MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 4 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 4 из 36
4
BG
ВАЖНО
!!!
Преди
употреба
,
ремонт
или
поддръжка
,
моля
внимателно
да
се
запознаете
със
съдържанието
на
инструкцията
за
употреба
.
Неправилната
употреба
на
електирческия
въздушен
нагревател
може
да
доведе
до
тежки
наранявания
,
изгаряния
,
токов
удар
или
да
стане
причина
за
пожар
.
1.
Инструкция
за
безопасност
.
Устройството
е
предназначено
за
употреба
в
затворени
помещения
като
:
складове
,
магазини
,
къщи
.
Моделите
с
мощност
: 2; 3; 3,3; kW
не
са
предназначени
за
работа
в
парници
и
на
строителни
площадки
.
Устройството
отговаря
на
директива
: 2006/95/EC, 2004/108/EC,
а
също
така
съответства
с
хармонизираните
норми
: EN 60335-1, EN 60335-2-30.
ВНИМАНИЕ
!
Устройството
да
не
се
поставя
пряко
под
електрическото
гнездо
.
Да
не
се
докосват
вътрешните
електрически
едементи
на
устройството
.
Този
уред
не
е
предназначен
за
използване
от
лица
(
в
това
число
деца
)
с
ограничени
физически
,
сетивни
или
психически
възможности
,
както
и
от
лица
без
опит
и
познаване
на
уреда
,
освен
ако
това
не
става
под
наблюдение
или
съгласно
с
инструкцията
за
използване
на
уреда
,
преда
-
дена
от
лицата
,
отговорни
за
тяхната
безопасност
.
Не
позволявайте
на
деца
да
си
играят
с
уреда
.
-
По
време
на
експлоатация
,
да
не
се
покрива
,
нито
закрива
устройството
,
тъй
като
съществува
опасност
от
прегряване
.
Устройството
да
не
се
експлоатира
в
близост
до
влажни
места
,
като
съдове
с
вода
,
вани
,
душове
,
басейни
.
Контактът
с
вода
може
да
доведе
до
късо
съединение
или
токов
удар
.
Устройството
трябва
да
се
съхранява
далеч
от
запалителни
материали
.
Минималното
безопасно
разстояние
е
0,5
м
.
Несъвпазването
на
това
указание
може
да
причини
пожар
.
Устройството
не
трябва
да
се
използва
в
запрашени
помещения
,
а
също
така
и
такива
,
в
които
се
съхранява
бензин
,
разтворители
,
бои
или
други
изпаряващи
се
леснозапалими
материали
.
Работата
на
устройството
може
да
причини
екплозия
.
Нагревателят
не
би
трябвало
да
се
използва
в
близост
до
завеси
и
други
платове
,
за
да
се
избегне
тяхното
запалване
.
Бъдете
особено
внимателни
,
когато
близост
до
работещия
нагревател
има
деца
или
животни
.
Устройството
може
да
бъде
захранвано
само
от
източници
на
напрежение
,
които
отговарят
на
изискванията
дадени
в
таблицата
с
техническите
дани
.
За
включване
към
електрическата
мрежа
трябва
да
се
използва
само
електрически
кабел
със
заземяване
,
за
да
се
избегне
евентуален
токов
удар
при
авария
.
Устройството
не
трябва
веднага
да
се
изключва
от
контакта
на
електрическата
мрежа
.
То
трябва
да
бъде
оставено
да
се
охлади
от
вентилатора
.
Когато
устройството
,
не
се
употребява
,
то
трябва
да
бъде
изключено
от
електрическата
мрежа
за
да
не
причини
евентуални
повреди
.
Преди
да
свалите
капака
на
устройството
,
задължително
проверете
дали
щепсела
е
изваден
от
гнездото
.
Вътрешните
елементи
могат
да
бъдат
под
напрежение
.
2.
Разпаковка
и
транспорт
.
След
отварянето
на
кашона
,
извадете
устройството
и
всички
обезпечаващи
го
елементи
по
време
на
транспорт
.
В
случай
,
че
устройството
изглежда
повредено
,
веднага
трябва
да
уведомите
продавача
,
от
когото
устройството
е
закупено
.
За
преместване
на
устройството
служат
дръжки
номер
2
рис
.1,2,3.
Устройството
трябва
да
бъде
транспортирвано
в
оригиналната
му
опаковка
,
заедно
с
забезпечаващите
го
елементи
.
3.
Описание
на
елементите
на
продукта
.
Виж
рисунки
1-2-3.
стр
. 2
1)
Дръжка
8)
Задна
решетка
2)
Термостат
9)
Електрически
кабел
3)
Предна
решетка
10)
Основа
4)
Греещ
елемент
11)
Вентилатор
5)
Капак
12)
Двигател
6)
Преключвател
13)
Щепсел
7)
Кабелен
преход
4.
Включване
на
устройството
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
!!!
Преди
включването
на
устройството
,
моля
внимателно
да
прочетете
инструкцията
за
безопасност
,
тя
ще
ви
позволи
правилно
да
ползвате
устройството
.
Уверете
се
,
дали
електрическият
кабел
не
е
повреден
.
Ако
неотделимият
захранващ
кабел
се
повреди
,
той
трябва
да
бъде
сменен
в
специализиран
сервиз
,
за
да
се
избегне
евентуалната
опасност
.
Уредът
може
да
бъде
поправян
само
от
обучени
специалисти
.
Неправилно
извършените
поправки
могат
да
причинят
сериозна
опасност
за
потребителя
.
Също
така
трябва
да
се
провери
,
дали
техническите
параметри
на
източника
на
напрежение
отговарят
на
техническите
данни
от
инструкция
или
на
данните
от
табличката
с
техническите
данни
върху
устройството
.
Устройството
да
се
постави
в
стояща
позиция
.
Да
се
провери
дали
преключвателят
е
в
позиция
„0”
рис
.4.
Включете
устройството
към
електрическата
мрежа
.
Превъртете
превключвателят
на
съоветната
позиция
,
в
промеждутък
от
5
секунди
:
Само
вентилатор
рис
. 5.
I
степен
нагряване
рис
. 6.
II
степен
нагряване
рис
. 7.
5.
Изклучване
на
изделието
За
да
изключите
устройството
трябва
да
превъртите
преключвателя
в
позиция
„0”.
След
изключване
на
устройството
,
вентилаторът
трябва
да
работи
още
3
минути
.
6.
Регулация
на
температурат
a
Чрез
превъртане
на
копчето
на
термостата
(
рис
. 8
стр
. 2)
може
да
се
регулира
температурата
в
помещението
.
След
достигане
на
желаната
температура
,
термостатът
автоматично
ще
се
изключи
греещите
елементи
.
Ветилаторът
ще
продължи
да
работи
за
да
се
избегне
пренагряване
на
устройството
.
Когато
температура
падне
под
желаната
,
греещите
елементи
автоматично
ще
се
включат
.
7.
Термичен
преключвател
„RESET”.
С
цел
безопасност
,
устройството
притежава
вграден
термичен
превключвател
,
който
автоматично
изключва
тока
на
нагревателните
елементи
след
превишаване
на
безопасната
температура
.
В
случай
на
автоматично
изключване
,
устройството
трябва
да
се
охлади
и
да
се
намери
причината
на
изключването
му
.
След
това
,
с
помощта
на
тънък
инструмент
,
трябва
да
се
натисне
копчето
„RESET” (
рис
. 8.),
с
цел
да
се
разблокира
термичният
преключвател
.
В
случай
,
че
нагревателят
не
може
да
се
изключи
,
незабавно
се
свържете
с
продавача
или
оторизиран
сервиз
.
8.
Съхранение
.
Когато
по
-
дълго
време
няма
да
ползвате
устройството
,
преди
съхранението
му
трябва
да
го
почистите
,
чрез
продухване
с
компресор
.
Утсройството
трябва
да
се
съхранява
на
сухо
и
чисто
място
.
Преди
повторна
употреба
проверете
дали
кабелът
не
е
повреден
.
В
случай
на
съмнение
,
моля
свържете
се
с
продавача
или
оторизиран
сервиз
.
9.
Контрола
на
работа
.
Най
-
малко
веднъж
годишно
,
устройството
трябва
да
премине
на
техническа
проверка
в
сервиз
.
Всички
прегледи
и
ремонти
могат
да
се
извършват
само
от
обучени
и
упълномощени
от
производителя
лица
.
10.
РЕШАВАНЕ
НА
ПРОБЛЕМИ
Тип
на
аварията
ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Двигателят
работи
,
но
нагревателят
не
нагрява
Включил
се
е
термичния
предпазител
.
Повреден
термостат
.
Повредено
реле
.
Повреден
нагряващ
елемент
.
След
охлаждане
,
натиснете
копче
„RESET”.
Да
се
замени
термостата
.
Да
се
замени
релето
(
модели
за
400 V).
Да
се
замени
нагряващия
елемент
.
Двигателят
не
работи
,
но
нагревателите
нагряват
Повреден
двигател
.
Блокиран
вентилатор
Повреден
преключвател
.
Да
се
замени
двигателя
.
Да
се
разблокира
/
почисти
вентилатора
.
Да
се
замени
преключвателя
.
Устройството
не
работи
Прекъснат
електрически
участък
.
Повреден
преключвател
.
Да
се
провери
включването
към
електрическата
мрежа
.
Да
се
замени
преключвателя
.
Малък
приток
на
въздух
Замърсен
въздушен
канал
.
Повреден
двигател
.
Да
се
прочисти
.
Да
се
замени
двигателя
.
Образец
Мануал подходит для устройств