MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 19 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 19 из 36
19
NL
BELANGRIJK !!! lees de hele bedieningshandleiding zorgvuldig
voordat u begint met de ingebruikname, reparatie of reiniging van dit
apparaat. Ongepast gebruik van de verwarmer kan ernstige letsels,
brandwonden, elektrocutie of brand veroorzaken.
1.
Veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat is bestemd voor gebruik in besloten ruimten, zoals magazijnen,
winkels en woonruimten. De modellen met een vermogen van: 2; 3; 3,3; kW
zijn niet bedoeld voor gebruik in serres en op bouwwerven. Het apparaat
voldoet aan de normen 2006/95/EC, 2004/108/EC en 93/68EEC en de
geharmoniseerde normen: EN 60335-1, EN 60335-2-30.
WAARSCHUWING!
Plaats het apparaat niet direct onder een stopcontact. Raak de inwendige
onderdelen van het apparaat niet aan!
Deze apparatuur is niet besteemd voor personen (waarin ook kinderen) met
beperkte fysieke, zintuiglijke en psychische vaardigheden of personen die geen
ervaring met of kennis van deze apparatuur hebben, mits het onder toezicht of
volgens gebruiksaanwijzing, die door de personen die voor de veiligheid van
deze apparatuur zijn verantwoordelijk plaatsvindt.
Het is verboden om kinderen alleen met de apparatuur te verlaten.
-Bedek het apparaat niet tijdens gebruik; dit
zou tot oververhitting
kunnen leiden.
Gebruik dit verwarmingsapparaat niet in de directe nabijheid van vochtige
plaatsen zoals waterbekkens, badkuipen, douches, zwembaden. Contact met
water kan kortsluiting of elektrocutie veroorzaken.
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van brandbare materialen. De
minimale veilige afstand bedraagt 0,5 m. Indien u dit voorschrift niet
toepast, kan er brand ontstaan.
De warmeluchtgenerator dient niet in stoffige ruimten gebruik te worden en
in ruimten waar benzine, oplosmiddelen, verf of andere makkelijk
ontvlambare materialen aanwezig zijn. De werking van het
verwarmingsapparaat kan ontploffing van deze substanties veroorzaken.
De warmeluchtgenerator mag nooit in de buurt van gordijnen en ander
textiel worden gebruikt, om te vermijden dat deze in brand vliegen.
U dient bijzonder voorzichtig te zijn met de generator als er kinderen of
dieren in de buurt zijn.
Sluit
het
apparaat uitsluitend aan op een stroombron, waarvan de spanning
en frequentie overeenkomt met de vereisten op het
typeplaatje.
Gebruik uitsluitend geaarde verlengsnoeren met een geschikte diameter om
bij beschadiging elektrische schokken te voorkomen.
Koppel het apparaat niet los door de stekker uit het elektriciteitsnet te
trekken. Het apparaat dient eerst door de ventilator afgekoeld te worden .
Als het apparaat tijdelijk niet wordt gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat
het van het elektriciteitsnet wordt losgekoppeld om de onopzettelijke
beschadigingen te voorkomen.
Voordat er het omhulsel van het apparaat wordt afgenomen, dient de
stekker absoluut eerst uit het stopcontact te worden verwijderd. De
inwendige onderdelen kunnen onder stroom staan.
2.
Uitpakken en vervoer
Verwijder het apparaat en al het materiaal dat gebruikt is om het apparaat
voor het transport te verpakken.
Als de verwarmer beschadigd lijkt, waarschuwt u de verkoper die het
product aan u heeft verkocht.
Om het apparaat te verplaatsen worden de grepen nr. 1 fig. 1,2,3 pag. 2
gebruikt
het apparaat dient in de originele verpakking met beveiligingen te worden
getransporteerd.
3.
Beschrijving van de productonderdelen
Zie fig. 1-2-3, pag. 2
1) Handvat
8)
Beschermrooster achterzijde
2) Thermostaat
9)
Netsnoer
3) Beschermrooster voorzijde
10) Voet
4) Verwarmingselement
11) Ventilator
5) Mantel
12) Motor
6) Keuzeschakelaar
13) Stekker
7) Kabelklem
4.
Het inschakelen van het apparaat
WAARSCHUWING!!! Voor een juist gebruik van de verwarmer
moet voor het bijvoegen van het apparaat de veiligheidsinformatie
worden lezen.
Controleer of het netsnoer volledig intact is. Indien de aangesloten
spanningskabel beschadigt raakt, om het gevaar te vermijden, dient
deze door de producent of een specialistische klantendienst of een
bevoegde persoon gewisseld worden. Controleer of de
elektriciteitsspecificaties van het stopcontact overeenkomen met de
specificaties in de gebruiksaanwijzing of op het typeplaatje van het
apparaat. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Controleer of
de omschakelaar zich in de stand “0” bevindt (fig. 4). Sluit het
netsnoer op het elektriciteitsnet aan. Zet de keuzeschakelaar in de
gewenste stand:
Alleen ventilatie - fig. 5
1 graad van de verwarming - fig. 6
2 graad van de verwarming - fig. 7
5.
Uitschakelen van het apparaat
Om het apparaat uit te schakelen zet de keuzeschakelaar in de stand
"0". Na het uitschakelen laat het apparaat nog 3 minuten ventileren.
6.
Regelen van de temperatuur
Door aan de knop van de ruimtethermostaat (fig. 8 - pag. 2) te
draaien kunt u de temperatuur van de ruimte instellen. Als de
gewenste temperatuur wordt bereikt, schakelt de ruimtethermostaat
de verwarmingselementen uit. Het wordt er verder gegaan met
ventileren opdat het apparaat niet oververhit raakt. Als de
temperatuur opnieuw onder de baalde stand daalt, schakelen de
verwarmingselementen automatisch in.
7.
De thermische schakelaar “RESET”.
Om de veiligheidstand
van het apparaat te verhogen is er in het
apparaat de thermische schakelaar ingebouwd, die automatisch de
stroomtoevoer van de dompelaar uitschakelt als de veilige stand van
de temperatuur word overschreden. Als de beveiligingsfunctie wordt
ingeschakeld, dient u het apparaat af te laten koelen en na te gaan wat
de oorzaak van de oververhitting is geweest. Om de thermische
schakelaar opnieuw in te stellen dient met behulp van een klein
puntig voorwerp op de toets .RESET. ( fig. 8.) te drukken. Als de
warmeluchgenerator niet ingeschakeld kan worden neemt u contact
op met de verkoper of klantenservice.
8.
Het periodiek kamperen
Als het apparaat gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt,
dient het te worden gereinigd voordat het wordt verborgen.
Het interieur dient u met de samengeperste lucht worden geblest.
Plaats het apparaat in een droge en zuivere ruimte. Wanneer het
apparaat weer in gebruik wordt genomen, dient u de staat van het
netsnoer te controleren.. Als u twijfels heeft over de conditie van het
snoer neemt u contact op met de verkoper of klantenservice.
9.
Controle van het werken
Controleer het apparaat altijd minstens eens per jaar in de
klantenservice. Alleen gespecialiseerd en bevoegd personeel van de
fabrikant mag onderhoudswerkzaamheden op het apparaat uitvoeren.
10.
IDENTIFICATIE VAN PROBLEMEN
PROBLEEM
OORZAAK
OPLOSSING
Het apparaat werkt wel, maar
verwarmt niet.
De thermische zekering werkte
Defecte thermostaat
Defecte relaiszender
Defect verwarmingselement
Druk de toets RESET na het afkoelen
Thermostaat vervangen
Relaiszender
vervangen
(model voor 400 V)
Verwarmingselement vervangen
Het apparaat gaat niet aan, maar de dompelaars
verwarmen zich
Defecte motor
Blokkeerde ventilator
Defecte schakelaar
Motor vervangen
De
blokkade van de ventilator verwijderen/ de
ventilator reinigen
Schakelaar vervangen
Het geheel apparaat gaat niet aan
Onderbreking van
de elektrische
omleiding
Defecte schakelaar
De weg voor de luchtstroom controleren
Schakelaar vervangen
Beperkte luchtstroom
Verontreinigde luchtkanaal
Defecte motor
De weg voor de luchtstroom vrijmaken
Motor vervangen
Образец
Мануал подходит для устройств