Gigabyte GA-965P-DS3P скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 20 из 24)

Языки: Русский
Страницы:24
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 20 из 24
°Læ·¸´¹³Â µº³·³ GA-965P-DS3P
- 20 -
—°ææŒLØ
15)
F_PANEÉ (—±¾œ»¶ ·»µ»¼½»Ø ·±½»ºL)
ˇ±»Œº¶½L·¸ L¹»LŒ³·±² µL·³¹LÂ, »L¹³´LŒ Œ±²µ¿æ³, Œ¹±µŒ¿ µ¸²¸Á³ª²¿ÁŒL, Œ¹±µŒ¿ ¾Œº¶½¸¹LÂ/
¾ßŒº¶½¸¹L µL·³¹L L »²¿ªL¸ ú¸´¸¹·ß µ¸²¸»¹¸Ø µ³¹¸ºL Œ±²µ¿æ³ Œ ²³Áœ¸´¿ F_PANEÈ ¾
æ±±·¾¸·æ·¾LL æ µ²L¾¸»¸¹¹±Ø æı¸´±Ø.
MSG (¨¹»LŒ³·±² µL·³¹LÂ/æ±±Æø¸¹LÂ/±¼L»³¹LÂ)
˚±¹·³Œ· 1: Ò¹±» 澸·±»L±»³ (+)
(¼¸º·ßØ)
˚±¹·³Œ· 2: ˚³·±» 澸·±»L±»³ (-)
PW (Àߌº¶½³·¸ºü µL·³¹LÂ)
—³Á±´Œ¹¿·±: ˝±²´³ºü¹ßØ ²¸¼L´
(Œ²³æ¹ßØ)
˙³´Œ¹¿·±: ÀŒº./¾ßŒº. µL·³¹LÂ
SPEAK (—³Áœ¸´ »L¹³´LŒ³)
˚±¹·³Œ· 1: ˇL·³¹L¸
(·¸´¹±-¼¸º·ßØ)
˚±¹·³Œ·ß 2- 3: ˝¸ Læµ±ºüÁ¿¶·æÂ
˚±¹·³Œ· 4: ˜³¹¹ß¸ (-)
HD (¨¹»LŒ³·±²
³Œ·L¾¹±æ·L
¼¸æ·Œ±ª±
»L挳)
˚±¹·³Œ· 1: Ò¹±» 澸·±»L±»³ (+)
(æL¹LØ)
˚±¹·³Œ· 2: ˚³·±» 澸·±»L±»³ (-)
RES (˚¹±µŒ³
µ¸²¸Á³ª²¿ÁŒL)
—³Á±´Œ¹¿·±: ˝±²´³ºü¹ßØ ²¸¼L´
(Á¸º¸¹ßØ)
˙³´Œ¹¿·±: Òµµ³²³·¹³Â µ¸²¸Á³ª²¿ÁŒ³
NC (ÇL±º¸·±¾ßØ)
˝¸ Læµ±ºüÁ¿¸·æÂ
1
2
19
20
HD-
HD+
RES+
RES-
NC
SPEAK-
MSG-
MSG+
PW-
PW+
SPEAK+
¨¹»LŒ³·±² æ±±Æø¸¹LÂ/
µL·³¹LÂ/±¼L»³¹LÂ
¨¹»LŒ³·±² ³Œ·L¾¹±æ·L
¼¸æ·Œ±ª± »L挳
˚¹±µŒ³ µ¸²¸Á³ª²¿ÁŒL
—³Áœ¸´ »L¹³´LŒ³
ˇ²±ª²³´´¹±¸
µ¸²¸Œº¶½¸¹L¸
Образец
Мануал подходит для устройств