MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 15 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 15 из 36
15
HU
FIGYELMEZTETÉS!!! A berendezés üzembehelyezése,
javítása vagy tisztítása el
ő
tt kérjük alaposan áttanulmányozni az
utasítás szövegét. A léghevít
ő
szabálytalan használata komoly
sérüléseket, égéseket, áramütést okozhat vagy t
ű
zesetet idézhet el
ő
.
1.
Biztonsági utasítások.
A berendezés csak zárt helységekben használható, pl. raktárakban,
üzletekben, házakban. A2;3;3,3 erej
ű
modelek nem használhatók
melegágyaknál és az építkezések helyszínén. A berendezés megfelel a
2006/95/EC, 2004/108/EC irányelveknek valamint az egyesített: EN
60335-1, EN 60335-2-30 szabványoknak.
FIGYELMEZTETÉS! Ne helyezzük el a berendezést közvetlenül a
fali elktromos aljzat alá. Ne érintsük
meg a berendezés bels
ő
elemeit.
Ez a készülék nem a fizikailag, érzékileg vagy szellemileg korlátozott
személyek (gyerekek) által való használatra készült, vagy olyan
személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelel
ő
tapasztalattal és
ismeretekkel, hacsak a készülék használatára a biztonságukért felel
ő
s
személy felügyelete mellett kerül sor vagy el
ő
tte ellátja
ő
ket a
megfelel
ő
kezelési utasításokkal.
A gyermekeket ne hagyja felügyelet
nélkül és ügyeljen arra, hogy a készülékkel ne játsszanak.
-
Ne fedjük le és ne takarjuk le a berendezést üzemelés közben,
mert ez túlmelegedését okozhatja.
Ne használjuk a berendezést olyan nedves helyek közelében, mint
víztartályok, kádak, zuhanyok, medencék. Vízzel való érintkezés
zárlatot vagy áramütést okozhat.
A berendezést a gyulladó anyagoktól távol kell tartani. Minimális
biztonsági távolság 0,5 m tesz ki. Ennek az el
ő
írásnak be nem
tartása t
ű
zesetet okozhat.
A léghevít
ő
t nem szabad poros helységekben használni, vagy ott
ahol benzin, higítók, festékek vagy más könnyen párolgó könnyen
gyulladó anyagok vannak. A berendezés m
ű
ködtetése rabbanásához
vezethet.
A léghevít
ő
t nem szabad a függöny
ő
k és egyébb textiliák közelében
használni a gyulladásuk elkerülése érdekében.
Különös el
ő
vigyázatra van szükség, ha a m
ű
köd
ő
berendezés
közelében gyerekek vagy állatok tarozkodnak.
A berendezés csak olyan feszültség forrásról üzemelhet, amely
megfelel az adattáblán megadott követelményeknek.
A rácsatlakozásnál csak földeléssel ellátott villamos kábelt szabad
használni, hogy üzemzavar esetében az áramütés kizárható legyen.
Nem szabad a berendezést kikapcsolni a kábeldugasz az aljzatból
való kihúzásával. A berendezést a ventillátor le kell h
ű
tse.
Annak érdekéban, hogy véletlenül kárt ne okozzon, amikor a
berendezés használaton kívül van, ne legyen az aljazatra rákötve.
A berendezés burkolatának lebontása el
ő
tt meg kell gy
ő
z
ő
dni arról,
hogy a kábeldugasz ki van –e húzva az aljazatból. Bels
ő
elemek
fesz
ű
ltség alatt lehetnek.
2.
Szétcsomagolás és szállítás.
A csomagolás felbontása után ki kell venni a berendezést és minden
tárgyat, amely fel lett használva szállításkor a berendezés védelmére.
Amennyiben a berendezés sérültnek látszik, err
ő
l a tényr
ő
l azonnal
értesíterni kell azt az eladót, akinél a berendezést vásárolták.
A berndezés emeléséhez az 1 sz. fogganttyúk szolgálnak, lásd az
1,2,3 sz. rajzot a 2. oldalon
A berendezést az eredeti csomagolásban kell szállítani, minden
biztosító elemmel együtt.
Termékelemek leírása.
Lásd az 1-2-3 sz. rajzot a 2. oldalon.
1)
Fogganttyú
8)
Hátsó rács
2)
Termosztát
9)
Elektromos kábel
3)
Els
ő
rács
10)
Alap
4)
Füt
ő
elem
11)
Ventillátor
5)
Burkolat
12)
Motor
6)
Kapcsoló
13)
Dugasz
7)
Kábel átvezetés
4.
A berendezés bekapcsolása
FIGYELMEZTETÉS!! A berendezés bekapcsolása el
ő
tt gondosan
tánulmányozza át a biztonsági utasítást, ami lehet
ő
vé teszi a
berendezés szabályos használatát.
Meg kell gy
ő
z
ő
dni arról, hogy az elektromos kábel semmilyen modón
nem sérült. Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg, annak
javítását, a balesetek elkerülése végett bízza szakemberre. A készülék
javítását kizárólag csak arra kiképzett személy végezheti.
Meg kell gy
ő
z
ő
dni arról is, hogy az elektromos betáplálási forrás
paraméterei
megfelelnek
az
utasításban
megadott
m
ű
szaki
paramétereknek
vagy
a
berendezés
adattábláján
feltüntetett
adatoknak.
Állítsuk fel a berendezést. Elen
ő
rizzuk, hogy a kapcsoló „0” állásban
van –e, 4 sz. rajz. Kössük rá a berendezést az elektromos hálózatra. 5
másodprces várakozással kapcsoljuk a kapcsolót a megfelel
ő
állásba:
Csak ventillátor – 5 sz. rajz.
I f
ű
tési fokozat –
6 sz. rajz.
II f
ű
tési fokozat – 7 sz. rajz.
5.
A berendezés kikapcsolása
Ahhoz, hogy a berendezést kikapcsoljuk, a kapcsolót „0” állásba kell
helyezni. A f
ű
tés kikapcsolása után a ventillátornak még 3 percig
m
ű
ködnie kell.
6.
H
ő
mérsékletszabályozás
A termosztát teker
ő
gombja segítségével (8 sz. rajz, 2. oldal)
szabályozható a helység h
ő
mérséklete. A beállított h
ő
mérséklet
elérésekor a termosztát automatikusan lekapcsolja a f
ű
t
ő
elemeket. A
ventillátor tovább m
ű
ködni fog azért, hogy a berendezés túl ne
melegedjen. Amikor a h
ő
mérséklet a megadott érték alá csökken a
f
ű
t
ő
elemek önm
ű
köd
ő
en bekapcsolnak.
7.
Termikus kapcsoló „RESET”.
A biztonsági szint emelése érdekében a berendezésbe be van építve
egy termikus kapcsoló, amely automatikusan lekapcsolja a f
ű
t
ő
testek
betáplálását a biztonsági h
ő
mérséklet elérésekor. Amennyiben ez
m
ű
ködésbe lép, a berendezést le kell h
ű
teni és megtalálni a
kikapcsolás okát. Utána, vékony szerszám segítségével be kell nyomi
a „RESET” gomobot ( 8 sz. rajz ) a termikus kapcsoló leblokkolása
érdekében. Abban a helyzetben, ha a hevít
ő
nem kapcsol be, fel kell
venni a kapcsolatot az eladóval vagy a min
ő
sített szervizzel.
8.
Id
ő
szakonkénti tárolás.
Amennyiben hosszabb ideig a berendezést nem használjuk, annak
elrakása el
ő
tt ki kell tisztítani úgy, hogy a belsejét s
ű
rített leveg
ő
vel
átfuvatjuk. A berendezést száraz, tiszta helyen kell tárolni. Az
ismételt használat el
ő
tt meg kell gy
ő
z
ő
dni arról, hogy az elektromos
kábel nem sérült –e. Bármilyen kétség esetén kérjük lépjen
kaopcsolatba
az eladóval vagy a min
ő
sített szervizzel.
9.
M
ű
ködés ellen
ő
rzése.
Évente legalább egyszer a berendezést szervizbe kell szállítani a
m
ű
szaki átvizsgálás végrehajtása céljából. Bármilyen jelleg
ű
átvizsgálást vagy javítást csak a kioktatott és a gyártó által
meghatalmozott személyzet végezhet.
10.
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
HIBATÍPÚS
OK
ELHÁRÍTÁS
A motor m
ű
ködik, de a berendezés nem f
ű
t.
Termikus kapcsoló m
ű
ködésbe lépett
Termosztát hibás
Kapcsoló hibás
Füt
ő
elem hibás
Leh
ű
tés után megnyoni „RESET” gombot
Termosztátot kicserélni
Kapcsolót kicserélni ( 400 V modelleknél)
Füt
ő
elemet kicserélni
A motor nem m
ű
ködik, de a f
ű
t
ő
elemek
melegednek
Motor hibás
Ventillátor leblokkolt
Kapcsoló hibás
Motort kicserélni
Leblokkolni / kitisztitani a ventillátort
Kapcsolót kicserélni
Az egész berendezés nem m
ű
ködik
Elektromos szünet
Kapcsoló hibás
Ellen
ő
rizni a betálálás rákötését
Kapcsolót kicserélni
Csökkentett leveg
ő
áramlás
Elszennyezett leveg
ő
csatorna
Motor hibás
Átjárhatóságot biztosítani
Motort kicserélni
Образец
Мануал подходит для устройств