MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 27 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 27 из 36
27
SK
DÔLEŽITÉ!!! Pred zapnutím, opravou alebo
č
istením
spotrebi
č
a sa dôkladne zoznámte oboznámte s týmtoobsahom
návodom na použitie. Nesprávne zaobchádzanie so spotrebi
č
om
môže spôsobi
ť
ť
ažké poranenia, popáleniny, úrazy elektrickým
prúdom alebo môže zaprí
č
ini
ť
požiar.
1.
Bezpe
č
nostné pokyny.
Tento spotrebi
č
je ur
č
ený pre používanie v uzavretých miestnostiach,
ako sú skladovacie priestory, obchody alebo domácnosti. Modely s
výkonom: 2; 3; 3,3; kW nie sú ur
č
ené pre používanie v skleníkoch a na
staveniskách. Spotrebi
č
zodpovedá smernici 2006/95/EC, 2004/108/EC
spolu so zosúladenými normami: EN 60335-1, EN 60335-2-30.
UPOZORNENIE! Spotrebi
č
nesmie by
ť
umiestnený priamo pod
elektrickou zásuvkou v stene. Nedotýkajte sa vnútorných
č
astí
spotrebi
č
a.
Toto zariadenie nesmú používa
ť
osoby (vrátane detí) s obmedzeniami fyzic-
kých, zmyslových alebo duševných funkcií a osoby, ktoré nemajú skúsenosti s
použitím zariadenia alebo vedomosti o
ň
om, ibaže pod doh
ľ
adom alebo ak
budú zoznámené s pokynmi týkajúcimi sa prevádzky tohto zariadenia osobami
zodpovednými za ich bezpe
č
nos
ť
. Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so
zariadením.
-
Zapnutý spotrebi
č
neprikrývajte ani nezakrývajte. Môže dôjs
ť
k jeho prehriatiu.
Spotrebi
č
nepoužívajte v blízkosti vlhkých miest ako sú nádoby
s vodou, vane, sprchy alebo bazény. Kontakt s vodou môže vyvola
ť
skrat alebo zasiahnutie elektrickým prúdom.
Používajte v bezpe
č
nej vzdialenosti od hor
ľ
avých látok. Minimálna
bezpe
č
ná vzdialenos
ť
je 0,5 m. Nedodržanie týchto opatrení môže
spôsobi
ť
požiar.
Ohrieva
č
nepoužívajte v prašných priestoroch ani v miestnostiach
kde sa nachádza benzín, rozpúš
ť
adlá, farby a iné prchavé hor
ľ
aviny.
Č
innos
ť
spotrebi
č
a môže zaprí
č
ini
ť
výbuch týchto materiálov.
Ohrieva
č
nepoužívajte v blízkosti záclon
č
i iných textílií,
č
ím
predídete požiaru.
Zvýšenú pozornos
ť
zachovajte najmä v prípade, ak sa v blízkosti
zapnutého ohrieva
č
a nachádzajú deti alebo zvieratá.
Spotrebi
č
môže by
ť
napájaný len z elektrického zdroja s napätím
uvedeným na
výrobnom štítku.
Na zapojenie používajte len elektrický kábel s uzemnením,
č
ím
v prípade
nehody
predídete
úrazu,
spôsobenému
elektrickým
prúdom.
Nevypínajte spotrebi
č
vytiahnutím zo zásuvky. Spotrebi
č
sa musí
vychladi
ť
ventilátorom.
Ak spotrebi
č
nepoužívate mali by ste ho vypnú
ť
zo zásuvky, aby ste
predišli prípadným škodám.
Pred zložením krytu spotrebi
č
a sa uistite
č
i je spotrebi
č
vypnutý zo
zásuvky. Vnútorné
č
asti môžu by
ť
pod napätím.
2.
Rozbalenie a doprava.
Po otvorení obalu vyberte spotrebi
č
a všetky predmety, ktoré
zabezpe
č
ovali prístroj pri doprave.
Ak sa vám zdá, že je spotrebi
č
poškodený, neodkladne o tejto
skuto
č
nosti informujte predajcu u ktorého bol zakúpený.
Na prenášanie spotrebi
č
a používajte rukoväte
č
. 1 obr. 1, 2, 3
str. 2.
Spotrebi
č
by mal by
ť
prepravovaný len v pôvodnom balení
so zabezpe
č
ením.
3.
Popis spotrebi
č
a.
Vi
ď
obr. 1-2-3 str. 2.
1)
Rukovä
ť
8)
Zadná mriežka
2)
Termostat
9)
Napájací kábel
3)
Predná mriežka
10)
Stojan
4)
Výhrevné špirály
11)
Ventilátor
5)
Pláš
ť
12)
Motor
6)
Prepína
č
13)
Zástr
č
ka
7)
Kábel – lis
4.
Zapínanie spotrebi
č
a.
UPOZORNENIE!!! Prv než zapnete spotrebi
č
, pozorne si pre
č
ítajte
bezpe
č
nostné pokyny pre správne používanie spotrebi
č
a.
Uistite sa,
č
i elektrický kábel nie je poškodený. Ak je stály napájací
kábel poškodený, dajte ho vymeni
ť
v špecializovanom servise,
č
ím
predídete nebezpe
č
enstvu. Zariadenie môžu opravova
ť
iba preškolení
zamestnanci.
Uistite sa tiež,
č
i elektrické parametre napájacieho zdroja
zodpovedajú technickým parametrom uvedeným v návode alebo na
výrobnom štítku.
Postavte spotrebi
č
vo vodorovnej polohe. Skontrolujte,
č
i je vypína
č
v polohe „0“ obr. 4. Zapojte spotrebi
č
do elektrickej siete. Postupne
s pä
ť
sekundovým
č
asovým
posunom
pretá
č
ajte
vypína
č
do
požadovanej
polohy:
Len ventilátor – obr. 5.
I stupe
ň
ohrievania – obr. 6.
II stupe
ň
ohrievania – obr. 7.
5.
Vypínanie spotrebi
č
a.
Spotrebi
č
vypnete preto
č
ením vypína
č
a do polohy „0“. Po vypnutí
ohrievania musí ventilátor pracova
ť
ešte 3 minúty.
6.
Regulácia teploty.
Nastavením vypína
č
a termostatu (obr. 8 str. 2) môžete regulova
ť
teplotu vzduchu v miestnosti. Pri dosiahnutí požadovanej teploty
termostat automaticky vypne výhrevné špirály. Ventilátor bude ešte
chví
ľ
u pracova
ť
, aby nedošlo k prehriatiu spotrebi
č
a. Ak teplota opä
ť
klesne pod ustálenú úrove
ň
, výhrevné špirály sa automaticky zapnú.
7.
Tepelná poistka „RESET”.
Pre zvýšenie bezpe
č
nosti je v spotrebi
č
i zabudovaná tepelná poistka,
ktorá po prekro
č
ení bezpe
č
nej teploty automaticky vypína prívod el.
prúdu do výhrevných špirál. Ak sa tak stane. V prípade jej ,aktivácie
nechajte spotrebi
č
vychladnú
ť
a nájdite prí
č
inu kvôli ktorej došlo k
vypnutiu. Neskôr pomocou tenkého predmetu zapnite tla
č
idlo
„RESET” (obr. 8.),
č
ím tepelnú poistku odblokujete. V prípade ak sa
spotrebi
č
nezapne, skontaktujte sa s predajcom alebo autorizovaným
servisom.
8.
Sezónne skladovanie.
Ak spotrebi
č
dlhšiu dobu nebudete používa
ť
, dôkladne ho pred
uschovaním vy
č
istite prefúkaním stla
č
eným vzduchom. Spotrebi
č
skladujte na
č
istom a suchom mieste. Pred každým
ď
alším použitím
skontrolujte,
č
i nie je elektrický kábel poškodený. V prípade
akýchko
ľ
vek pochybností sa prosím obrá
ť
te na predajcu alebo
autorizovaný servis.
9.
Kontrola prevádzky.
Aspo
ň
raz do roka vykonajte na spotrebi
č
i kontrolu technického stavu
priamo v servise. Každú prehliadku a opravu realizuje len odborný
personál, ktorý ur
č
í výrobca
.
10.
ODSTRA
Ň
OVANIE PROBLÉMOV
PORUCHA
PRÍ
Č
INA
SPÔSOB ODSTRÁNENIA
Motor pracuje, ale spotrebi
č
nehreje
Zapla sa tepelná poistka
Poškodený termostat
Poškodené relé
Poškodené výhrevných špirály
Po vychladnutí stla
č
i
ť
tla
č
idlo „RESET”
Vymeni
ť
termostat
Vymeni
ť
relé
(typ pre 400 V)
Vymeni
ť
výhrevné špirály
Motor nepracuje, ale výhrevné špirály hrejú
Poškodený motor
Blokáda ventilátora
Poškodený vypína
č
Vymeni
ť
motor
Odblokova
ť
/ vy
č
isti
ť
ventilátor
Vymeni
ť
vypína
č
Spotrebi
č
nepracuje
Prerušenie prívodu el. prúdu
Poškodený vypína
č
Skontrolova
ť
prívod el. prúdu
Vymeni
ť
vypína
č
Menšie prúdenie vzduchu
Zanesený prívod vzduchu
Poškodený motor
Vy
č
isti
ť
prívod vzduchu
Vymeni
ť
motor
Образец
Мануал подходит для устройств