MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 17 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 17 из 36
17
LT
ARBU !!! Prieš montuodami, naudodami ar valydami
šildytuv
ą
,
atidžiai
perskaitykite
instrukcijas.
Neatsargus
oro
šildytuvo
naudojimas gali tapti sunkios traumos d
ė
l nudegim
ų
,
gaisro ar elektros sm
ū
gio priežastis.
1.
Saugumo nurodymai.
Šis
į
renginys yra skirtas uždaroms patalpoms, kaip antai sand
ė
liai,
parduotuv
ė
s ir gyvenamieji namai. Modeliai, kuri
ų
galingumas: 2; 3;
3,3; kW nepritaikyti dirbti šiltnamiuose ir statybose.
Į
renginys atitinka
direktyvas 2006/95/EC, 2004/108/EC ir harmonizuotas normas EN
60335-1, EN 60335-2-30.
Į
SP
Ė
JIMAS!
Į
renginio negalima statyti tiesiai po elektros rozete.
Neliesti element
ų
esan
č
i
ų
į
renginio viduje.
Šis prietaisas n
ė
ra skirtas asmenims (
į
skaitant vaikus) su pablog
ė
jusiais
fiziniais, jutimo, protiniais geb
ė
jimais, ar tr
ū
kstant patirties ir žini
ų
,
nebent jie b
ū
t
ų
priži
ū
rimi ar instruktuojami kaip naudotis prietaisu,
asmens atsakingo už j
ų
saugum
ą
.
Vaikai turi b
ū
ti priži
ū
rimi, kad jie nežaist
ų
su prietaisu.
-
Nor
ė
dami
išvengti
perkaitimo
neuždenkite
veikian
č
io
šildytuvo.
Nenaudokite šildytuvo dr
ė
gnose vietose – šalia vandens rezervuar
ų
,
basein
ų
ar voniose, dušuose ir pan. Kontaktas su vandeniu gali b
ū
ti
trumpojo jungimo ar elektros sm
ū
gio priežastis.
Šildytuv
ą
laikykite toli nuo degi
ų
medžiag
ų
. Minimalus saugus
atstumas
– 0.5 metro. Nesilaikant šios taisykl
ė
s galima sukelti
gaisr
ą
.
Nenaudokite šildytuvo nei apdulk
ė
jusiose patalpose, nei vietose,
kuriose
laikomas benzinas, tirpikliai, dažai ar kitos medžiagos
išskirian
č
ios
degius
garus.Veikiantis
į
renginys
gali
b
ū
ti
ši
ų
medžiag
ų
sprogimo priežastis.
Nor
ė
dami išvengti uždegimo, laikykite šildytuv
ą
atokiai nuo
užuolaid
ų
ir kit
ų
tekstil
ė
s medžiag
ų
.
B
ū
kite ypatingai atsarg
ū
s, jei šalia veikian
č
io
į
renginio esama vaik
ų
ir gyv
ū
n
ų
.
Į
renginys gali b
ū
ti maitinamas tiktai iš
į
tampos šaltinio, kuris
atitinka reikalavimus nurodytus specifikacij
ų
plokštel
ė
je.
Prijungdami
į
rengin
į
naudokite tiktai elektros laid
ą
su
į
žeminimu.
Avarin
ė
s b
ū
kl
ė
s atveju išvengsite elektros sm
ū
gio.
Netraukite
laido
rozet
ė
s
nor
ė
dami
išjungti
šildytuv
ą
.
Ventiliatorius turi atkaitinti
į
rengin
į
.
Jei nenaudojate šildytuvo, išjunkite j
į
iš tinklo. Šitaip išvengsite
sugadinimo.
Prieš nuimdami šildytuvo korpus
ą
, b
ū
tinai patikrinkite ar kištukas
ištrauktas iš rozet
ė
s. Vidiniai elementai gali b
ū
ti su
į
tampa.
2.
Išpakavimas ir transportas
Atidar
ę
į
pakavim
ą
išimkite šildytuv
ą
bei visus daiktus, kurie
saugojo
į
rengin
į
transportavimo metu.
Jei šildytuvas atrodo pažeistas, nedelsdami kreipkit
ė
s
į
pardav
ė
j
ą
,
pas kur
į
nupirkote šildytuv
ą
.
Šildytuvui nešioti naudojamos ranken
ė
l
ė
s nr. 1, pieš. 1,2,3; psl. 2.
Šildytuvas
tur
ė
t
ų
b
ū
ti
transportuojamas
originalioje
d
ė
ž
ė
je,
naudojant apsauginius elementus.
3.
Produkto element
ų
aprašymas
Žr. pieš. 1-2-3; psl. 2.
1) Ranken
ė
l
ė
8) Užpakalin
ė
s apsaugin
ė
s grotel
ė
s
2) Termostatas
9) Elektrinis laidas
3) Priekin
ė
s apsaugin
ė
s grotel
ė
s
10) Pagrindas
4) Kaitinimo elementas
11) Ventiliatorius
5) Korpusas
12) Variklis
6) Perjungiklis
13) Kištukas
7) Anga kabeliui
4.
Šildytuvo prijungimas
D
Ė
MESIO !!!
Prieš prijungdami šildytuv
ą
atidžiai perskaitykite
saugumo nurodymus. B
ū
tina tiksliai laikytis nurodym
ų
, norint
tinkamai naudotis šildytuvu.
Į
sitikinkite, kad elektros laidas nepažeistas. Jeigu maitinimo laidas
yra pažeistas, jis turi b
ū
ti pakeistas gamintojo, jo aptarnaujamojo
serviso atstovo ar panašios kvalifikacijos asmens, kad b
ū
t
ų
išvengta
pavojaus.
Į
sitikinkite,
kad
elektros
tinklo
parametrai
atitinka
techninius duomenis nurodytus instrukcijoje arba specifikacij
ų
plokštel
ė
je. Šildytuvas turi stov
ė
ti vertikaliai. Patikrinkite, ar
perjungiklis yra pad
ė
tyje "0", pieš. 4. Prijunkite
į
rengin
į
prie elektros
tinklo. Su 5 sekundži
ų
pertraukomis išrinkite tinkam
ą
perjungiklio
pad
ė
ti:
Tik ventiliatorius – pieš. 5.
Minimalus galingumas – pieš. 6.
Maksimalus galingumas – pieš. 7.
5.
Šildytuvo išjungimas
Nor
ė
dami išjungti šildytuv
ą
, pastatykite perjungikl
į
į
"0" pad
ė
t
į
.
Išjungus šildym
ą
ventiliatorius tur
ė
t
ų
dirbti dar 3 minut
ė
s.
6.
Temperat
ū
ros reguliavimas
Sukdami termostato valdymo perjungikl
į
(pieš.
8, psl. 1), galite
pasirinkti
norim
ą
patalpos
temperat
ū
r
ą
.
Pasiek
ę
s
parinkt
ą
temperat
ū
r
ą
, termostatas
automatiškai išjungia kaitinimo element
ą
.
Ventiliatorius dirbs toliau, kad šildytuvas neperkaist
ų
. Temperat
ū
rai
nukritus
žemiau
parinkto
lygio,
šildymo
elementai
į
sijungs
automatiškai.
7.
Temperat
ū
ros viršijimo saugiklis "RESET".
Saugumui užtikrinti, šildytuve yra
į
montuotas temperat
ū
ros viršijimo
saugiklis, kuris automatiškai atjungia šildymo element
ų
maitinim
ą
, jei
viršijama leistin
ą
temperat
ū
r
ą
. Saugikliui
į
sijungus, leiskite atv
ė
sti
šildytuvui ir raskite
į
rengimo išsijungimo priežast
į
. Nedideliu
strypeliu
į
spauskite "RESET" mygtuk
ą
(pieš. 8), gražindami
į
rengin
į
į
pradin
ę
pad
ė
t
į
.Jei šildytuvo ne
į
manoma
į
jungti, kreipkit
ė
s
į
pardav
ė
j
ą
ar serviso centr
ą
.
8.
Saugojimas
Jei nesiruošiate naudoti šildytuvo ilg
ą
laik
ą
, prieš pad
ė
dami
į
sand
ė
l
į
išvalykite j
į
susl
ė
gtu oru. Laikykite šildytuv
ą
sausoje ir švarioje
vietoje.
Prieš prad
ė
dami naudoti šildytuv
ą
, patikrinkite, ar laidas nepažeistas.
Jei
turite abejoni
ų
d
ė
l šildytuvo darbin
ė
s b
ū
kl
ė
s, kreipkit
ė
s
į
pardav
ė
j
ą
ar serviso centr
ą
.
9.
Veikimo tikrinimas
Bent kart
ą
per metus b
ū
tina atlikti šildytuvo technin
ę
prieži
ū
r
ą
serviso centre. Šildytuvo prieži
ū
r
ą
ir remont
ą
gali atlikti tik
kvalifikuotas, turintis gamintojo
į
galiojimus personalas.
10.
GEDIM
Ų
ŠALINIMAS
PROBLEMA
PRIEŽASTIS
SPRENDIMAS
Variklis dirba, bet
į
renginys nešildo.
Suveik
ė
temperat
ū
ros viršijimo saugiklis
Sugedo termostatas
Sugedo rel
ė
Sugedo kaitinimo elementas
Šildytuvui atv
ė
sus,
į
spauskite mygtuk
ą
"RESET"
Pakeiskite termostat
ą
Pakeiskite rel
ę
(modelis 400 V)
Pakeiskite kaitinimo element
ą
Variklis nedirba, bet kaitinimo elementai sušyla
Sugedo variklis
Užstrigo ventiliatorius
Sugedo išjungiklis
Pakeiskite varikl
į
Pašalinkite kli
ū
tis / pravalykite ventiliatori
ų
Pakeiskite išjungikl
į
Visas
į
renginys neveikia
Nutrauktas elektros maitinimas
Sugedo išjungiklis
Patikrinkite maitinimo prijungim
ą
Pakeiskite išjungikl
į
Sumaž
ė
j
ę
s oro srautas
Užterštas oro kanalas
Sugedo variklis
Pravalykite
Pakeiskite varikl
į
Образец
Мануал подходит для устройств