MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 20 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 20 из 36
20
NO
VIKTIG!!! Før du monterer, bruker eller renser anlegget,
vennligst les nøye gjennom alle sikkerhetsregler. Bruk av
luftvarmeapparatet kan forårsake alvorlige skader, forbrenning,
brann eller elektrisk støt.
1.
Sikkerhetsopplysninger
Dette apparatet er beregnet for bruk i lukkete rom som for eksempel
lagrer, butikker og hjem. Modeller med styrke: 2;3;3,3, kW er ikke
beregnet til arbeid i drivhus og på byggeplasser. Apparatet oppfyller
kravene etter direktivet 2006/95/EC, 2004/108/EC samt andre
tilsvarende normer: EN 60335-1, EN 60336-2-30.
VARSEL!!! Ikke plasser apparatet direkte under stikkontakten.
Ikke rør apparatets innvendige elementer.
Dette utstyret er ikke konstruert for bruk av personer (inkludert barn)
med reduserte fysiske, mentale eller følelsesmessige evner eller av
personer som ikke har tidligere erfaring med eller kunnskap om utstyret,
med mindre dette blir gjort under tilsyn eller i samsvar med utstyrets
bruksanvisninger
som blir formidlet av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet.
Man må være oppmerksom på at barn ikke leker med utstyret.
-
Ikke overdekk eller dekk apparatet under arbeid på grunn av
fare for overheting.
Ikke bruk apparatet i nærheten av våte steder, slik som vanntanker,
badekar, dusj, svømmebassenger. Kontakt med vann kan forårsake
kortslutning eller elektrisk støt.
Plasser apparatet så langt som mulig fra lettantennelige stoffer,
minimal sikkerhetsavstand er på minst 0,5 meter. Det kan oppstå
risiko for brann dersom man ikke følger denne forskriten.
Bruk aldri apparatet i støvete rom eller rom der det er bensin,
fortynnere, farger eller andre stoffer som emitterer lettantennelige
gasser. Apparatets arbeid kan forårsake eksplosjon av disse
materialer.
Luftvarmeapparatet skal ikke brukes i nærheten av gardiner eller
andre draperier pga fare for brann.
Vær særlig forsiktig dersom det er barn eller dyr i nærheten av
apparatet mens det er i drift.
Bruk apparatet bare med en strømtilførsel som tilsvarer kravene for
frekvens og spenning som er å finne på merkeplaten på apparatet.
Bruk utelukkende elektriske kabler med jording
for å unngå
elektrisk støt ved nødssituasjoner.
… Ikke slå av apparatet ved å trekke ut pluggen ut av stikkontakten.
Apparatet skal avkjøles ved hjelp av ventilatoren.
Trekk ledningen ut av stikkontakten når du ikke bruker apparatet for
å unngå risiko for … skader.
Før demontering av hylse fra apparatet, kontroller om pluggen er
trukket ut av kontakten.
Plasser ikke apparatet direkte under åpninger for luftutførsel.
Dersom apparatet etterlates uten tilsyn, forviss deg om at det ikke
kan brukes og at støpselet er trukket ut av stikkontakten.
2.
Pakke ut apparatet etter transport
Fjern emballasjen og ta ut apparatet samt alle elementer som var
benyttet til å beskytte apparatet under transport.
Dersom det er skader eller mangler ved apparatet, kontakt selgeren
øyeblikkelig.
Håndtak som fins på tegninger 1 og 2 benyttes når apparatet bæres.
Apparatet skal transporteres i produsentens emballasje med
beskyttelser.
3.
Beskrivelse av produktets elementer
Se bildene 1, 2 og 3 på side 2
1)
Håndtak
8)
Baksidens sikkerhetsgitter
2)
Termostat
9)
Strømkabel
3)
Forsidens sikkerhetsgitter
10)
Bunn
4)
Resistans
11)
Ventilator
5)
Dekke
12)
Motor
6)
Bryter
13)
Plugg
7)
Kabelpress
4.
Slå på varmeapparatet
VARSEL!!! Les grundig gjennom den delen av brukerveiledningen
som omtaler sikkerhetsspørsmål. Følg forskriftene nøyaktig slik at
varmeapparatet fungerer sikkert og trygt.
Sikre deg om at strømkabelen ikke er skadet. Når nettledningen som
er fast montert til apparatet blir skadet, skal den erstattes. Dette kan
gjøres hos produsenten eller i en spesialisert service eller av en
kvalifisert elektriker.Kontroller også at utgangens strømkarakteristikk
tilsvarer kravene som står i Veiledningen og/eller på merkeplaten på
selve apparatet. Still apparatet i rett posisjon.
Koble strømkabelen til utgangskontakten. Sjekk om knappen er i
stilling ”0” på tegningen nr 4. Kobl apparatet til strøm.
Drei knappen i den stillingen du ønsker med 5-sekunders mellomrom:
Ventilatoren bare – tegning nr 5
1. oppvarmingsgrad– tegning nr 6
2. oppvarmingsgrad – tegning nr 7
5.
Slå av varmeapparatet
La ventilatoren kjøle ned i tre minutter før du slår av varmeapparatet.
Drei knappen i stilling ”0”.Ventilatoren skulle være i drift i 3
minutter.
6.
Justering av temperaturen
Man kan regulere romtemperaturen ved å dreie knappen for
termostatkontroll (tegning nr 8 på side 2). Når ønskede temperaturen
er nådd, vil termostaten automatisk slå av resistansen, mens
ventilatoren fortsatt virker.
7.
Tilbakestillelse for hånd ”RESET”.
Apparatet inneholder en sikring som automatisk bryter strømmen i
tilfelle apparatet skulle bli for varmt. Hvis denne sikringen bryter
strømmen, la apparatet kjøle av før du setter i gang med å lete etter
grunnrn til feilen. Trykk på ”RESET” knappen (tegning nr 8) ved
hjelp av en tynn pinne for å stille tilbake apparatet. Skulle feilen
gjenstå, kontakt ditt nærmeste serviceverksted.
8.
Periodisk lagring
Hvis apparatet ikke brukes over en lengre periode, skal det renses før
det legges bort. Oppbevar apparatet på et tørt sted, og sørg for at det
ikke blir utsatt for støv. Når du tar apparatet i bruk igjen, kontroller at
strømkabelen ikke er skadet. Skulle du legge merke til noe som tilsier
at apparatets tilstand ikke er helt fullkommen, kontakt ditt nærmeste
serviceverksted.
9.
Kontroll
Apparatet skal kontrolleres minst en gang i året. All slags
reparasjonsarbeid skal bare utføres av kvalifisert personale som er blitt
opplært og autorisert av produsenten.
10.
FEILSØKING OG PROBLEMLØSNING
FEIL
MULIGE ÅRSAK
RÅD
Apparatet virker, men apparatet varmer ikke.
Sikringen er brant ut
Termostatens styring er brutt
Rele styring er brutt
Varmelementet styring er brutt
Trykk på ”RESET” knappen etter apparatet
avkjøles
Bytt termostaren
Bytt rele (modeller for 400V)
Bytt varmelementet
Motoren arbeider ikke men varnekolber blir varme
Feil i motoren
Blokket ventilatoren
Feil i bryteren.
Bytt motoren
Avblokker og rens ventilatoren
Bytt bryteren
Hele apparatet virker ikke
Brudd i elektrisk skjema
Feil i motoren
Rens kanalen
Bytt den.
Begrenset luftstrøm.
Forurenset luftkanal
Feil i motoren
Rens og bytt ut motoren
Образец
Мануал подходит для устройств