MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 10 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 10 из 36
10
FI
HUOM!!! Lue kaikki ohjeet
huolellisesti
ennen
kuin
ryhdyt
asentamaan,
käyttämään
tai puhdistamaan
laitetta.
Ilmanlämmittimen
väärä
käyttö saattaa
aiheuttaa
vakavia
palovammoja tai sähköiskua.
1.
Turvallisuusohjeet
Tämä laite
on
tarkoitettu
sisätilojen lämmitystä varten. Laitteellä
lämmität varastoasi, kauppaasi, sekä kotisi .
2; 3; ja 3,3 kW tehoisia
malleja ei suositella kasvihuone- eikä rakennustyömaakäyttöön. Laite
täyttää kaikki direktiivien: 2006/95/EC, 2004/108/EC,
sekä normien EN
60335-1, EN 60335-2-30
vaatimukset.
VAROITUS!!! Älä sijoita laitetta seinäpistorasian alapuolella. Älä
koske laitteen sisäosiin.
Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muulla tavoin vajaataitoisten
henkilöiden käyttöön, joilla ei ole kokemusta tai perehtyneisyyttä laitteen
käyttöön. Käyttö on sallittu, jos se tapahtuu valvottuna ja käytöstä
vastaava täysi-ikäinen henkilö on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin.
On kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät lapset joudu leikkimään
laitteella.
-
Älä
peitä
lämmitintä,
koska
se
saattaa
johtaa
sen
ylikuumenemiseen.
Älä
käytä
lämmitintä
vedellä
täytettyjen
ammeiden,
kylpyammeiden, suihkujen tai uima-altaiden läheisyydessä. Tälläinen
käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.
Sijoita
laite
mahdollisimman
kauas
helposti
syttyvistä
materiaaleista
ja
jätä
niistä
vähintään
puolen
metrin
turvallisuusetäisyy
s
.
Älä
koskaan
käytä
laitetta
tiloissa, missä on bensiiniä, ohenteita,
värejä tai muita
helposti
syttyviä
aineita,
joista
ilmaan
pääsee
helposti
syttyviä kaasuja.
Älä
käytä
laitetta
verhojen
tai
muiden
ikkunapeitteiden
läheisyydessä.
Valitse laitteelle sellainen paikka, missä se on lasten ja eläinten
ulottumattomissa.
Käytä
lämmitintä
vain
sellaisella
virralla,
joka
vastaa
laitteessa
olevan sähkökyltin sisältämiä taajuus- ja jännitysvaatimuksia.
Käytä
vain
kolmikuituista
pidennyskaapelia,
joka
takaa maadoituksen
ja estää sähköiskun
Ei saa sammuttaa laitetta vetämällä pois verkkopistoke. Laitteen on
jäähdyttäävä puhaltimella.
Irroita laite verkkopistokkeesta silloin kun se ei ole käytössä.
Ennen
kuin
suorittaisit
laitteen
kunnossapitoa
tai
korjausta,
tarkista ehdottomasti että se on irroitettu verkkopistokkeesta.
2.
Pakkauksen purkaus
Poista
kaikki
ylimääräiset
materiaalit,
joita
oli
käytetty
pakkausmateriaalina laitteen kuljetuksen aikana.
Ota pois kaikki esineet pahvilaatikosta.
Jos
läämityslaite
näyttää
vaurioituneelta,
ilmoita
asiasta
välittömästi kauppiaalle, jolta laite on ostettu.
Siirtääkseen laitteen käytä kahvat no 1 kuva 1-2-3 sivulla 2
Laite on kuljetettava pakkauksessaan
3.
Laitteen selostus
Katso kuvat 1, 2 ja 3 sivulla 2.
1) Kahva
8) Takapuolen suojakalteri
2) Termostaatti
9) Sähköjohdin
3) Etupuolen suojakalteri
10) Pohja
4) Vastus
11) Ventilaattori
5) Suojus
12) Moottori
6) Kytkin
13) Sähköliitin
7) Kaapelipuristin
4.
Lämmityslaitteen päällekytkentä
VAROITUS
!!!
Ennen kun kytket laitteen päälle lue
tarkkaan
käyttöohjeiden turvallisuudesta
kertovat
ohjeet.
Seuraa
ohjeet
tarkkaan taataksesi että laite toimii turvallisesti.
Tarkista
ettei sähköjohdin ole
millään
tavalla
vaurioitunut. Kiinteän
syöttöjohdon vaurioituessa, sen uusinta on teetettävä valmistajalla,
asianmukaisessa huoltoliikkeessä tai pätevällä henkilöllä mahdollisten
korjauksessa syntyvien vaarojen ehkäisemiseksi.
Tarkista että ulostulon
ominaisuudet
vastaavat
käyttöohjeissa
ja
laitteella olevalla kyltillä luettavia vaatimuksia. Aseta laite
pystyasentoon.
Liitä sähköjohdin ulostuloliittimeen. Käännä painiketta toivomaasi
asentoon:
Vain ventilaattori
- kuva 5
Vähimmäiskapasiteetti - kuva 6
enimmäiskapasiteetti
- kuva 7
5.
Lämmityslaitteen sammutus
Sammuttaakseen laite käännä painike asentoon .0.Sen jälkeen kun
lämmitys on kytketty pois, ventilaattorin pitää käydä vielä kolme
minuuttia.
6.
Lämpötilan säätö
Huoneen
lämpötilaa
voi
säätää
kääntämällä
termostaatin
ohjausnappia (kuva 8, sivu 2). Kun toivomasi lämpötila on saavutettu,
termostaatti sammuttaa vastuksen automaaattisesti, mutta ventilaattori
toimii edelleen, ettei laite ylikuumene.
7.
Lämpökatkaisin RESET.
Turvallisuustason nostamiseksi laite
on
varustettu
kiinteällä
lämpökytkimellä,
joka automaattisesti
katkaisee virran lämmittimiltä
silloin
kun on ylitetty turvallinen lämpötila. Jos
tämä
turvallisuustoiminto
käynnistyy,
anna
laitteen
jähtyä ennen kuin
ryhtyisit selvittämään vian syytä. Laitteen palauttamiseksi paina
nappia .RESET. (kuva 8). Niin otat päältä lämpökytkimen. Jos
ongelma
ei
poistu,
ota
yhteyttä
lähimpään huoltokeskukseen.
8.
Laitteen väliaikainen säilytys
Jos
laite
aiotaan
jättää
pitkään
käyttämättä,
se
on ensin
puhdistettava puhaltamalla sisään ilmaa.
Säilytä
laite kuivassa tilassa
ja varo ettei se tule pölyn alttiiksi. Ennen kuin ottaisit
laitetta
käyttöön
uudelleen,
tarkista
ettei
sähköjohdin ole
vaurioitunut.
Jos
epäilet että laite ei ole
kunnossa, ota yhteyttä myyjään tai lähimpään
huoltokeskukseen.
9.
Toiminnan tarkistus
Laite on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. Katsaukset tai
korjaustöitä
saa
suorittaa
vain
valmistajan valtuutettu ja
erikoiskoulutuksen saanut henkilö.
10.
VIANETSINTÄ.
ONGELMA
SYY
RATKAISU
Moottori toimii, mutta laite ei lämmitä.
Lämpösulake on käynnistynyt.
Vaurioitunut termostaatti
Vaurioitunut rele.
Vaurioitunut lämmityselementti
Paina RESET-nappia kun laite on jäähtynyt.
Vaihda termostaatti
Vaihda rele. (400V - mallit)
Vaihda lämmityselementti
Moottori ei toimi mutta kuumentimet lämpenevät
Moottori on vaurioitunut.
Puhallin ei toimi.
Katkaisin on vaurioitunut
Vaihda moottori.
Puhdista puhallin.
Vaihda katkaisin.
Koko laite ei toimi
Vika sähkövirta piirissä
Vaurioitunut katkaisin.
Tarkista sähköliitäntä.
Vaihda Katkaisin.
Rajoitettu ilmanvirta
Likainen ilmakanava
Vaurioitunut moottori
Puhdista se
Vaihda moottori
Образец
Мануал подходит для устройств