MASTER B 2-22 EPA скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 7 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Нагреватель воздуха
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 7 из 36
7
DK
VIGTIGT!!! Alle instruktioner skal læses nøje igennem før
varmeanlægget anvendes, vedligeholdes eller rengøres. Forkert
anvendelse kan medføre alvorlige personskader, forbrænding,
elektrisk stød eller brand.
1.
Sikkerhedsforskrifter.
Anlægget er beregnet til indendørs brug f.eks. i lagre, forretninger,
boliger. Modeller med en motorstørrelse på: 2; 3; 3,3; kW er ikke
konstrureret til at blive benyttet i drivhuse eller på byggepladser. Det
opfylder kravene i henhold til direktiver: 2006/95/EC, 2004/108/EC
samt harmoniserede standarder EN 60335-1 og EN 60335-2-30.
ADVARSEL! Stil aldrig anlægget direkte under stikdåser.
Udvendige elementer må ikke berøres.
Udstyret er ikke bestemt til brug af personer (herunder børn) med
begrænsede fysiske evner, føleevne eller psykiske evner, eller af
personer, der ikke har erfaring med henholdsvis kendskab til udstyret,
medmindre brug af udstyret sker under opsyn eller i overensstemmelse
med brugsvejledning overgivet af dem, der står for deres sikkerhed.
Man skal være opmærksom på børn, de må ikke lege med udstyret.
-
Dæk ikke varmeanlægget til når det er i brug for at undgå
overhedning.
Brug aldrig anlægget i nærheden af fugtige eller våde omgivelser
som f.eks. beholdere med vand, badekar, brusekabine,
svømmebassin. Kontakt med vand øger risikoen for kortslutning
eller elektrisk stød.
Hold anlægget på afstand af letantændelige stoffer.
Sikkerhedsafstand: min. 0,5 m. Tilsidesættelse af disse forskrifter
kan medføre brand.
Brug aldrig varmeren i støvede omgivelser og rum, hvor der lagres
benzin, opløsningsmidler, maling eller andre letantændelige,
fordampende stoffer, da det kan medføre eksplosion.
Hold anlægget på afstand af gardiner eller lign. for at undgå
antændelse af disse.
Udvis den yderste forsigtighed når der er børn eller dyre i nærheden
af varmeren.
Anlægget må kun forsynes med strøm, som stemmer overens med
de på typeskiltet anførte anvisninger.
Brug kun netledningen med jordforbindelse for at undgå risiko for
elektrisk stød i kritiske tilfælde.
Afbryd aldrig anlægget ved at trække stikket ud af stikdåsen. Vent
til ventilatoren køler anlægget af.
Når anlægget ikke bruges, træk stikket ud af stikdåsen for at undgå
eventuelle beskadigelser.
Kontrollér, at stikket er trukket ud af stikdåsen, før anlæggets hus
demonteres. Indvendige elementer kan være under spænding.
2.
Udpakning og transport.
Fjern emballagen og indlæg og tag anlægget ud.
Konstateres transportskader på det leverede anlæg, skal forhandleren
omgående underrettes herom.
Skal varmeren flyttes, brug håndtag nr. 1, fig. 1, 2, 3 side 2.
Varmeanlægget bør transporteres forsigtigt i dens originalemballage
og tilhørende indlæg.
3.
Produktbeskrivelse
Se Fig. 1-2-3, side 2
1) Håndtag
8) Baggitter
2) Termostat
9) Netledning
3) Frontgitter
10) Sølje
4) Varmelegeme
11) Ventilator
5) Hus
12) Motor
6) Kontakt
13) Stikprop
7) Ledningskanal
4.
Sådan tænder du varmeanlægget:
ADVARSEL!!! Sikkerhedsforskrifter skal læses nøje igennem før
varmeanlægget opstartes for at undgå forkert anvendelse.
Kontrollér, at ledningen er uden fejl. Ved beskadigelse af
forsyningsledning, som ikke kan kobles fra, skal den udskiftes hos
fabrikanten eller på et specialistreparationsværksted henholdsvis af en
uddannet person for at undgå risiko. Kontrollér desuden om
anlæggets spænding og frekvens stemmer overens med de i
brugsanvisningen eller på typeskiltet anførte anvisninger.
Stil anlægget i oprejst position. Kontrollér, at kontakten er i pos. “0“ -
fig. 4. Tilslut netledningen. Drej kontakten hver 5 sekunder indtil den
når den ønskede position:
Kun ventilator – fig. 5
Varmeangivelse 1. grad – fig. 6
Varmeangivelse 2. grad – fig. 7
5.
Sådan lukker du for varmeanlægget:
Drej kontakten til pos. “0“ og lad ventilatoren være i drift i 3
minutter.
6.
Temperaturindstilling
Temperaturen i rummet kan indstilles vha. termostatens drejekontakt
(fig. 8 side 2). Efter den indstillede temperatur er opnået, slukker
termostaten automatisk for varmelegemer, mens ventilatoren sørger
for, at der ikke opstår overhedning. Falder temperaturen under det
indstillede niveau, tænder varmelegemerne automatisk.
7.
Overhedsikring RESET
.
Varmeren er forsynet med en indbygget overhedssikring, som
automatisk lukker for varmelegemer når temperaturen overskrider
sikkerhedsniveau. Træder overhedssikringen i kraft, lad anlægget
køle af og find årsagen til overhedningen. Derefter tryk på RESET-
knappen vha. en tynd genstand (fig. 8) for at genindkoble
overhedssikringen. Vil varmeren ikke genstarte, kontakt forhandleren
eller en autoriseret service.
8.
Periodisk oplagring
Skal varmeanlægget ikke bruges i en længere periode, bør den renses
før oplagring ved at lufte med luft under tryk. Anlægget opbevares på
et tørt og rent sted. Før ibrugtagning Kontrollér at ledningen er uden
fejl. I tilfælde af tvil, kontakt forhandleren eller en autoriseret service.
9.
Vedligeholdelse
Varmeanlægget skal efterses en gang om året. Eftersyn eller
vedligeholdelse må kun udføres af det af producenten trænet og
autoriseret fagpersonale.
10.
FEJLFINDING
FEJL
ÅRSAG
LØSNING
Motoren virker, men anlægget afgiver ikke
varme.
Overhedssikring afbrød.
Beskadiget termostat.
Beskadiget relæ.
Beskadiget varmelegeme.
Akøl anlægget og tryk på RESET-knappen.
Udskift termostaten.
Udskift relæ (400 V modeler)
Udskift varmelegemet.
Motoren virker ikke, men varmelegemer
afgiver varme.
Beskadiget motor.
Blokeret ventilator.
Beskadiget afbryder.
Udskift motoren.
Åbn / rens ventilatoren.
Udskift afbryderen
Hele anlægget virker ikke.
Afbrudt el-nettet.
Beskadiget afbryder.
Kontrollér tilslutning.
Udskift afbryderen
Begrænset lufttilførsel.
Forurenet luftkanal.
Skadet motor.
Rens kanalen.
Udskift motoren.
Образец
Мануал подходит для устройств