MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 5 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 5 из 36
5
CZ
D
Ů
LEŽITÉ!!!
P
ř
ed zapnutím, opravou nebo údržbou, si
d
ů
kladn
ě
p
ř
e
č
t
ě
te tyto pokyny a návod. Nesprávné zacházení se
spot
ř
ebi
č
em m
ů
že zp
ů
sobit t
ě
žká poran
ě
ní, popáleniny, úrazy
elektrickým proudem
č
i požár.
1.
Bezpe
č
nostní pokyny
Tento p
ř
ístroj je p
ř
izp
ů
soben
p
ř
eprav
ě
a je ur
č
en k použití
v
uzav
ř
ených prostorách, jako nap
ř
. ve skladech, obchodech a bytech
.
Modely o výkonu: 2; 3; 3,3; kW nejsou ur
č
eny k provozu ve sklenících
a na staveništích.
Spot
ř
ebi
č
spl
ň
uje direktivu 2006/95/EC,
2004/108/EC spolu s normami: EN 60335-1, EN 60335-2-30.
UPOZORN
Ě
NÍ!
Spot
ř
ebi
č
nesmí
být
umíst
ě
n
p
ř
ímo
pod
elektrickou zásuvkou. Nedotýkejte se vnit
ř
ních díl
ů
spot
ř
ebi
č
e.
P
ř
ístroj není ur
č
en, aby jej obsluhovaly d
ě
ti nebo osoby s omezenými
fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a znalostí práce s p
ř
ístrojem, nepoužívají-li jej
pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou
odpov
ě
dnou za jejich bezpe
č
nost
.
V
ě
nujte pozornost, aby si d
ě
ti s
p
ř
ístrojem nehrály.
-
Spot
ř
ebi
č
nezakrývejte, m
ů
že dojít k p
ř
eh
ř
átí.
Nepoužívejte v blízkosti vlhka: nádoby s vodou, vany, sprchy nebo
bazény. P
ř
i kontaktu s vodou m
ů
že dojít k elektrickému zkratu nebo
poran
ě
ní elektrickým proudem.
Udržujte
daleko
od
ho
ř
lavin
(nejmén
ě
0,5
metru). Nedodržení
tohoto pokynu m
ů
že zp
ů
sobit požár.
Nepoužívejte v prašných prostorech a tam, kde
se
skladuje
benzín,
ř
edidla,
barvy nebo jiné ho
ř
lavé t
ě
kavé látky. Práce spot
ř
ebi
č
e
v t
ě
chto podmínkách m
ů
že u výpar
ů
zp
ů
sobit výbuch.
Neuvád
ě
jte do provozu v blízkosti záclon a jiného textilu, nebo
ť
m
ů
že dojít k požáru.
Udržujte mimo dosahu d
ě
tí a zví
ř
at.
Zapn
ě
te pouze do zásuvky s nap
ě
tím, které odpovídá hodnotám
uvedeným na výrobním štítku.
Jako p
ř
ívod používejte výhradn
ě
kabel
se zemn
ě
ním, aby se
zamezilo úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte vytáhnutím ze zásuvky, spot
ř
ebi
č
se musí zchladit
ventilátorem.
V dob
ě
, kdy se za
ř
ízení nepoužívá, by m
ě
lo být odpojené ze
zásuvky, aby se p
ř
edešlo p
ř
ípadnému neúmyslnému poškození.
P
ř
ed sejmutím krytu se ujist
ě
te, že zástr
č
ka je vytažena ze zásuvky,
vnit
ř
ní díly mohou být pod nap
ě
tím.
2.
Vybalení a doprava
Po otev
ř
ení vyjm
ě
te spot
ř
ebi
č
a všechny p
ř
edm
ě
ty, které jej chránily
b
ě
hem dopravy.
Pokud spot
ř
ebi
č
vypadá na vadný, informujte o tom ihned prodejce,
u kterého jste spot
ř
ebi
č
zakoupili.
Pro p
ř
enášení spot
ř
ebi
č
e jsou držadla
č
. 1 obr. 1, 2, 3 str. 2
P
ř
ístroj musí být p
ř
epravován v p
ů
vodním balení spole
č
n
ě
se
zabezpe
č
ením.
3.
Popis výrobku
Viz obr. 1-2-3
na str. 2.
1) Držadlo
8) Zadní m
ř
ížka
2) Termostat
9) Elektrický kabel
3) P
ř
ední m
ř
ížka
10) Základ
4) Topná t
ě
líska
11) Ventilátor
5) Pláš
ť
12) Motor
6) P
ř
epína
č
13) Elektrická p
ř
ípojní zástr
č
ka
7) Kabel-lis
4.
Zapnutí spot
ř
ebi
č
e
UPOZORN
Ě
NÍ!!! P
ř
ed zapnutím si d
ů
kladn
ě
si
p
ř
e
č
t
ě
te
bezpe
č
nostní
pokyny.
Tyto pokyny dodržujte, aby
spot
ř
ebi
č
pracoval bezpe
č
n
ě
.
Ujist
ě
te se, že elektrický
p
ř
ívodní
kabel
není poškozen.
Je-li
neodpojitelná napájecí š
ňů
ra poškozená, musí být vym
ě
n
ě
na ve
specializovaném servisu, aby nedošlo k úrazu.Opravy za
ř
ízení m
ů
že
provád
ě
t pouze proškolený personál. Opravy za
ř
ízení m
ů
že provád
ě
t
pouze proškolený personál. Neodborn
ě
provedena oprava m
ů
že být pro
uživatele p
ř
í
č
inou vážného ohrožení.
Zkontrolujte
jestli
nap
ě
tí sít
ě
v míst
ě
provozu
zodpovídá
požadavk
ů
m v návod
ě
nebo na štítku.
P
ř
ístroj umístn
ě
te do stojící polohy.
Ujist
ě
te se, zda vypína
č
je v poloze
„0“ obr. 4. Zapn
ě
te spot
ř
ebi
č
do zásuvky. Otá
č
ejte vypína
č
v 5
sekundových
č
asových intervalech do požadované polohy:
Jenom ventilátor – obr. 5
stupe
ň
oh
ř
ívání – obr. 6
stupe
ň
oh
ř
ívání – obr. 7
5.
Vypnutí spot
ř
ebi
č
e
Oto
č
te vypína
č
do polohy „0“. Ventilátor
ponechte
3
minuty
b
ě
žet,
p
ř
ed
tím,
než
p
ř
ístroj vypnete úpln
ě
.
6.
Regulace termostatu
Otá
č
ením vypína
č
e pro ovládání termostatu (obr. 8 str. 2 ) m
ů
žete
regulovat teplotu v místnosti. Když
se
dosáhne
požadovaná
teplota
termostat
automaticky vypne
topná t
ě
líska,
ale
ventilátor
z
ů
stává
nadále
v provozu, aby nedošlo k p
ř
eh
ř
átí. Pokud teplota se sníží
topná t
ě
líska se samy znovu zapnou.
7.
Tepelná pojistka „RESET“.
Pro v
ě
tší bezpe
č
í, spot
ř
ebi
č
je vybavený v pojistku, která vypne topná
t
ě
líska v p
ř
ípad
ě
, že se p
ř
ístroj z jakéhokoliv d
ů
vodu p
ř
eh
ř
eje. Jestli
táto
pojistka
vypadne,
ponechte
p
ř
ístroj
vychládnout, p
ř
edtím než
budete zkoumat p
ř
í
č
inu poruchy. Zmá
č
kn
ě
te
tla
č
ítko
„RESET“
malou
tla
č
nou ty
č
kou (obr. 8), aby jste spot
ř
ebi
č
uvedli do
p
ů
vodního stavu. Pokud spot
ř
ebi
č
nejde zapnout, kontaktujte
prodejce nebo servis.
8.
Sezónní uskladn
ě
Pokud spot
ř
ebi
č
nebudete používat delší dobu, p
ř
ed
uskladn
ě
ním ho
d
ů
kladn
ě
o
č
ist
ě
te a to nejlépe profukováním stla
č
eným vzduchem.
Spot
ř
ebi
č
skladujte v
č
istém a suchém míst
ě
. P
ř
ed
tím
než
spot
ř
ebi
č
za
č
nete
znovu
používat, zkontrolujte,
jestli
není
p
ř
ívodní
kabel
poškozen.
Jestli
máte jakoukoliv
pochybnost
o
stavu
spot
ř
ebi
č
e
kontaktujte prodejce nebo
servis.
9.
Kontrola provozu
Spot
ř
ebi
č
se
musí
nejmén
ě
jednou
do
roka
d
ů
kladn
ě
odborn
ě
prohlídnout. Jakoukoliv
opravu
na
za
ř
ízení
m
ů
že
provád
ě
t
jenom
osoba dostate
č
n
ě
odborn
ě
zp
ů
sobilá
a
p
ř
eškolená
výrobcem.
10.
ODSTRA
Ň
OVÁNÍ ZÁVAD
ZÁVADA
P
Ř
Í
Č
INA
ODSTRAN
Ě
Motor pracuje, ale spot
ř
ebi
č
neh
ř
eje.
Vypnutá pojistka
Porucha termostátu
Porucha relé
Porucha topných t
ě
lísek
Zmá
č
knout tla
č
ítko RESET po vychladnutí
Vym
ě
nit termostat
Vym
ě
nit relé (typ pro 400 V)
Vym
ě
nit topná t
ě
líska
Motor nepracuje, ale t
ě
líska h
ř
ejou
Porucha motoru
Blokáda ventilátoru
P
ř
erušený p
ř
ívod proudu
Vym
ě
nit motor
Odblokovat / vy
č
istit ventilátor
Spot
ř
ebi
č
odpojit od sít
ě
a zkontrolovat p
ř
ívod.
Spot
ř
ebi
č
nepracuje
P
ř
erušený p
ř
ívod proudu
Porucha vypína
č
e
Zkontrolovat p
ř
ívod.
Vym
ě
nit vypína
č
Omezené proud
ě
ní vzduchu
Zne
č
išt
ě
ný vzdušný kanál
Porucha motoru
Vy
č
istit pr
ů
chody
Vym
ě
nit motor
Образец
Мануал подходит для устройств