MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 25 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 25 из 36
25
SE
VIKTIGT!!!: Läs denna bruksanvisning noga innan
apparaten ansluts till
nätet,
sätts
i
gång
eller
innan
någon
hantering av produkten utförs. Felaktigt bruk av anordningen kan
orsaka svåra hälsoskador och vålla brand.
1.
SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna
anordning
är tillverkad
för att använda
i
stängda
utrymmen,
till
exempel:
lager,
affärer
och hus . Modeller 2 kW, 3 kW, 3,3 kW är
inte avsedda för att användas i växthus eller på byggnadsplats.
Anordningen motsvarar krav i direktivet
2006/95/EC, 2004/108/EC och
93/68EEC i enlighet med normer EN 60335-1, EN 60335-2-30.
OBS! Placera icke anordningen direkt under ett vägguttag.
De inre anordingselementen får ej vidröras!
Den här utrustningen är inte avsedd att användas av personer (inklusive
barn) med begränsat fysisk, sensorisk eller mental förmåga, inte heller
av personer som har ingen erfarenhet eller kunskap om utrustningen.
Såvida det sker under övervakning eller enligt instruktioner för
utrustnings användning som tillhandahålls av personer som är ansvariga
för deras säkerhet.
Bör vara uppmärksamma på barn att inte leka med utrustningen.
-
Täck inte anordningen när den är i drift eftersom den kan
överhettas
Det är förbjudet att använda anordningen på fuktiga platser dvs. i
närheten av vattenbehållare, badkar eller basäng. Kontakt med
vatten kan leda till kortslutning eller till en elektrisk chock
Säkerhetsavståndet
minst 0,5 m mellan apparaten
och
brännbara ämnen skall respekteras annars uppkommer brandfara
Man får ej
använda
apparaten
i
rum
där
luften
är blandad
med
bensin,
lösningsmedel,
färger
eller
andra brandfarliga ämnen. Det
finns risken att dessa ämnen ska expoldera när anordingen är i drift.
Man får ej använda apparaten i närheten av gardiner eller andra
textilier för att undvika brand
Var särskilt fösiktig om det finns barn och djur i närheten när
apparaten är i drift.
Anordningen bör anslutas till rätt nätspänning i enlighet med
märskyltens uppgifter
Använd
bara
tretrådig
förlängningskabel med
jordledning för att
undvika elektrisk chock
Stäng inte av anordningen genom att dra ut stickproppen.
Anordningen skall först kyllas ner med fläkten.
När anordningen inte är i drift koppla den från elektricitet för att
undvika eventuella skador
Kontrollera om stickproppen är avkopplad innan du tar bort
anordningens hus, därför att de inre elementen kan vara
spänningförande
2.
UPPACKNING och TRANSPORT
Ta bort alla material som används som uppackningsmaterial för
leveransen.
Om
värmeanordningen
verkar
vara
bristfällig,
kontakta
försäljaren
Använda handtag nr 1 rikt. 1,2,3 sid. 2 till att transportera
anordningen
Anordningen skall transporteras i den originala packningen
tillsammans med. alla säkringar
3.
APPARATFÖRTECKNING
Se: Teckningar 1-2-3 på sidan 2
1)
handtag
8)
elkabel
2)
termostat
9)
bakre galler
3)
främre skyddsgaller
10)
grundplåt
4)
värmeelement
11)
fläkt
5)
hus
12)
motor
6)
strömbrytare
13)
elplint
7)
kabelpress
4.
DRIFT
VARNING!!!
Läs och förstå säkerhetsanvisninigen före installation
för det möliggör att använda anordningen på ett rätt sätt
Kontrollera
alltid
att
den
flexibla
slangen
är inte skadad. För att
undvika fara om nätkabeln är skadad, bör det anges i tillverkarens eller
specialiserad reparation anläggning eller av ansvarig kvalificerat
person.
Prova att
elkällarens parametrar motsvarar anvisningens och/eller
upplysningsskyltens krav. Placera apparaten i ett vertikalt läge.
Kontrollera om omkopplare är på „0“ rikt.4. Koppla anordningen till
nätet.
Vrid av knappen var 5 sekunder till det önskade läget:
bara fläkten – rikt.5
I värmegrad – rikt.6
II värmegrad – rikt. 7
5.
AVKOPPLING
Låt
fläkten
vara
i
drift
för
tre
minuter
innan
Ni
avstänger
apparaten. Vrid knappen till läge .0.Efter värmeanordningen har
avstängt fläkten skall vara fortfarande i drift åtminstone 3 minuter.
6.
TERMOVAKT
Genom att vrida
styrknappen (rikt.8 sid.2 )
ni kan
reglera
rumstemperaturen. Efter
den
önskade
temperaturen
har uppnåtts,
slår
termostaten automatiskt av. Fläkten fortsätter att vara i drift för
att skydda utrustningen mot överhettning. När effektenheten kylts ner
värmeelementer återställs automatiskt.
7.
VÄRMEKONTAKT „RESET“.
Apparaten
har
en
inbyggd
säkerhetsanordning
som automatiskt
kopplas
av
om
apparaten
av
något
skäl har blivit överhettad. Då
skall man lämna apparaten för att kylla den ner innan ni letar efter
felet. Tryck på .RESET.-knappen (rikt.8) med hjälp av en liten
tryckpunkt med. Syfte att återställa apparaten. Om felet kvarstår,
kontakta säljaren eller en auktoriserad service-
verkstad.
8.
PERIODISKT
LAGER
Om ni inte anväder apparaten, den skall vara rengöras med. att blåsa
ren med. torr tryckluft under reducerat tryck.
Lagra
apparaten
ett
torrt
ställe
och
skydd
mot damm. När Ni tar apparaten i bruk igen,
kolla att elkabeln
är icke
skadad.
Om
Ni
har
några
tvivel
om
apparatens
skick, kontakta en auktoriserad service-verkstad.
9.
KONTROLLBESIKTNING
Apparaten måste besiktigas åtminstone en gång i året.
Endast
specialiserad och
auktoriserad personal
får
utföra
någon
typ
av
underhållsingrepp
eller
növändig rengöring
apparaten.
10.
FELSÖKNING
PROBLEM
ORSAK
ÅTGÄRD
Motoren är i drift men värmer inte
Automatsäkring har verkat
Skadad termostat
Skadat relä
Skadat värmeelement
.Tryck på „RESET” knappen efter kyllningen
Byt termostat
Byt relä (modeler 400V)
Byt värmeelement
Motoren är avkopplad men värmeelementer hettas
Skadad motor
Blockerad fläkt
Skadad strömbrytare
Byt motor
Rengör fläkt
Byt strömbrytare
Den hela anordningen stoppas
Felaktig elkrets
Skadad strömbrytare
Kontrollera nätanslutning
Byt strömbrytare
Begränsad luftgenomströmning
Förorenad luftledning
Felaktig motor
Gör genomtränglig
Byt
motor
Образец
Мануал подходит для устройств