¸ª¿º. ½³æ·±·ß ¾¸¹·LºÂ·±²³
3
Sense
4
—¸ª¿ºL²±¾Œ³ ½³æ·±·ß ¾¸¹·LºÂ·±²³
3)
PCIE_12V (—±¾œ»¶ ·L¹±½LÀ)
Õ·±· ²³Áœ¸´ µ²¸»¹³Á¹³½¸¹ »ºÂ µ±»³½L »±µ±º¹L·¸ºü¹±ª± µL·³¹L ¹³ µº³·¿ ²³ælL²¸¹LÂ,
¿æ·³¹³¾ºL¾³¸´¿¶ ¾ ²³Áœ¸´ PCI Express x16 ¹³ æLæ·¸´¹±Ø µº³·¸. ˇ²L ¿æ·³¹±¾Œ¸ »¾¿ı
ª²³ÇL½¸æŒLı µº³· ±ÆÂÁ³·¸ºü¹± µ±»Œº¶½L·¸ µ²±¾±» µL·³¹L Œ ÷±´¿ ²³Áœ¸´¿. À µ²±·L¾¹±´
溿½³¸ Œ±´µü¶·¸² ´±¼¸· ²³Æ±·³·ü ¹¸æ·³ÆLºü¹±.
˚±¹·³Œ·
˝³Á¹³½¸¹L¸
1
˝¸ Læµ±ºüÁ.
2
GND
3
GND
4
+12V
CPU_FAN
PWR_FAN
1
CPU_FAN / SYS_FAN :
˚±¹·³Œ·
˝³Á¹³½¸¹L¸
1
GND
2
+12V
3
Sense
PWR_FAN :
SYS_FAN
1
4/5/6)
CPU_FAN / SYS_FAN / PWR_FAN (—±¾œ»¶ß ²»½¹LºÀ¹´µ´² ´ıº±Ê¼»½LÀ)
в¸ı- L ½¸·ß²¸ıŒ±¹·³Œ·¹ß¸ (CPU_FAN/SYS_FAN) ²³Áœ¸´ß ¾¸¹·LºÂ·±²±¾ µ²¸»¹³Á¹³½¸¹ß
»ºÂ µ±»³½L ¹³ ¾¸¹·LºÂ·±²ß ¹³µ²Â¼¸¹L µL·³¹L +12 À. Ó·¸Œ¸²ß ´±¼¹± ¾æ·³¾L·ü ¾ ²³Áœ¸´ß
·±ºüŒ± ¾ ±»¹±´ µ±º±¼¸¹LL.
ˇ²±¾±»³ ƱºülL¹æ·¾³ ·¸µº±±·¾±»±¾ L´¸¶· ľ¸·±¾¿¶ ´³²ŒL²±¾Œ¿. ˚²³æ¹ß´ ľ¸·±´ ±·´¸½¸¹
µ±º±¼L·¸ºü¹ßØ µ²±¾±», ¹³ Œ±·±²ßØ µ±»³¸·æ ¹³µ²Â¼¸¹L¸ +12 À. ˸²¹ß´ ľ¸·±´ ±·´¸½¸¹
Á³Á¸´º¸¹¹ßØ µ²±¾±» (GND).
˛ÆÂÁ³·¸ºü¹± µ±»Œº¶½³Ø·¸ µ²±¾±»³ µL·³¹L Œ ²³Áœ¸´³´ CPU_FAN/SYS_FAN/PWR_FAN! À
µ²±·L¾¹±´ 溿½³¸ LÁ-Á³ µ¸²¸ª²¸¾³ ´±¼¸· ¾ßØ·L LÁ æ·²±Â µ²±Ä¸ææ±² LºL Á³¾L湿·ü Œ±´µü¶·¸².
Образец
Мануал подходит для устройств