MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 36
21
PL
WA
Ż
NE!!! Prosimy o dok
ł
adne zapoznanie si
ę
z tre
ś
ci
ą
instrukcji przed uruchomieniem, napraw
ą
, lub czyszczeniem
urz
ą
dzenia. Niew
ł
a
ś
ciwe u
ż
ytkowanie nagrzewnicy powietrza mo
ż
e
spowodowa
ć
ci
ęż
kie zranienie, poparzenie, pora
ż
enie pr
ą
dem
elektrycznym lub by
ć
przyczyn
ą
po
ż
aru.
1.
Instrukcje bezpiecze
ń
stwa.
Niniejsze urz
ą
dzenie jest przeznaczone do u
ż
ytku w zamkni
ę
tych
pomieszczeniach, np. w magazynach, sklepach, domach. Modele o
mocy: 2; 3; 3,3; kW nie s
ą
przeznaczone do pracy w cieplarniach i na
placach budowy.Urz
ą
dzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/EC,
2004/108/EC wraz z normami zharmonizowanymi: EN 60335-1, EN
60335-2-30.
OSTRZE
Ż
ENIE!!! Nie umieszcza
ć
urz
ą
dzenia bezpo
ś
rednio pod
ś
ciennym
gniazdem wtyczkowym. Nie dotyka
ć
elementów wewn
ę
trznych urz
ą
dzenia.
Niniejszy sprz
ę
t nie jest przeznaczony do u
ż
ytkowania przez osoby ( w tym dzieci) o
ograniczonej zdolno
ś
ci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie maj
ą
ce
do
ś
wiadczenia lub znajomo
ś
ci sprz
ę
tu, chyba
ż
e odbywa si
ę
to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcj
ą
u
ż
ytkowania sprz
ę
tu, przekazanej przez osoby odpowiadaj
ą
ce za
ich bezpiecze
ń
stwo.
Nale
ż
y zwraca
ć
uwag
ę
na dzieci,
aby nie bawi
ł
y si
ę
sprz
ę
tem.
-
Nie przykrywa
ć
ani nie zakrywa
ć
urz
ą
dzenia w czasie pracy
z powodu mo
ż
liwo
ś
ci jego przegrzania.
Nie u
ż
ywa
ć
urz
ą
dzenia w pobli
ż
u miejsc wilgotnych, takich jak
zbiorniki z wod
ą
, wanny, prysznice, baseny. Kontakt z wod
ą
mo
ż
e
spowodowa
ć
zwarcie lub pora
ż
enie pr
ą
dem elektrycznym.
Urz
ą
dzenie powinno by
ć
trzymane z dala od materia
ł
ów palnych.
Minimalna bezpieczna odleg
ł
o
ść
wynosi 0,5 m. Nie dostosowanie
si
ę
do tego przepisu grozi po
ż
arem.
Nie nale
ż
y u
ż
ywa
ć
nagrzewnicy w pomieszczeniach zapylonych
oraz takich gdzie znajduje si
ę
benzyna, rozpuszczalniki, farby lub
inne
paruj
ą
ce
materia
ł
y
ł
atwopalne.
Praca
urz
ą
dzenia
mo
ż
e
spowodowa
ć
wybuch tych substancji.
Nagrzewnicy nie powinno si
ę
u
ż
ywa
ć
obok firanek i innych
tekstyliów, aby unikn
ąć
ich zapalenia.
Nale
ż
y zachowa
ć
szczególn
ą
ostro
ż
no
ść
, gdy w pobli
ż
u pracuj
ą
cego
urz
ą
dzenia znajduj
ą
si
ę
dzieci i zwierz
ę
ta.
Urz
ą
dzenie mo
ż
e by
ć
zasilane tylko ze
ź
ród
ł
a napi
ę
cia, które
odpowiada wymogom podanym na tabliczce znamionowej.
Do pod
łą
czenia u
ż
ywa
ć
nale
ż
y tylko przewodu elektrycznego, z
przewodem uziemiaj
ą
cym, aby w stanach awaryjnych unikn
ąć
pora
ż
enia pr
ą
dem elektrycznym.
Nie nale
ż
y wy
łą
cza
ć
urz
ą
dzenia poprzez wyci
ą
gni
ę
cie wtyczki
zasilaj
ą
cej
z
gniazda
sieciowego.
Urz
ą
dzenie
musi
zosta
ć
sch
ł
odzone prac
ą
wentylatora.
Urz
ą
dzenie w czasie, gdy nie jest u
ż
ywane, powinno by
ć
od
łą
czone
od gniazda, aby nie spowodowa
ł
o niezamierzonych uszkodze
ń
.
Przed zdj
ę
ciem obudowy urz
ą
dzenia, obowi
ą
zkowo sprawdzi
ć
, czy
wtyczka
zasilaj
ą
ca
jest
wyci
ą
gni
ę
ta
z
gniazda.
Elementy
wewn
ę
trzne mog
ą
by
ć
pod napi
ę
ciem.
2.
Rozpakowanie i transport.
Po otwarciu opakowania wyj
ąć
ze
ś
rodka urz
ą
dzenie oraz wszystkie
przedmioty
które
zosta
ł
y
wykorzystane
do
zabezpieczenia
urz
ą
dzenia w czasie transportu
W przypadku, gdy urz
ą
dzenie wygl
ą
da na uszkodzone, nale
ż
y o tym
natychmiast poinformowa
ć
sprzedawc
ę
, u którego urz
ą
dzenie
zosta
ł
o zakupione.
Do przenoszenia urz
ą
dzenia s
ł
u
żą
uchwyty nr.1 rys.1,2,3
Urz
ą
dzenie
powinno
by
ć
transportowane
w
oryginalnym
opakowaniu, wraz z zabezpieczeniami.
3.
Opis elementów produktu.
Patrz rysunki 1-2-3. str. 2
1)
Uchwyt
8)
Kratka tylna
2)
Termostat
9)
Przewód elektryczny
3)
Kratka przednia
10)
Podstawa
4)
Element grzejny
11)
Wentylator
5)
Obudowa
12)
Silnik
6)
Prze
łą
cznik
13)
Wtyczka
7)
Przepust kablowy
4.
Po za
łą
czeniu urz
ą
dzenia
OSTRZE
Ż
ENIE!!! Przed za
łą
czeniem urz
ą
dzenia prosimy uwa
ż
nie
przeczyta
ć
instrukcj
ę
bezpiecze
ń
stwa co pozwoli na prawid
ł
owe
u
ż
ytkowanie urz
ą
dzenia.
Nale
ż
y upewni
ć
si
ę
, czy przewód elektryczny nie jest w
ż
aden sposób
uszkodzony.
Je
ż
eli
przewód
zasilaj
ą
cy
nieod
łą
czalny
ulegnie
uszkodzeniu, to powinien on by
ć
wymieniony u wytwórcy lub w
specjalistycznym zak
ł
adzie naprawczym albo przez wykwalifikowan
ą
osob
ę
w celu unikni
ę
cia zagro
ż
enia. Nale
ż
y równie
ż
upewni
ć
si
ę
, czy
parametry
elektryczne
ź
ród
ł
a
zasilania
odpowiadaj
ą
danym
technicznym z instrukcji lub danym figuruj
ą
cym na tabliczce
znamionowej urz
ą
dzenia.
Ustawi
ć
urz
ą
dzenie w pozycji stoj
ą
cej. Sprawdzi
ć
, czy prze
łą
cznik
jest w pozycji „0” rys.4. Pod
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie do sieci elektrycznej.
Przekr
ę
ci
ć
kolejno prze
łą
cznik w odst
ę
pie 5-sekundowym na
odpowiedni
ą
pozycj
ę
:
Tylko wentylator – rys. 5.
I stopie
ń
ogrzewania – rys. 6.
II stopie
ń
ogrzewania – rys. 7.
5.
Wy
łą
czanie urz
ą
dzenia
Aby wy
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie, nale
ż
y przekr
ę
ci
ć
prze
łą
cznik w pozycj
ę
„0”.Po wy
łą
czeniu ogrzewania wentylator powinien pracowa
ć
jeszcze
przez 3 minuty.
6.
Regulacja temperatury
Poprzez regulacj
ę
pokr
ę
t
ł
em steruj
ą
cym termostatu (rys. 8 str2 .)
mo
ż
na regulowa
ć
temperatur
ę
w pomieszczeniu. Po osi
ą
gni
ę
ciu
zadanej temperatury, termostat automatycznie wy
łą
czy elementy
grzejne. Wentylator nadal b
ę
dzie pracowa
ł
, aby urz
ą
dzenie si
ę
nie
przegrza
ł
o. Gdy temperatura spadnie ponownie poni
ż
ej ustalonego
poziomu, elementy grzejne za
łą
cz
ą
si
ę
samoczynnie.
7.
Wy
łą
cznik termiczny „RESET”.
Aby podnie
ść
poziom bezpiecze
ń
stwa, w urz
ą
dzeniu znajduje si
ę
wbudowany wy
łą
cznik termiczny, który automatycznie wy
łą
cza
zasilanie grza
ł
ek po przekroczeniu bezpiecznej temperatury. W
przypadku jego zadzia
ł
ania urz
ą
dzenie nale
ż
y wystudzi
ć
i znale
źć
powód wy
łą
czenia. Nast
ę
pnie
nale
ż
y, za pomoc
ą
cienkiego
przyrz
ą
du, wcisn
ąć
przycisk „RESET” (rys. 8.) w celu odblokowania
wy
łą
cznika termicznego. W sytuacji, gdy nagrzewnica nie daje si
ę
za
łą
czy
ć
, nale
ż
y skontaktowa
ć
si
ę
ze sprzedawc
ą
lub autoryzowanym
punktem serwisowym.
8.
Okresowe sk
ł
adowanie.
Gdy przez d
ł
u
ż
szy czas nie u
ż
ywamy urz
ą
dzenia, przed schowaniem
nale
ż
y
go
wyczy
ś
ci
ć
,
przedmuchuj
ą
c
wn
ę
trze
spr
ęż
onym
powietrzem. Urz
ą
dzenie nale
ż
y trzyma
ć
w miejscu suchym, czystym.
Przed ponownym u
ż
yciem skontrolowa
ć
czy przewód elektryczny nie
jest uszkodzony. W przypadku jakiejkolwiek w
ą
tpliwo
ś
ci prosimy o
kontakt ze sprzedawc
ą
lub autoryzowanym punktem serwisowym.
9.
Kontrola dzia
ł
ania.
Co najmniej raz w roku urz
ą
dzenie nale
ż
y dostarczy
ć
do serwisu w
celu dokonania przegl
ą
du technicznego.
Jakikolwiek przegl
ą
d czy
napraw
ę
, mo
ż
e wykonywa
ć
tylko przeszkolony
i upowa
ż
niony przez
producenta personel
10.
ROZWI
Ą
ZYWANIE PROBLEMÓW
RODZAJ USTERKI
POWÓD
ROZWI
Ą
ZANIE
Silnik pracuje, ale urz
ą
dzenie nie grzeje
Zadzia
ł
a
ł
bezpiecznik termiczny
Uszkodzony termostat
Uszkodzony przeka
ź
nik
Uszkodzony element grzejny
Wcisn
ąć
przycisk „RESET” po sch
ł
odzeniu
Wymieni
ć
termostat
Wymieni
ć
przeka
ź
nik (modele na 400 V)
Wymieni
ć
element grzejny
Silnik nie pracuje ale grza
ł
ki rozgrzewaj
ą
si
ę
Uszkodzony silnik
Zablokowany wentylator
Uszkodzony wy
łą
cznik
Wymieni
ć
silnik
Odblokowa
ć
/ wyczy
ś
ci
ć
wentylator
Wymieni
ć
wy
łą
cznik
Ca
ł
e urz
ą
dzenie nie dzia
ł
a
Przerwa w obwodzie elektrycznym
Uszkodzony wy
łą
cznik
Sprawdzi
ć
pod
łą
czenie zasilania
Wymieni
ć
wy
łą
cznik
Zmniejszony przep
ł
yw powietrza
Zanieczyszczony kana
ł
powietrzny
Uszkodzony silnik
Udro
ż
ni
ć
Wymieni
ć
silnik
Образец
Мануал подходит для устройств