MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 30 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 30 из 36
30
YU
VAŽNO!!! Molimo da se upoznate sa uputstvom pre
uklju
č
ivanja, popravke
ili
č
č
enja ure
đ
aja. Nepravilna upotreba
elektri
č
nog greja
č
a zraka može biti povodom teških ošte
ć
enja,
opekotina, udara elektri
č
ke struje ili biti povodom vatre.
1.
Sigurnosni standard
Ovaj ure
đ
aj je predvi
đ
en da se koristi u zatvorenim prostorijama npr. u
skladištima, prodavnicama, ku
ć
ama.
Modeli snage 2; 3; 3,3 kW su
namenjeni za rad staklenicima i na gradilištima.
Ure
đ
aj radi prema
direktivi
2006/95/EC, 2004/108/EC u skladu sa normama EN 60335-1,
EN 60335-2-30.
PAŽNJA !Ne sme se stavljati direktno ispod uti
č
nice . Ne sme se
dirati unutrašne elemenate ura
đ
aja.
Ne smeju se dirati unutrašnji
elementi ure
đ
aja.
Ova oprema nije namenjena za koroš
ć
enje od strane osoba (uklju
č
uju
ć
i
decu) sa ograni
č
inim fizi
č
kim, ose
ć
ajnim
ili psihi
č
kim sposobnostima
ili od strane osoba koje nemaju iskustva ili znanja odnosno
funkcioniranja opreme – u ovom slu
č
aju može to biti izvršeno samo pod
nadzorom ili u skladu sa instrukcijama koriš
ć
enja koje su ove osobe
dobile od lica odgovornih za bezbednost.
Obavezno je obra
ć
ivati pažnju na decu da ne bi igrala sa opremom.
-
Ne poklapajte niki pokrivajte ure
đ
aj za vreme rada zbog
mogu
ć
nosti da se pregreje.
Ne sme se da upotrebljava
ure
đ
aj
u blizini vlažnih mesta, poput
rezervoara za vodu, kada, tuševa, bazena. Dodir sa vodom može da
bude povod za kratak spoj ili udar elektri
č
ne struje.
Ure
đ
aj treba držati dalje od zapaljivih materijala. Minimalna
bezbedna daljina je 0,5 m. Neprilago
đ
avanje tim propisima može
prouzrokovati požar.
Ne sme se da se upotrebljava u blizini zavesa ili drugih tekstilnih
materijala
da bi se izbegao požar.
Treba
obratiti posebnu pažnju ako se u blizini ure
đ
aja za vreme
rada nalaze deca ili životinje.
Ure
đ
aj može
jedino da se snabdeva iz izvora struje koji odgovara
zahtevima na nominalnoj plo
č
ici.
Priklju
č
ivati treba jedino eletri
č
nim vodovima sa uzemljenjem da bi
se u slu
č
aju havarije izbegao strujni udar.
Nije dozvoljeno isklju
č
ivati ure
đ
aj va
đ
enjem utika
č
a iz uti
č
nice.
Ure
đ
aj mora
da se hladi
radom ventilatora.
Ako ure
đ
aj ne radi treba
isklju
č
iti
utika
č
da ne bi izazvao
nenamerno ošte
ć
enje
Č
im se skine ku
č
ište ure
đ
aja obavezno treba da se
proveri da li je
utika
č
izva
đ
en iz uti
č
nice. Unutrašnji elementi se mogu nalaziti pod
naponom.
Greja
č
se ne sme koristiti u zaga
đ
enim prostorijama, u prostorijama
gde nalaze se benzin, razre
đ
iva
č
i, boje i drugi zapaljivi materijali.
Rad ure
đ
aja može da
prouzrokuje eksploziju.
2.
Otvaranje i transport.
Nakon otvaranja ambalaže treba treba izvaditi ure
đ
aj i sve elemente
koji služe za zaštitu ure
đ
aja za vreme transporta.
U slu
č
aju da ure
đ
aj izgleda ošte
ć
en, treba o toj
č
injenici
informisati
prodavca kod kojeg je ure
đ
aj bio kupljen.
Za
premeštanje ure
đ
aja treba da se koriste drške
br 1 crt.1,2,3 str.2
Ure
đ
aj treba transportovati i u originalnoj ambalaži zajedno sa
elementima koje ga štite.
3.
Opis
elemenata proizvoda
Pogledaj crteže 1-2-3 str.2
1)
Drške
8)
Zadnja rešetka
2)
Termostat
9)
Elektri
č
ki vod
3)
Prednja rešetka
10)
Osnova
4)
Elemenat za grejanje
11)
Ventilator
5)
Ambalaža
12)
Motor
6)
Preklopnik
13)
Utika
č
7)
Otvor za kablove
4.
Uklju
č
enje ure
đ
aja
PAŽNJA!!!
Č
im uklju
č
ite ure
đ
aj molimo da
pažlivo pro
č
itate
upustvo o sigurnosnom standardu, što
ć
e omogu
ć
iti pravilno
koriš
ć
enje ure
đ
aja.
Treba proveriti da li elektri
č
ni vod nije ošte
ć
en.
Ako
ć
e se energijski
neisklju
č
uju
ć
i cev pokvariti, onda obavezno ja ga zameniti
kod
proizvo
đ
a
č
a ili u specijalisti
č
koj firmi od strane kvalificiranog lica da se
pobegne opasnost.
Treba tako
đ
e proveriti da elektri
č
ni parametri izvora snabdevanja
elektri
č
ne energije u skladu sa tehni
č
kim parametrima i
ż
uputstva ili
parametrima sa nominalne plo
č
ice.
Treba postaviti ure
đ
aj u uspravan položaj. Proveriti da li preklopnik se
nalazi se u poziciji “O” crt.4. Uklju
č
iti ure
đ
aj
struju. Okretati
po redu
preklopnik
i sa pauzama od po 5 sekundi menjati pozicije
dok ne
na
đ
emo odgovaraju
ć
u:
Samo ventilator-crt.5
I nivo grejanja –crt.6
II nivo grejanja –crt.7
5.
Isklju
č
ivanje ure
đ
aja
Da bi se isklju
č
io ure
đ
aj treba okrenuti preklopnik na poziciju “O”.
Nakon isklju
č
enja grejanja, ventilator mora raditi još 3 min.
6.
Regulacija ure
đ
aja
Regulisati temperaturu u prostorijama možemo okretaljkom termostata
(crt.8 str.2). Kada postignemo traženu temperaturu termostat automatski
isklju
č
i elemente za grejanje.Ventilator
ć
e dalje raditi, da zaštiti ure
đ
aj
od pregrejavanja. Ako se temperatura smanji
ispod traženog nivoa
elemenat za grejanje se automatski uklju
č
i uklju
č
i.
7.
Termi
č
ki prekida
č
“RESET” .
Da bismo postigli ve
ć
i nivo sigurnosti u ure
đ
aj je ugra
đ
en terni
č
ki
prekida
č
koji automatski prekine snabdevanje struje kod grejalice, kada
pre
đ
e sigurnu temperaturu. U slu
č
aju kada se uklju
č
i treba uz pomo
ć
tankog predmeta da se
pritisne prekida
č
ko dugme “RESET” (CRT.8)
da bi se termi
č
ki prekida
č
oslobodio.U slu
č
aju kada greja
č
ne možemo
uklju
č
iti, stupiti u kontakt sa prodavcem ili autorizovanim servisom.
8.
Skladištenje.
Ako duže vremena ne koristimo ure
đ
aj ,
č
im ga uklonimo treba ga
o
č
istiti, produvati unutrašnjost komprimiranim vazduhom. Ure
đ
aj
treba
da se
drži
na suvom i
č
istom mestu.
Č
im se ponovo
uklju
č
i treba da se
proveri da li elektri
č
ni vod nije ošte
ć
en. U slu
č
aju bilokakvih sumnji
molimo za kontakt sa prodavcem ili sa autorizovanim servisom.
9.
Kontrola rada
Najmanje jednom godišnje treba ure
đ
aj dopremiti u servis radi
tehni
č
kog pregleda. Bilo kakav pregled ili popravku može da
obavi
jedimo osoblje koje je školovao i ovlastio proizvo
đ
a
č
.
10.
RAZREŠAVANJE PROBLEMA .
VRSTA KVARA
RAZLOG
REŠENJE
Motor radi, ure
đ
aj ne greje
uklju
č
io se terni
č
ki osigura
č
ošte
ć
en je termostat
ošte
ć
en je relej
ošte
ć
en je elemenat za grejanje
pritisnuti dugme “RESET” nakon hla
đ
enja
promeniti termostat
promeniti relej
promeniti elemenat za grejanje
Motor ne radi, grejalice se zagrevaju
ošte
ć
en je motor
zatvoren je ventilator
ošte
ć
en je prekida
č
promeniti motor
osloboditi i o
č
istiti ventilator
promeniti prekida
č
Ceo ure
đ
aj ne radi
prekid u elektri
č
nom strujnom kolu
ošte
ć
en je prekida
č
proveriti elektri
č
no strujno kolo
menjati prekida
č
Smanjenje
vazdušnog toka
zapušen je vazdušni kanal
ošte
ć
en je motor
o
č
istiti vazdušni kanal
promeniti motor
Образец
Мануал подходит для устройств