MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 18 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 18 из 36
18
LV
SVAR
Ī
GI!!! L
ū
dzu r
ū
p
ī
gi izlasiet instrukciju pirms iek
ā
rtas
iedarbin
ā
šanas, remonta, vai t
ī
r
ī
šanas. Nepareiza gaisa sild
ī
t
ā
ja
lietošana
var
izrais
ī
t
nopietnus
ievainojumus,
apdegumus,
elektrisk
ā
šoka rad
ī
tas traumas vai ar
ī
var k
ļū
t par iemeslu
ugunsgr
ē
kam.
1.
Droš
ī
bas instrukcija.
Š
ī
iek
ā
rta ir paredz
ē
ta
lietošanai sl
ē
gt
ā
s
telp
ā
s, piem. noliktav
ā
s,
veikalos, vai dz
ī
vojam
ā
s
ē
k
ā
s
.
2; 3; 3,3; kW jaudas mode
ļ
i nav
paredz
ē
ti darbam siltumn
ī
c
ā
s un b
ū
vlaukumos. Iek
ā
rta atbilst direkt
ī
vai
2006/95/EC, 2004/108/EC l
ī
dz ar saska
ņ
otaj
ā
m direkt
ī
v
ā
m: EN 60335-
1, EN 60335-2-30.
BR
Ī
DIN
Ā
JUMS! Nenovietojiet iek
ā
rtu tieši zem rozet
ē
m.
Neaizskariet iek
ā
rtas iekš
ē
jos elementus.
Š
ī
ier
ī
ce nav paredz
ē
ta lietošanai b
ē
rniem un cilv
ē
kiem ar ierobežot
ā
m
fizisk
ā
m, sensor
ā
m vai gar
ī
g
ā
m sp
ē
j
ā
m, vai kuriem tr
ū
kst pieredzes un
zin
ā
šanu.Š
ī
s personas ier
ī
ci dr
ī
kst lietot tikai stingr
ā
kompetentu
personu uzraudz
ī
b
ā
.
Ier
ī
ci lietot vai uzglab
ā
t b
ē
rniem nepieejam
ā
viet
ā
!
-
Neapkl
ā
jiet un neaizsedziet iek
ā
rtu t
ā
s darbošan
ā
s laik
ā
, jo
iesp
ē
jama ir t
ā
s p
ā
rkaršana.
Nelietojiet iek
ā
rtu mitru vietu tuvum
ā
, piem, pie
ū
dens tilpn
ē
m,
vann
ā
m,
duš
ā
m,
baseiniem.
Saskare
ar
ū
deni
var
izrais
ī
t
ī
ssavienojumu vai triecienu ar elektrisko str
ā
vu.
Iek
ā
rta ir j
ā
glab
ā
t
ā
lu no viegli uzliesmojošiem materi
ā
liem.
Minim
ā
lais droš
ī
bas att
ā
lums 0,5 m.Š
ī
noteikuma neiev
ē
rošana var
b
ū
t par iemeslu ugunsgr
ē
kam.
Nelietojiet iek
ā
rtu putek
ļ
ain
ā
s telp
ā
s, k
ā
ar
ī
tur, kur tiek glab
ā
ta
degviela, š
ķī
din
ā
t
ā
ji, kr
ā
sas vai citas vielas, kas rada viegli
uzliesmojošas g
ā
zes. Ier
ī
ces darbošan
ā
s var izrais
ī
t šo vielu
spr
ā
dzienu.
Nelietojiet iek
ā
rtu net
ā
lu no aizkariem, vai citiem audumiem, lai
izvair
ī
tos no to uzliesmošanas.
J
ā
b
ū
t
ī
paši uzman
ī
giem, kad darbojoš
ā
s iek
ā
rtas tuvum
ā
atrodas
b
ē
rni un dz
ī
vnieki.
Piesl
ē
dziet iek
ā
rtu tikai t
ā
diem str
ā
vas avotiem, kas atbilst
nor
ā
d
ī
jumiem uz iek
ā
rtas pl
ā
ksn
ī
tes.
Piesl
ē
gšanai lietojiet tikai elektrisko kabeli, lietojiet tikai iezem
ē
tus
pagarin
ā
juma kabe
ļ
us, lai av
ā
rijas gad
ī
jum
ā
izvair
ī
tos no elektrisk
ā
s
str
ā
vas trieciena.
Sild
ī
t
ā
ju izsl
ē
dzot neraujiet sild
ī
t
ā
ja vadu no kontakta. Ier
ī
cei ir
j
ā
atdziest ar ventilatora darb
ī
bu.
Laik
ā
, kad nelietojat iek
ā
rtu, atvienojiet to no elektrisk
ā
t
ī
kla, lai
neizrais
ī
tu neprognoz
ē
tus boj
ā
jumus.
Pirms no
ņ
emat ier
ī
ces korpusu, oblig
ā
ti p
ā
rbaudiet vai iek
ā
rta ir
atsl
ē
gta no elektrisk
ā
t
ī
kla. Iekš
ē
jie ier
ī
ces elementi var atrasties zem
sprieguma.
2.
Izpakošana un transports.
P
ē
c iepakojuma atv
ē
ršanas iz
ņ
emiet iek
ā
rtu un visus priekšmetus,
kas tika lietoti iek
ā
rtas drošin
ā
šanai trasport
ē
šanas laik
ā
.
Gad
ī
jum
ā
, ja iek
ā
rta izskat
ā
s boj
ā
ta, nekav
ē
joties inform
ē
jiet
tirgot
ā
ju, pie kura iek
ā
rta tieka ieg
ā
d
ā
ta..
Iek
ā
rtas p
ā
rvietošanai kalpo rokturi nr. 1 att.. 1,2,3 2. lpp..
Ier
ī
ce
ir j
ā
transport
ē
or
ğ
in
ā
l
ā
iepakojum
ā
l
ī
dz ar visiem
drošin
ā
jumiem.
3.
Produkta elementu apraksts.
Skat. att
ē
li 1-2-3 2.lpp.
1)
Rokturis
8)
Aizmugur
ē
jais aizsargs
2)
Termostats
9)
Elektriskais kabelis
3)
Priekš
ē
jais aizsargs
10)
Pamatne
4)
Sildelements
11)
Ventilators
5)
Korpuss
12)
Motors
6)
Sl
ē
dzis
13)
Kontaktdakša
7)
Kabe
ļ
a ž
ņ
augs
4.
Ier
ī
ces piesl
ē
gšana.
BR
Ī
DIN
Ā
JUMS!!! Pirms iesl
ē
dzat ier
ī
ci r
ū
p
ī
gi
izlasiet droš
ī
bas
instrukciju, kas
ļ
aus pareizi lietot iek
ā
rtu.
P
ā
rliecinieties,
ka
elektriskais
kabelis
nav
boj
ā
ts.
Ja elektriskais
kabelis
ir
boj
ā
ts, to t
ū
l
ī
t pat ir j
ā
nomaina
tirgot
ā
jam, autoriz
ē
tam
servisa centram vai speci
ā
li apm
ā
c
ī
tam person
ā
lam.
P
ā
rliecinieties,
ka
elektrisk
ā
str
ā
va rozet
ē
atbilst pras
ī
b
ā
m, kas nor
ā
d
ī
tas instrukcij
ā
,
vai inform
ā
cijas pl
ā
ksn
ī
t
ē
uz pašas iek
ā
rtas.
Novietojiet iek
ā
rtu vertik
ā
l
ā
st
ā
vokl
ī
. P
ā
rbaudiet vai sl
ē
dzis atrodas
st
ā
vokl
ī
“0” 4. att.. Piesl
ē
gt ier
ī
ci elektriskajam t
ī
klam. Pagrieziet
sl
ē
dzi v
ē
lamaj
ā
poz
ī
cij
ā
ar 5 sekunžu laka atstarpi.
Tikai ventilators – 5. att..
I sild
ī
šanas l
ī
menis -. 6. att..
II sild
ī
šanas l
ī
menis -. 7. att...
5.
Ier
ī
ces izsl
ē
gšana.
Lai izsl
ē
gtu ier
ī
ci pagrieziet sl
ē
dzi poz
ī
cij
ā
“0”. P
ē
c ier
ī
ces
izsl
ē
gšnas, ventilatoram j
ā
darbojas v
ē
l 3 min
ū
tes.
6.
Temperat
ū
ras regul
ē
šana
Pagriežot termostata regul
ā
cijas pogu, (att.8- 2. lpp.), j
ū
s varat regul
ē
t
telpas temperat
ū
ru. Kad tiek sasniegta v
ē
lam
ā
temperat
ū
ra, termostats
autom
ā
tiski izsl
ē
dz sildelementus. Ventilators turpin
ā
s griezties., lai
ier
ī
ce nep
ā
rkarastu. Kad temperat
ū
ra atkal nokrit
ī
s zem
ā
ka par
noteikto l
ī
meni, sildelementi iesl
ē
gsies autom
ā
tiski.
7.
Manu
ā
l
ā
drošin
ā
t
ā
ja atsl
ē
gšana „RESET”.
Lai celtu droš
ī
bas l
ī
meni, iek
ā
rta ir apg
ā
d
ā
ta ar ieb
ū
v
ē
tu droš
ī
bas
iek
ā
rtu, kas autom
ā
tiski izsl
ē
dz str
ā
vas pieg
ā
di sildelementiem ja tiek
p
ā
rsniegta temperat
ū
ra. Ja iek
ā
rta izsl
ē
dzas š
ā
d
ā
veid
ā
, tad
ļ
aujiet
iek
ā
rtai
atdzist un m
ēģ
iniet nov
ē
rst probl
ē
mu. Sekojoši nospiediet
.RESET. pogu (att.8) ar tieva priekšmeta pal
ī
dz
ī
bu, lai atbr
ī
votu
termisko sl
ē
dzi. Ja sild
ī
t
ā
ju nevar iesl
ē
gt , sazinieties ar tirgot
ā
ju vau
autoriz
ē
tu servisa centru.
8.
Sezonas glab
ā
šana.
Ja iek
ā
rta netiek lietota ilgstošu laiku pirms tiek novietota glab
ā
šanas
viet
ā
to vajadz
ē
tu not
ī
r
ī
t,.izp
ū
šot no iekšpuses ar gaisa pl
ū
smu.
Glab
ā
jiet iek
ā
rtu saus
ā
, t
ī
r
ā
viet
ā
. Pirms iek
ā
rta tiek atkal lietota,
p
ā
rliecinieties, vai elektriskais kabelis nav boj
ā
ts. Šaubu gad
ī
jum
ā
,
l
ū
dzu, sazinieties ar tirgot
ā
ju vai autoriz
ē
tu servisa centru.
9.
Kontrole.
Vismaz vienu reizi gad
ā
iek
ā
rta ir j
ā
nog
ā
d
ā
servis
ā
, lai veiktu
tehnisko kontroli. Remontu un apkopi dr
ī
kst veikt tikai kvalific
ē
ts
person
ā
ls, ko ir apstiprin
ā
jusi izgatavot
ā
jr
ū
pn
ī
ca
.
10.
PROBL
Ē
MU NOV
Ē
RŠANA
BOJ
Ā
JUMA VEIDS
C
Ē
LONIS
RISIN
Ā
JUMS
Motors str
ā
d
ā
, bet ier
ī
ce nesilda
Drošin
ā
t
ā
js ir izsl
ē
dzies
Termostats ir boj
ā
ts
P
ā
rsl
ē
dz
ē
js ir boj
ā
ts
Sildelements ir boj
ā
ts
Nospiediet
pogu “RESET” p
ē
c atdzes
ē
šanas
Nomainiet termostatu
Nomainiet p
ā
rsl
ē
dz
ē
ju
Nomainiet sildelementu
Motors nestr
ā
d
ā
, bet sildelementi silst
Motors boj
ā
ts
Ventilators ir noblo
ķē
ts
Sl
ē
dzis ir boj
ā
ts
Nomainiet motoru
Atblo
ķē
t/izt
ī
r
ī
t ventilatoru
Nomainiet sl
ē
dzi
Visa ier
ī
ce nestr
ā
d
ā
P
ā
rtraukta ir elektr
ī
bas padeve
Sl
ē
dzis boj
ā
ts
P
ā
rbaudiet piesl
ē
gumu str
ā
vai
Nomainiet sl
ē
dzi
Samazin
ā
ta gaisa caurpl
ū
sma
Gaisa padeves kan
ā
ls aizs
ē
r
ē
jies
Motora boj
ā
ts
Izt
ī
riet
Nomainiet motoru
Образец
Мануал подходит для устройств