MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 23 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 23 из 36
23
RO
IMPORTANT!!! Recomand
ă
m citirea în mod am
ă
nun
ţ
it a textului
instruc
ţ
iei
înainte
de
punerea
în
func
ţ
iune,
repararea
sau
cur
ăţ
irea
dispozitivului. Folosirea necorespunz
ă
toare a înc
ă
lzitorului de aer poate cauza
r
ă
niri grave, op
ă
riri, elecrocut
ă
ri sau poate
cauza
incendii.
1.
Instruc
ţ
ie de siguran
ţă
.
Acest dispozitiv este destinat folosirii în spa
ţ
ii închise, ca de exemplu în depozite,
magazine, locuin
ţ
e. Modelele având puterea: 2; 3; 3,3; kW nu sunt recomandate pentru
a fi folosite în sere sau pe terenuri de construc
ţ
ie. Dispozitivul este realizat în
conformitate cu directiva 2006/95/EC, 2004/108/EC împreun
ă
cu normele: EN 60335-
1, EN 60335-2-30.
AVERTISMENT! A nu se plasa dispozitivul în apropierea imediat
ă
a prizei. Nu
atinge
ţ
i elementele din interiorul dispozitivului.
Acest aparat nu este destinat utiliz
ă
rii de c
ă
tre persoane (printre care copii) cu abilit
ăţ
i
fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de c
ă
tre persoanele care nu au experien
ţă
sau
nu
ş
tiu s
ă
foloseasc
ă
aparatul, dac
ă
nu au fost instruite în aceast
ă
privin
ţă
de c
ă
tre
persoanele r
ă
spunz
ă
toare de siguran
ţ
a lor.
Trebuie s
ă
supraveghea
ţ
i copiii, s
ă
nu se joace cu aparatul.
-
A nu se acoperi sau înveli dispozitivul pe timpul func
ţ
ion
ă
rii
deoarece
exist
ă
pericolul
înc
ă
lzirii
excesive
a
acestuia
(infierbânt
ă
rii).
A nu se folosi dispozitivul în apropierea locurilor cu umiditate, ca de
exemplu a rezervoarelor sau a cisternelor cu ap
ă
, c
ă
zilor, du
ş
urilor,
bazinelor de înot. Contactul cu apa poate cauza scurt circuit sau
electrocutare.
Dispozitivul trebuie
ţ
inut la distan
ţă
de materiale inflamabile.
Distan
ţ
a minim
ă
de siguran
ţă
este de 0,5m. Nerespectarea acestei
reguli poate cauza incendiu.
A nu se folosi dispozitivul în înc
ă
peri cu praf precum
ş
i în înc
ă
peri
în care se afl
ă
benzin
ă
, dizolvan
ţ
i, vopsele alte substan
ţ
e sau
materiale u
ş
or inflamabile. Dispozitivul, func
ţ
ionând în astfel de
condi
ţ
ii poate cauza explozii ale substan
ţ
elor amintite.
Dispozitivul nu poate fi folosit în apropierea perdelelor sau a altor
materiale textile pentru a evita aprinderea acestora.
Este de cuviin
ţă
a se p
ă
stra o aten
ţ
ie deosebit
ă
în cazul în care în
apropierea dispozitivului pus în func
ţ
iune se afl
ă
copii sau animale.
Dispozitivul poate fi alimentat numai de la o surs
ă
de tensiune
conform cerin
ţ
elor de pe t
ă
bli
ţă
.
Pentru conectare a se folosi numai cablu electric, cu împ
ă
mântare,
pentru a evita în cazul unei avarii electrocutarea.
A nu se întrerupe func
ţ
ionarea dispozitivului prin scoaterea
ş
techerului din priz
ă
. Dispozitivul trebuie r
ă
cit cu ajutorul
ventilatorului.
În timpul în care dispozitivul nu este folosit trebuie deconectat de la
curentul electric (scos din priz
ă
) ca s
ă
nu cauzeze avarii nea
ş
teptate.
Înainte de scoaterea dispozitivului din carcas
ă
, a se verifica în mod
obligatoriu dac
ă
ş
techerul este scos din priz
ă
. Elementele interioare
pot fi sub tensiune.
2.
Despachetare
ş
i transport.
Dup
ă
deschiderea cartonului scoate
ţ
i dispozitivul din interior
precum
ş
i toate obiectele folosite pentru asigurarea dispozitivului în
timpul transport
ă
rii.
Dac
ă
dispozitivul pare a fi avariat, anun
ţ
a
ţ
i imediat persoana de la
care dispozitivul a fost cump
ă
rat.
În scopul mut
ă
rii dispozitivului dintr-un loc în altul folosi
ţ
i mânerele
nr.1 des.1,2,3 pag.2
Dispozitivul trebuie transportat în ambalajul original, împreun
ă
cu
obiectelede asigurare.
3.
Descrierea elementelor produsului.
Vezi desenele 1-2-3. pag. 2
1)
Mâner
8)
Grilaj spate
2)
Termostat
9)
Cablu
3)
Grilaj fa
ţă
10)
Fundament
4)
Element înc
ă
lzitor
11)
Ventilator
5)
Carcas
ă
12)
Motor
6)
Comutator
13)
Ş
techer
7)
Orificiu pentru trecerea cablului
4.
Pornirea dispozitivului
AVERTISMENT!!! Înainte de pornirea dispozitivului rug
ă
m a se fi
cunoscut cu aten
ţ
ie instruc
ţ
ia de siguran
ţă
pentru c
ă
numai în acest
fel dispozitivul va fi folosit în mod corespunz
ă
tor.
Asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
cablul
nu este în nici un fel deteriorat. Pentru a evita
orice pericol, dac
ă
cablul de alimentare montat la aparat a suferit
deterior
ă
ri, trebuie schimbat într-un centru specializat în repara
ţ
ii.
Repararea aparatului poate fi efectuat
ă
numai de c
ă
tre personalul
calificat.
Trebuie verificat, de asemeni, dac
ă
parametrii electrici ai sursei de
alimentare sunt corespunz
ă
tori cu datele tehnice din instruc
ţ
ie sau
celor aflate pe t
ă
bli
ţ
a dispozitivului.
A
ş
eza
ţ
i dispozitivul în picioare. Verifica
ţ
i dac
ă
comutatorul se afl
ă
în
pozi
ţ
ia „0” des. 4. Conecta
ţ
i dispozitivul la re
ţ
eaua de energie
electric
ă
. Roti
ţ
i comutatorul în mod succesiv la distan
ţ
e de 5 secunde
la pozi
ţ
ia corespunz
ă
toare:
Numai ventilator – des. 5.
I faz
ă
de înc
ă
lzire – des. 6.
II faz
ă
de înc
ă
lzire – des. 7.
5.
Deconectarea dispozitivului
În scopul deconect
ă
rii dispozitivului, pozi
ţ
iona
ţ
i comutatorul la
pozi
ţ
ia „0”. Dup
ă
stingerea înc
ă
lzirii ventilatorul trebuie s
ă
func
ţ
ioneze înc
ă
3 minute.
6.
Regularea temperaturii
Prin regularea cu ajutorul butonului termostatului (des.8 pag. 2)
temparatura poate fi regulat
ă
în înc
ă
pere. Dup
ă
ob
ţ
inerea unei
anumite temperaturi, termostatul deconecteaz
ă
în mod automat
elementele de înc
ă
lzire. Ventilatorul va func
ţ
iona mai departe, pentru
ca dispozitivul s
ă
nu se înc
ă
lzeasc
ă
în mod excesiv. În momentul în
care temperatura scade din nou sub nivelul stabilit, elementele
înc
ă
lzitoare se conecteaz
ă
automat.
7.
Întrerup
ă
torul termic
„RESET”.
Pentru a ridica nivelul de siguran
ţă
în dispozitiv se afl
ă
încorporat un
întrerup
ă
tor termic, care întrerupe în mod automat alimentarea
rezisten
ţ
elor dup
ă
dep
ăş
irea temperaturii de siguran
ţă
. În cazul în care
acesta începe s
ă
func
ţ
ioneze r
ă
ci
ţ
i dispozitivul
ş
i afla
ţ
i care este
motivul opririi dispozitivului. Apoi, cu ajutorul unui instrument
sub
ţ
ire ap
ă
sa
ţ
i butonul „RESET” (des.8) în scopul debloc
ă
rii
întrerup
ă
torului termic. În cazul în care înc
ă
lzitorul nu poate fi pornit,
contacta
ţ
i vânz
ă
torul sau un punct service autorizat.
8.
Magazinare temporar
ă
.
Atunci c
ă
nd nu folosim dispozitivul un timp îndelungat, inainte de a-l
depozita, acesta trebuie cur
ăţ
at, introduc
ă
nd aer comprimat în
interiorul s
ă
u. Dispozitivul trebuie
ţ
inut în loc uscat, curat. Înainte de
refolosire asigura
ţ
i-v
ă
c
ă
cablul nu este avariat. În cazul în care ve
ţ
i
avea îndoieli rug
ă
m a v
ă
contacta cu vânz
ă
torul sau un punct service
autorizat.
9.
Verificarea func
ţ
ion
ă
rii.
Dispozitivul trebuie verificat într-un punct service autorizat cel pu
ţ
in
o dat
ă
pe an. Orice verificare sau reparare poate fi realizat
ă
numai de
c
ă
tre un
personal instruit
ş
i autorizat de c
ă
tre produc
ă
tor.
10.
REZOLVAREA PROBLEMELOR
TIPUL DEFECTULUI
MOTIVUL
SOLU
Ţ
IA
Motorul func
ţ
ioneaz
ă
, dar dispozitivul nu d
ă
c
ă
ldur
ă
Func
ţ
ioneaz
ă
întrerup
ă
torul termic
Termostatul avariat
Transmi
ţă
torul avariat
Elementul înc
ă
lzitor avariat
Ap
ă
sa
ţ
i butonul „RESET” dup
ă
r
ă
cire
Schimba
ţ
i termostatul
Schimba
ţ
i transmi
ţă
torul (modele la 400 V)
Schimba
ţ
i elementul înc
ă
lzitor
Motorul nu func
ţ
ioneaz
ă
, dar rezisten
ţ
ele se
înc
ă
lzesc
Motorul avariat
Ventilatorul blocat
Întrerup
ă
torul defect
Schimba
ţ
i motorul
Debloca
ţ
i / cur
ăţ
a
ţ
i ventilatorul
Schimba
ţ
i întrerup
ă
torul
Întregul dispozitiv nu func
ţ
ioneaz
ă
Pauz
ă
în circuitul electric
Întrerup
ă
tor defect
Verifica
ţ
i conectarea aliment
ă
rii
Schimba
ţ
i întrerup
ă
torul
Circuitul de aer redus
Canalul de aer murdar
Motorul defect
Desfunda
ţ
i
Schimba
ţ
i motorul
Образец
Мануал подходит для устройств