MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 14 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 14 из 36
14
HR
BITNO! Molimo upoznajte se sa instrukcijom prije
uklju
č
enja, popravke ili
č
ć
enja ure
đ
aja. Nepravilna uporaba
elektri
č
nog grija
č
a zraka može biti povodom teških povreda,
opekotina, strujnih udara ili biti povodom požara.
1.
Instrukcija bezbjednosti
Ovaj ure
đ
aj je predvi
đ
en za uporabu u zatvorenim prostorijama npr. u
skladištima, prodavnicama, ku
ć
ama. Modeli snage: 2; 3; 3,3 kW nisu
namjenjeni uporabi u staklenicima i na gradilištima.
Ure
đ
aj radi prema
direktivi
2006/95/EC, 2004/108/EC u skladu sa
normama EN 60335-1, EN 60335-2-30.
POZOR!Ne smije se postavljati direktno ispod uti
č
nice . Ne smiju
se doticati unutrašnji elementi ura
đ
aja.
Ovaj ure
đ
aj nije namijenjen da njime rukuju osobe (uklju
č
uju
ć
i i djecu)
koje su osjetljive sa smanjenim psihi
č
kim ili mentalnim mogu
č
nostima,
kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako nisu pod
nadzorom ili ako nisu instruirane o upotrebi ure
đ
aja od osobe koja je
sadužena za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati tako da im se ne
dopušta igra sa ure
đ
ajem.
-
Ne poklapati niti prekrivati ure
đ
aj za vrijeme rada usled
opasnosti od pregrijavanja.
Ne upotrebljavati ure
đ
aj
u blizini vlažnih mjesta, poput rezervoara
za vodu, kada, tuševa, bazena. Dodir sa vodom može biti povodom
kratkog spoja ili udara elektri
č
ne struje.
Ure
đ
aj treba držati udaljen od zapaljivih materijala. Minimalna
bezbjedna daljina je 0,5 m. Neprilago
đ
enje tim propisima preti
požarom.
Ne smije se upotrebljavati u blizini zavjesa ili drugih tekstilnih
materijala
da bi izbjegli
požar.
Nije dozvoljeno koristiti ure
đ
aj u prašnjavim, kao i prostorijama u
kojima se nalaze benzin, razrje
đ
iva
č
i, boje ili druge lakoisparljivi
materijali. Rad ure
đ
aja može izazvati eksploziju tih supstancija.
Treba obratiti posebnu pažnju ako se u blizini ure
đ
aja za vrijeme
rada nalaze djeca ili životinje.
Ure
đ
aj treba snabdjevati obvezatno iz izvora napona koji odgovara
zahtjevima na nominalnoj plo
č
ici.
Priklju
č
ivati treba jedino eletri
č
nim vodovima sa uzemljenjem da bi
u slu
č
aju kvara izbjegli
strujni udar.
Ne isklju
č
ivati ure
đ
aj va
đ
enjem utika
č
a iz uti
č
nice. Ure
đ
aj mora biti
ohla
đ
en ventilatorom.
U vrijeme kada ure
đ
aj ne radi treba
isklju
č
iti
utika
č
iz uti
č
nice,
iz
uti
č
nice,
da ne bi izazvao neplanirano ošte
ć
enje.
Prije nego
se skine ku
ć
ište ure
đ
aja obavezno provjeriti da li je
utika
č
izva
đ
en iz uti
č
nice. Unutarnji elementi mogu biti pod
naponom.
2.
Raspakiranje i transport.
Nakon otvaranja omota izvaditi iz njega ure
đ
aj i sve elemente koji
služe za zaštitu ure
đ
aja za vrijeme transporta.
U slu
č
aju da ure
đ
aj izgleda ošte
ć
en, treba o tome faktu
obavjestiti
prodava
č
a kod kojeg ure
đ
aj
bio kupljen.
Za
premještavanaje
ure
đ
aja
koristimo drške br 1 crt.1,2,3 str.2
Ure
đ
aj treba transportirati u originalnom omotu zajedno sa zaštitnim
elementima.
3.
Opis
elemenata proizvoda
Pogledaj crteže 1-2-3 str.2
1)
Drška
8)
Zadnja rešetka
2)
Termostat
9)
Elektri
č
ni vod
3)
Prednja rešetka
10)
Osnova
4)
Griju
ć
i elemenat
11)
Ventilator
5)
Obloga
12)
Motor
6)
Prekida
č
13)
Trofazni utika
č
7)
Otvor za kabel
4.
Po uklju
č
enju ure
đ
aja
POZOR!!! Prije uklju
č
enja ure
đ
aja molimo pažljivo pro
č
itati
instrukciju bezbjednosti što omogu
ć
ava pravilno korištenje
ure
đ
aja.
Treba provjeriti da li elektri
č
ni vod nije ošte
ć
en. Ako je dovodni kabl
ure
đ
aja ošte
ć
en, on se mora pravilno zamijeniti od proizvo
đ
a
č
a,
njegovog ovlaštenog distributera/servisa ili stru
č
no obu
č
ene osobe,
kako bi se izbjegla opasnost od ve
ć
eg kvara ili ozljeda na radu. Treba
tako
đ
e provjeriti da li su eletri
č
ni parametri izvora snabdjevanja
elektri
č
ne energije u skladu sa tehni
č
nim parametrima sa instrukcije
ili parametrima sa nominalne plo
č
ice.
Postaviti ure
đ
aj u uspravi položaj. Provjeriti da li prekida
č
nalazi se u
poziciji “O” crt.4. Uklju
č
iti ure
đ
aj
u elektri
č
nu mrežu. Prebacivati po
redu prekida
č
u pauzama od po 5 sekunda dok ne do
đ
emo u
odgovaraju
ć
u poziciju:
Samo ventilator-crt.5
I nivo grijanja –crt.6
II nivo grijanja –crt.7
5.
Isklju
č
enje ure
đ
aja
Da bi iskljui
č
ili ure
đ
aj treba okrenuti mjenja
č
na poziciju “O”. Nakon
isklju
č
enja grejanja, ventilator treba raditi još 3 min.
6.
Regulacija temperature
Regulirati temperaturu u prostorijama možemo okretaljkom
termostata (crt.8 str.2). Kada postignemo traženu temperaturu
termostat automatski isklju
č
i elemente za grijanje.Ventilator
ć
e
dalje
raditi, da zaštiti ure
đ
aj od pregrijavanja. U slu
č
aju smanjenja
temperature
ispod traženog nivoa elemenat za grijanje automatski
č
e
se uklju
č
iti.
7.
Termi
č
ki prekida
č
“RESET”.
Da bi
postigli ve
ć
i nivo bezbjednosti u ure
đ
aj je ugra
đ
en terni
č
ki
prekida
č
koji automatski prekine snabdjevanje struje kod grijalice,
kada pre
đ
e bezbjednu temperaturu. Ako do toga do
đ
e, potrebno je
ure
đ
aj ohladiti i prona
ć
i razlog isklju
č
enja. U slu
č
aju kada se uklju
č
i
prekida
č
u ure
đ
aju treba uz pomo
ć
tankog predmeta pritisnuti
prekida
č
ko dugme “RESET” (crt.8)
ciljem oslobo
đ
enja termi
č
nog
prekida
č
a. U slu
č
aju kada
ne možemo
uklju
č
iti grija
č
, treba
kontaktirati prodava
č
a ili autorizirani serwis.
8.
Skladištenje.
Ako dugotrajno ne koristimo ure
đ
aja , pred skladištenjem treba ga
o
č
istiti, produvati unutrašnjost koprimiranim zrakom. Ure
đ
aj
treba
držati na suvom i
č
istom mjestu. Prije ponovnog uklju
č
enja treba
provjeriti da
elektri
č
ni vod nije ošte
ć
en. U slu
č
aju bilo kakvih sumnji
molimo za kontakt sa prodava
č
em ili sa autoriziranim servisom.
9.
Kontrola rada
Najmanje jednom u godini treba dostaviti ure
đ
aj u servis ciljem
tehni
č
kog pregleda. Bilo kakav pregled ili popravku može obaviti
jedimo osoblje koje je školovao i ovlastio proizvo
đ
a
č
.
10.
RJEŠAVANJE PROBLEMA.
VRSTA NEDOSTATKA
RAZLOG
REŠENJE
Motor radi, ure
đ
aj ne grije
uklju
č
io se termi
č
ki osigura
č
ošte
ć
en je termostat
ošte
ć
en je relej
ošte
ć
en je grejni elemenat
pritisnuti dugme “RESET” nakon hla
đ
enja
promijeniti termostat
promijeniti
promijeniti grejni elemenat
Motor ne radi, ali se grijalice griju
ošte
ć
en je motor
blokiran je ventilator
ošte
ć
en je prekida
č
promijeniti motor
osloboditi i o
č
istiti ventilator
promijeniti prekida
č
Cijeli ure
đ
aj ne radi
prekid u elektri
č
nom strujnom kolu
ošte
ć
en je prekida
č
provjeriti elektri
č
no strujno kolo
promijeniti prekida
č
Smanjenje
zra
č
nog toka
zapušen je zra
č
ni kanal
ošte
ć
en je motor
o
č
istiti zra
č
ni kanal
promijeniti motor
Образец
Мануал подходит для устройств